Ohjeita TEM054-lomakkeen täyttämiseen

Täytä lomake huolellisesti. Jos lomakkeesta puuttuu tietoja, työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittely viivästyy.

Voit nopeuttaa työntekijäsi hakemuksen käsittelyä käyttämällä työnantajan Enter Finland -palvelua.

 • Voit ilmoittaa työnteon keskeiset ehdot (sähköinen TEM054-lomake) ja liittää selvitykset hakemukseen sähköisesti palvelun kautta.
 • Voit käyttää palvelua hakemuksen käsittelyssä, jos työntekijä jättää hakemuksen palvelussa ja antaa luvan hakemuksen jakamiseen hakemusta tehdessä.

Jos et voi käyttää Enter Finland -palvelua, työntekijä voi liittää työnantajan selvitykset hakemukseensa.

Enter Finland -palvelu (enterfinland.fi)

TE-toimisto lähettää mahdolliset selvityspyynnöt TEM054-lomakkeessa ilmoitettuun posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti lähetetään salattuna.

Työntekijän tiedot

Kirjoita näihin kenttiin työntekijän henkilötiedot.

Työnantajan tiedot

Kirjoita näihin kenttiin työnantajan nimi- ja yhteystiedot.

Jos työnantajalla ei ole y-tunnusta (henkilötyönantaja), kirjoita työnantajan henkilötunnus.

Toimeksiantajan tiedot

Kirjoita näihin kenttiin toimeksiantajan nimi- ja yhteystiedot, jos yritykselläsi ei ole toimipaikkaa Suomessa. Toimeksiantaja on se yritys, jossa työntekijäsi työskentelee urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana.

Työnteon keskeiset ehdot

Kun palkkaat työntekijän, yrityksesi täytyy noudattaa suomalaista työlainsäädäntöä. Työsuojeluviranomainen neuvoo tarvittaessa työsopimuksiin, palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Tietoa työsuhdelainsäädännöstä ja keskeisistä työehtosopimuksista saat myös omasta työmarkkinajärjestöstä.

Puhelinneuvonta (tyosuojelu.fi)

Pääasialliset työtehtävät

Kirjoita tähän kenttään, mitä työtehtäviä työntekijä tulee yrityksessäsi tekemään. Jos työntekijällä on monta työtehtävää, kirjoita lisäksi, miten työntekijän työaika jakautuu eri työtehtävien kesken. Esimerkki: ”Siivous 50 % ja lastenhoito 50 %”.

Työn kesto ja luonne

 • Jos työsuhde on voimassa toistaiseksi, kirjoita milloin työsuhde alkaa.
 • Jos työsuhde on määräaikainen, kirjoita milloin työsuhde alkaa ja milloin se päättyy. Määräaikainen työsuhde tarkoittaa sitä, että työsuhteen päättymisaika ilmoitetaan työsopimuksessa.

Määräaikaisuuden peruste

Kirjoita, miksi työsuhde on määräaikainen. Määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy.

Säännöllinen työaika

Kirjoita tähän kohtaan työntekijän säännöllinen työaika eli työtuntien määrä. Ilmoita tunnit samalla tavalla kuin ne työehtosopimuksessa määräytyvät.

Jos työntekijällä on osa-aikatyö, kirjoita tähän se tuntimäärä, jonka voit työntekijälle vähintään luvata. Työntekijän täytyy saada palkkaa vähintään 1 252 euroa kuukaudessa ennen vähennyksiä (brutto) vuonna 2021.

Koeaika

Ilmoita, onko työsuhteessa koeaika ja kirjoita sen pituus.

Vuosiloman määräytyminen

Ilmoita, onko työntekijän vuosiloma työehtosopimuksen vai vuosilomalain mukainen. Voit tarkistaa vuosiloman pituuden ja muut vuosilomaan liittyvät asiat (esimerkiksi lomarahan) vuosilomalaista ja työehtosopimuksesta.

Palkka

Tarkista, että työntekijän palkka on alan työehtosopimuksen mukainen. Kirjoita työntekijän palkan määrä.

Joillakin aloilla ei ole työehtosopimusta. Jos työehtosopimusta ei ole, työntekijän täytyy saada palkkaa vähintään 1 252 euroa kuukaudessa ennen vähennyksiä (brutto) vuonna 2021. Lisätietoja löydät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Palkka (tyosuojelu.fi)

Palkan määräytymisen peruste

Kirjoita, maksetaanko työntekijän palkka työajan (aikapalkka) vai urakan (urakkapalkka) mukaan.

