Muutosturva työnantajan kannalta

Irtisanomistilanteissa muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Muutosturvan toimintamalliin sisältyy

 • työnantajan tehostunutta tiedotusta
 • työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, jonka työnantaja tekee henkilöstön kanssa
 • irtisanotun työllistymissuunnitelma, joka laaditaan TE-toimistossa
 • irtisanotun palkallinen vapaa, jotta hän voi etsiä uutta työtä
 • irtisanotuille koulutusta irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa joko työnantajan järjestämänä tai osallistumalla muiden opintojen kustannuksiin
 • irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Työnantajan velvollisuudet

Ilmoitus muutosneuvotteluiden käynnistymisestä TE-toimistoon

Jos olet yhteistoimintalain piiriin kuuluva työnantaja, on sinun ilmoitettava muutosneuvotteluista TE-toimistoosi. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa. Neuvotteluista pitää ilmoittaa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä.

Ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta se pitää toimittaa kirjallisesti. Voit toimittaa ilmoituksen oman alueesi muutosturva-asiantuntijalle. Tiedot löytyvät sivun linkeistä. 

Kun irtisanottavia on vähintään kymmenen

Yhteistyössä henkilöstön kanssa on tehtävä työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. Se pitää valmistella, kun yhteistoimintamenettely alkaa.

Toimintasuunnitelmasta pitää käydä ilmi

 • neuvottelujen suunniteltu aikataulu
 • neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat
 • suunnitelmat irtisanomisaikana noudatettaville toimintaperiaatteille, kun käytetään työ- ja elinkeinotoimiston palveluja
 • toimintaperiaatteet, jotka edistävät työnhakua ja koulutusta

Ilmoita TE-toimistoon irtisanottujen työsuhteen päättymisestä, jos irtisanottavia on vähintään kymmenen. Ilmoita irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatti, työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Kerro myös työntekijöille, että heillä on oikeus työllistymissuunnitelmaan.

Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella Työnantajan ilmoitus TE-toimistolle. Lähetä täytetty lomake TE-toimistoon kirjautumalla Suomi.fi -tunnistuksella Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palveluun ja valitsemalla palvelun etusivulta Yhteydenotot ja asiakirjat.

Kun irtisanottavia on alle kymmenen

Yhteistoimintamenettelyssä on esitettävä toimintaperiaatteet, jotka tukevat irtisanomisaikana hakeutumista muuhun työhön, koulutukseen sekä TE-palveluihin.

Työnantajan kustantama valmennus tai koulutus

Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleille irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.  

 • Voit myös sopia työntekijän kanssa, että kustannat työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.  
 • Koulutuksen tai valmennuksen järjestämistä koskevat periaatteet kirjataan henkilöstön koulutussuunnitelmaan.
 • Jos et noudata velvollisuutta valmennuksen tai koulutuksen tarjoamisesta, olet velvollinen suorittamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena valmennuksen tai koulutuksen arvoa vastaavan summan.

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Työnantaja saa mainitulta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta.

Työn tarjoamiseen liittyvät velvollisuudet irtisanomisen jälkeen

Työn ja koulutuksen tarjoamisvelvollisuus irtisanomisajalla

Irtisanomisajalla työnantajan on tarjottava irtisanotulle tämän työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, on tarjottava muuta irtisanotun koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä.

Työntekijälle on järjestettävä uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, joka on molempien osapuolien näkökulmasta tarkoituksenmukaista ja kohtuullista.

Työnantajan on myös selvitettävä, voiko työn tarjoamis- tai koulutusvelvollisuuden täyttää muissa hänen määräysvallassaan olevista yrityksistä/yhteisöistä. Irtisanotulta ei tämän velvollisuuden osalta edellytetä työnhakijana oloa eikä tämän statusta tule tarkistaa työ- ja elinkeinotoimistosta. Tämän velvollisuuden täyttäminen ei poista myöhempää takaisinottovelvollisuutta.  

Työnantajan tulee myös muistaa, että tarvitessaan lisää työntekijöitä osa-aikatyöntekijöilleen sopiviin tehtäviin, kyseessä olevaa työtä tulee ensin tarjota osa-aikaisille työntekijöille.

Takaisinottovelvollisuus työsuhteen päätyttyä

Jos työnantaja palkkaa neljän kuukauden sisällä tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen henkilöiden työsuhteiden päättymisen jälkeen uutta henkilökuntaa, hänellä on velvollisuus tarjota työtä ensin samoista tai samankaltaisista tehtävistä irtisanotuille työntekijöille.

Jos irtisanotun työsuhde on kestänyt 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta. Kunnan viranhaltijoiden osalta takaisinottovelvollisuuden pituus on yhdeksän kuukautta. Valtion virkamiesten takaisinottovelvollisuuden pituus on 12 kuukautta ja työntekijöiden yhdeksän kuukautta.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä välillä 1.4.2020 - 31.12.2020 irtisanottujen takaisinottoaika on poikkeuksellisesti yhdeksän kuukautta. Työehtosopimuksissa ja muutosneuvottelujen aikana on voitu sopia myös pidemmistä takaisinottoajoista. Lomautetut eivät ole takaisinottovelvollisuuden piirissä.

Mikäli työnantajalla on avoinna työpaikka, joka olisi soveltuva takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalle työntekijälle, hän voi tarkistaa suojatulla sähköpostilla, onko henkilötunnuksella yksilöity työntekijä työnhakijana  TE-toimistossa, ellei muutosneuvottelujen aikana ole toisin sovittu. TE-toimisto tekee merkinnän kyselystä tietojärjestelmäänsä.

Mikäli TE-toimistosta ilmoitetaan, että henkilö on tarkistushetkellä työnhakijana, tulee työnantajan tarjota työtä kyseessä olevalle henkilölle. Työnantaja on vastuussa työntekijän yhteystietojen säilyttämisestä, työvoimatarpeen todellisuudesta ja työn tarjoamisesta.

Tässä mainitut velvollisuudet koskevat myös saneerausmenettelyn seurauksena irtisanoneita työnantajia.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu (tyosuojelu.fi)

Kysy neuvoja TE-palveluista

Autamme sekä työnantajia että työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa.

 • Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu neuvoo muutosturva-asioissa. 
 • TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka vastaavat TE-palveluista muutosturvatilanteissa.

TE-toimisto tarjoaa työnantajille muutosturvapalvelut myös työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvilla alueilla. Sen lisäksi TE-toimisto vastaa työllistymissuunnitelman laatimisesta kuntakokeiluun kuuluville työnhakijoille silloin, kun muutosturvan piiriin kuuluva työnhakija ei ole vielä siirtynyt kuntakokeilun asiakkaaksi.

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa