Ohjeita ulkomaalaista työntekijää palkattaessa

Milloin työntekijän oleskelulupa tarvitaan

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

EU-kansalaiset, samoin kuin Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, saavat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastolle. Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröityä maistraattiin. Hakija on itse vastuussa oleskelunsa rekisteröimisestä. Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi ei oikeuta Suomessa työskentelyyn lukuun ottamatta ulkomaalaislain 79 §:ssä erikseen nimetyissä töissä.

Työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen eli ns. kolmannen maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Työntekijän oleskelulupaa haetaan silloin, kun työntekijällä ei ole muuta ansiotyöhön oikeuttavaa oleskelulupaa, eikä kyseiseen työtehtävään voida myöntää muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten tai työtä ei voi tehdä ilman oleskelulupaa.

Työnantajan tulee varmistaa työnteko-oikeus

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa oleskelulupakortista. Mikäli työntekijällä ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa tai hänen työnteko-oikeutensa on rajoitettu koskemaan esim. toisella ammattialalla työskentelyä, ei työnantaja voi ottaa häntä palvelukseensa ennen kuin hänelle on myönnetty asianmukainen oleskelulupa.

Maahanmuuttovirasto antaa tietoa ulkomaalaisen työnteko-oikeudesta ja siitä minkälainen oleskelulupa työntekoa varten tarvitaan tai voiko työtä tehdä ilman oleskelulupaa.

Työnteko-oikeus työntekijän oleskeluluvalla

Mikäli hakemus on työntekijän ensimmäinen oleskelulupahakemus, tai hakemus on eri alalle kuin työntekijälle aiemmin myönnetty työnteko-oikeus, ei työntekoa voi aloittaa ennen kuin työntekijän oleskelulupa on myönnetty.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään ammattialakohtaisesti, ja joissakin tapauksissa lupa voidaan rajoittaa koskemaan työntekoa vain tietyn työnantajan palveluksessa tietyllä ammattialalla. Työntekijän oleskelulupakortissa on mainittu ammattialat, joilla ulkomaalainen voi työskennellä. Jos oleskelulupakortissa on mainittu yrityksen nimi, ulkomaalainen voi työskennellä ainoastaan tämän työnantajan palveluksessa.

Työntekoa voi jatkaa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan, jos jatkolupaa haetaan ennen edellisen luvan päättymistä ja työ jatkuu samalla työnantajalla tai ammattialalla.

Työnantajan velvollisuus ilmoittaa ulkomaisesta työvoimasta

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa kolmannen maan kansalaisen, tulee viipymättä toimittaa TE-toimistolle selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja asianomaisen työehtosopimuksen mukaiset tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole sovellettava, että ne vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä. Selvitystä ja vakuutusta ei tarvitse toimittaa, jos palvelukseen otettava on EU-kansalaisen tai tähän rinnastettava perheenjäsen.
Velvollisuuden täyttääkseen työnantajan tulee toimittaa TE-toimistoon:

  • työsuhteen keskeiset ehdot ja vakuutus, että työehdot ovat voimassa olevien säännösten ja työehtosopimuksen mukaiset TEM054-liitelomake (suomi.fi)
  • kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista

Tietojen toimittamisvelvollisuus on riippumaton oleskeluluvan tyypistä ja koskee myös viisumilla tai viisumivapaasti työskentelyä. Velvollisuuden noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen.

Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti työnantajan Enter Finlandin kautta.

Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle sekä luottamus- ja työsuojeluvaltuutetuille ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi lomaketta, joka löytyy Aluehallintoviraston työsuojelun verkkosivuilta. Työnantajan on säilytettävä nämä tiedot neljä vuotta ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä.

Työntekijän työskennellessä urakointityössä, aliurakointityössä tai vuokratyövoimana velvollisuuksia sovelletaan Suomessa toimivaan pääurakoitsijaan tai työn pääteettäjään. Toimeksiantajaa koskee myös tilaajavastuulaki sekä kotimaista että ulkomaalaista työvoimaa palkattaessa.