Palkanmaksukausi

Kirjoita, kuinka usein työntekijälle maksetaan palkka.

Luontoisetujen verotusarvo

Kirjoita luontoisetujen verotusarvo. Luontoisetuja ovat esimerkiksi täysihoitoetu tai ravintoetu. Luontoisedut voivat kuulua työntekijän rahapalkkaan tai ne voivat olla rahapalkan lisänä. Lisätietoja löydät Verohallinnon verkkosivuilta.

Työsuhde-edut (vero.fi)

Työhön sovellettava työehtosopimus

Kirjoita sen työehtosopimuksen virallinen nimi, jota työsuhteessa noudatetaan. Työehtosopimukset löydät Finlexin verkkosivuilta.

Työehtosopimukset (finlex.fi)

Pääasiallinen työntekopaikkakunta

Kirjoita tähän se paikkakunta, jossa työntekijä pääasiassa työskentelee. Jos pääasiallista työntekopaikkakuntaa ei ole, ilmoita kaikki paikkakunnat, joissa työntekijä työskentelee.

Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

Kirjoita, määräytyykö työntekijän irtisanomisaika työehtosopimuksen vai työsopimuslain mukaan. Jos olet sopinut työntekijän kanssa muusta irtisanomisajasta, kirjoita irtisanomisajan pituus.

Onko työnantaja edeltävän 9 kuukauden aikana irtisanonut työntekijöitä samoista tai samankaltaisista tehtävistä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä (työsopimuslaki 6:6)?

Ilmoita, onko työnantaja irtisanonut työsopimuslaissa määriteltynä aikana työntekijöitä samoista tai samankaltaisista tehtävistä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on työntekijän takaisinottovelvollisuus tietyin edellytyksin. Lisätietoja löydät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet (tyosuojelu.fi)

Työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteet

Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, kun toimitat hakemukseen tarvittavat liitteet. Liitteiden pitää olla suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset. Jos liitteet ovat muulla kielellä, hanki niihin virallinen käännös.

Vapaamuotoinen selvitys työvoiman rekrytoinnista

Kun tarvitset työntekijän yritykseesi, sinun täytyy ottaa selvää, olisiko yrityksesi mahdollista löytää työtehtävään sopiva työntekijä Suomesta tai EU/ETA-maasta.
 
ELY-keskuksilla on alueelliset linjaukset ulkomaisen työvoiman käytöstä. Linjauksissa kerrotaan ammatit, joissa työpaikkailmoitusta ei tarvitse avata TE-palveluiden sivuille. Lisätietoa löydät ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Työvoiman maahanmuutto (ely-keskus.fi)

Ilmoita paikka TE-palvelujen sivuille kahdeksi viikoksi. Paikka pitää ilmoittaa samoilla työehdoilla kuin mitä ilmoitat hakemuksessa.

Ilmoita avoin työpaikka

 • Kun hakuaika on päättynyt, kirjoita selvitys siitä, kuinka monta henkilöä otti yhteyttä ja valitsitko jonkun heistä. Jos et valinnut ketään, kirjoita miksi.
 • Jos yrityksesi on viimeisen kolmen kuukauden aikana hakenut työntekijää TE-palvelujen sivuilla samanlaiseen työhön, kirjoita selvitys siitä, kuinka monta henkilöä otti yhteyttä ja valitsitko jonkun heistä. Jos et valinnut ketään, kirjoita miksi.
 • Jos työpaikkailmoituksessa vaaditaan ammattitaitoa ja/tai koulutusta, liitä työntekijän tutkintotodistukset ja/tai työtodistukset.

Todistus erityisestä pätevyydestä

Jos työtehtävässä vaaditaan lakisääteistä pätevyyttä, liitä todistus työntekijän pätevyydestä, esimerkiksi kuljettajan ammattipätevyyskortti.

Todistus hyväksytystä terveydentilasta

 • Liitä hakemukseen todistus, josta käy ilmi, ettei työntekijällä ole salmonellatartuntaa. Salmonellatodistus tarvitaan, jos työntekijä käsittelee pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita.
 • Liitä hakemukseen todistus, josta käy ilmi, ettei työntekijä sairasta tuberkuloosia.  Tuberkuloositodistus tarvitaan, jos työntekijä työskentelee sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä.

