Työntekijän oleskeluluvan (TTOL) hakuprosessi

1. työntekijä panee hakemuksen vireille. 2. te-toimiston osapäätös. 3. maahanmuuttoviraston päätös. 4. päätöksen tiedoksianto. 5. valitusoikeus.

Hakemuksen vireyttäminen

Oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain työntekijä itse. Oleskelulupaa haetaan sähköisesti Enter Finland –palvelussa tai paperisella hakemuksella, joka jätetään Suomen edustustoon ulkomailla. Mikäli työntekijä on Suomessa, voi hakemuksen jättää Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Jos hakemus on jätetty sähköisessä asiointipalvelussa, tulee hakijan käydä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä Suomessa todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Jos jatkolupaa on haettu Enter Finland -palvelussa, hakijan ei tarvitse käydä todistamassa henkilöllisyyttään ja jättämässä sormenjälkiään palvelupisteessä, jos hakiessa on käytetty vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Lisätietoja työnantajan Enter Finlandista (enterfinland.fi)

Työntekijän oleskelulupahakemukseen on liitettävä TE-toimiston liitelomake TEM054, jonka työnantaja allekirjoittaa ja jossa työnantaja vakuuttaa ulkomaalaislain vaatimalla tavalla työsuhteen keskeiset ehdot. Hakemukseen liitetty TEM054-liitelomake on sähköisesti TE-toimiston käytettävissä eikä sitä tarvitse erikseen toimittaa TE-toimistoon. TEM054-lomakkeessa on lueteltu liitteitä, joita oleskelulupahakemuksen käsittelyssä useimmiten tarvitaan. Liitteiden liittäminen hakemukseen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä TE-toimistossa.

TE-toimiston osapäätös

Työntekijän oleskelulupahakemus käsitellään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle.

Hakemusten käsittelyaika TE-toimistoissa vaihtelee alueellisesti työtilanteen ja tarvittaessa työnantajalta ja/tai hakijalta pyydettävien lisäselvitysten mukaan. Hakemuksen käsittelyajan kuluminen keskeytyy, jos TE-toimisto joutuu pyytämään lisäselvitystä, joten varmistattehan, että hakemuksen yhteyteen on toimittu kaikki TEM054-lomakkeessa mainitut liitteet.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta on varmistuttava.

Lisätietoa TE-toimiston osapäätöksestä

Maahanmuuttoviraston päätös ja tiedoksianto

Maahanmuuttovirasto antaa päätöksen tiedoksi. Tiedoksi annetaan sekä oleskelulupapäätös että TE-toimiston työlupayksikön osapäätös. Päätös lähetetään tiedoksi myös työnantajalle. Työnantaja saa aina tiedoksi vähintään osapäätöksen.

Valitusoikeus

Muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä sekä hakija että työnantaja. Työnantaja voi valittaa vain osapäätöksestä. Jos työnantaja aikoo valittaa työntekijän oleskelulupapäätöksestä, työnantajalla pitää olla työntekijän sitä varten antama kirjallinen valtakirja.

Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa muutoksenhausta (migri.fi)