Todistukset verojen ja vakuutusmaksujen maksamisesta

TE-toimisto tarkistaa yrityksen verojen ja vakuutusmaksujen tiedot eri viranomaisjärjestelmistä.

 • Jos yrityksellä on erääntyneitä maksuja ja niistä ei ole tehty maksusuunnitelmaa, liitä todistus siitä, että erääntyneet maksut on hoidettu.
 • Jos työnantajalla ei ole y-tunnusta (henkilötyönantaja), liitä hakemukseen enintään kolme kuukautta vanhat TyEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusten voimassaolo- ja maksutodistukset.
 • Pyydä vakuutusyhtiöltä TyEL- ja tapaturmavakuutuksen voimassaolo- ja maksutodistukset sekä Työllisyysrahastolta todistus työttömyysvakuutusmaksuista.
 • Jos työnantajalla on erääntyneitä vakuutusmaksuja, liitä hakemukseen kopio vakuutusyhtiön kanssa tehdystä maksujärjestelystä tai todistus siitä, että erääntyneet maksut on hoidettu.
 • Jos työnantajalla ei ole vielä palkattuja työntekijöitä, vakuutukset ja työterveyshuolto tulee järjestää, kun ensimmäinen palkattu työntekijä aloittaa työnteon.

A1-todistus

Liitä hakemukseen työntekijän A1-todistus. A1-todistus tarvitaan, jos työntekijä on lähetetty EU-/ETA-maasta ja hän kuuluu lähettämisen ajan lähtömaan sosiaaliturvaan.

Todistus lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä

Liitä hakemukseen työterveyshuollon palveluntuottajan antama todistus työterveyshuollon järjestämisestä tai voimassa oleva sopimus.

Selvitys työnantajan taloudellisesta tilanteesta

 • Jos yritys on toiminut alle vuoden, liitä hakemukseen kirjanpitäjän lausunto yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja siitä, pystyykö yritys huolehtimaan työnantajavelvoitteistaan.
 • Jos yrityksen toiminta ei ole vielä alkanut, liitä hakemukseen yrityksesi liiketoimintasuunnitelma.
 • Jos työnantajalla ei ole y-tunnusta (henkilötyönantaja), liitä hakemukseen työnantajan viimeisin palkkatodistus tai verotuspäätös.
 • Jos työntekijän palkan maksaa kunta, liitä hakemukseen kunnan päätös henkilökohtaisesta avusta.

Selvitys työkohteista

 • Jos työntekijä tekee urakka- tai alihankintatyötä, liitä hakemukseen urakkasopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi työkohteen nimi, osoite, kesto ja työtehtävät.
 • Jos työntekijä tekee vuokratyötä, liitä hakemukseen vuokratyötä koskeva sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi työkohde ja tilauksen kesto.

Selvitys osa-aikaisista työntekijöistä

Jos yrityksessä on osa-aikaisia työntekijöitä samassa työssä kuin mihin oleskelulupaa haetaan, liitä selvitys siitä, onko osa-aikaisille työntekijöille tarjottu kokoaikatyötä.

Työntekijän jatkolupahakemukseen on liitettävä

Palkkalaskelmat

Työntekijän palkkalaskelmat palkanmaksukausittain eriteltynä koko edellisen oleskeluluvan ajalta. Palkkalaskelmista tulee näkyä maksajan nimi, saajan nimi, palkanmaksukausi, palkanmaksupäivä, peruspalkka, ylityökorvaus, sunnuntaityökorvaus ja muut lisät, tehtyjen työtuntien määrä, mahdolliset luontoisedut, vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha tai vuosilomakorvaus sekä palkasta tehdyt vähennykset.

Hygieniapassi

Jos työntekijä on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta, liitä hakemukseen työntekijän hygieniapassi.

Hygieniapassi (ruokavirasto.fi)

Vakuutus ja allekirjoitus

Varmista, että sinulla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Jos sinulla ei ole yrityksen nimenkirjoitusoikeutta, liitä hakemukseen valtakirja henkilöltä, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

Virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta viranomaiselle rangaistaan työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena.

TE-toimisto voi päättää, että työntekijän oleskelulupia ei myönnetä sellaisen työnantajan palvelukseen tai toimeksiantajan sopimussuhteeseen, joka on antanut viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Päätös pidättäytymisestä tehdään enintään kuuden kuukauden määräajaksi.