Mitä karenssi tarkoittaa

Karenssi tarkoittaa, että työnhakija menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Lainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Tältä sivulta löydät tietoa yleisimmistä karenssin syistä.

Huomaa, että karenssi on eri kuin omavastuuaika. Omavastuuaika on työttömyyden alussa olevat viisi päivää, joiden ajalta maksaja (Kela tai työttömyyskassa) ei maksa päivärahaa.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos kuntakokeilun asiakas menettelee työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla, seurauksena on karenssi eli korvaukseton määräaika. Tutustu karenssia koskevaan tekstiin ja noudata työnhakijan velvollisuuksia. Kotikuntasi voi tehdä sinulle velvoittavia työtarjouksia. Kuntakokeilun asiakkaana laadit kotikuntasi asiantuntijan kanssa suunnitelman, jonka toteuttamisesta ilmoitat kunnalle.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Yleisimpiä karenssin syitä

Työstä eroaminen

 • Jos eroat työstä ilman pätevää syytä, korvaukseton määräaika eli karenssi on 90 päivää työsuhteen päättymisestä.
 • Jos aiheutat omalla moitittavalla menettelyllä työsuhteen päättymisen, karenssi on 60 päivää.
 • Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, karenssi on 30 päivää.

Päteviä syitä erota työstä

 • Jos päivittäisen työmatkan kesto ylittää kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia, voit erota kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 • Muutto viikon kuluessa eroamisesta toiselle paikkakunnalle, jossa puolisollasi on toimeentulon turvaava pysyväisluontoinen työ tai yritystoimintaa, jos päivittäisen työmatkan kesto ylittää muuton jälkeen kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia.
 • Työn suorittamispaikan muuttuminen työsuhteen aikana, jos päivittäisen työmatkan kesto uuteen työn suorittamispaikkaan ylittää kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia.

Pätevänä syynä työstä eroamiseen pidetään myös työsopimuslain mukaisia perusteita, kuten palkanmaksun laiminlyöntiä ja työturvallisuuden vaarantamista. Yritä kuitenkin ensin ratkaista ristiriidat työpaikalla keskustelemalla tai luottamushenkilön/ työsuojeluvaltuutetun avustuksella. Työsuojeluviranomainen voi auttaa sinua tietyissä asioissa.

Työstä kieltäytyminen

TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä tekemällä työtarjouksia. Myös työnantaja voi tarjota sinulle työtä suoraan. Työstä kieltäytyminen voi johtaa työttömyysetuuden määräaikaiseen menettämiseen.

Jos aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettei työsuhdetta synny, sinun katsotaan kieltäytyneen työstä. Työttömyysturvalain työstä kieltäytymistä koskevia säännöksiä sovelletaan vain työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön.

Työstä kieltäytymiseen perustuva karenssi alkaa 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä. Siitä aiheutuvan taloudellisen haitan voi välttää etsimällä uuden työpaikan ennen korvauksettoman määräajan alkamista.

 • Jos kieltäydyt ilman pätevää syytä työstä, johon sinut on valittu, tai työsopimus kariutuu oman menettelysi takia, karenssi on 90 päivää. 
 • Jos kieltäydyt TE-toimiston sinulle tarjoamasta tai muuten sinulle tarjotusta työstä, karenssi on 60 päivää.
 • Jos työ, josta kieltäydyt, olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa, karenssi on 30 päivää.

Päteviä syitä kieltäytyä tarjotusta työstä

 • Osa-aikatyö, jossa ansiosi jäisivät pienemmäksi kuin työttömyysturvasi, kun olet kokonaan työttömänä. Kun työstä maksettava palkka ja soviteltu työttömyysetuus lasketaan yhteen ja summasta vähennetään työsuhteesta aiheutuvat kustannukset.
 • Yrittäjänä tehtävä työ.
 • Työ, jossa päivittäinen työmatkasi kestäisi kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia tai osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia. Aikaa tarkasteltaessa otetaan huomioon joukkoliikenne, polkupyörän tai oman auton käyttö sekä mahdollisuus kävellä työmatka. Oman auton hankkimista ei edellytetä.
 • Ammattitaitosuoja: kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseesi tai työkokemukseesi perustuvaa ammattitaitoa.
 • Sinulle ei ole varattu kohtuullista aikaa lastenhoidon järjestämiseen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden vastaavien rajoitusten poistamiseen.
 • Työ on uskonnollisen tai omantunnon vakaumuksesi vastaista.
 • Työssä edellytetään työtehtäviä, jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän tavan vastaisia.
 • Työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka.
 • Työssä esiintyy työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Haastattelu ja työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma

Työttömät työnhakijat haastatellaan aina, jos työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Samalla sinulle laaditaan tai päivitetään työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava aktivointi- ja kotoutumissuunnitelma.

 • Jos et saavu paikalle, tai ole sovitulla tavalla tavoitettavissa, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen vähintään 15 päivän ajalta.
 • Jos kieltäydyt haastattelusta tai suunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta tai muuten aiheutat sen, ettei haastattelua voida tehdä tai suunnitelmaa ei voida laatia tai tarkistaa, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen vähintään 30 päiväksi.
 • Molemmissa tapauksissa oikeutesi etuuteen palautuu vasta, kun suunnitelma on laadittu tai olet pyytänyt suunnitelman laatimista, jos sitä ei TE-toimistosta johtuvista syistä voida heti laatia.

Ilmoita aina esteestä etukäteen. Jos este on sairaus, tapaturma tai muu sinusta riippumaton syy, karenssia ei aseteta.

Työttömällä työnhakijalla on velvollisuus toteuttaa suunnitelmaa ja ilmoittaa toteutuksesta TE-toimistolle sovitulla tavalla. Jos et toteuta suunnitelmaa sovitusti, seurauksena voi olla 60 päivän karenssi tai työttömyysetuutesi voidaan evätä toistaiseksi.

Palveluista kieltäytyminen tai keskeyttäminen

Jos aiheutat omalla menettelylläsi sen, ettei sinulle voida järjestää työllistymistä edistäviä palveluja, sinun katsotaan kieltäytyneen palvelusta.

 • Jos kieltäydyt ilman pätevää syytä työ- tai koulutuskokeilusta tai muusta työllistymistä edistävästä palvelusta, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen 60 päiväksi. Palvelusta ei ole välttämättä sovittu työllistymissuunnitelmassasi tai sen korvaavassa suunnitelmassa.
 • Jos keskeytät palvelun tai eroat siitä ilman pätevää syytä, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen 60 päiväksi. Kieltäytymistä vastaa tilanne, jossa itse aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen.
 • Jos et osallistu kotoutumisaikana alkukartoitukseen tai kotoutumiskoulutukseen (ml. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna), menetät oikeutesi työttömyysetuuteen 60 päiväksi.

Päteviä syitä kieltäytyä palvelusta

 • Palvelu ei ole terveydentilasi tai työ- ja toimintakykysi huomioon ottaen sinulle sopivaa.
 • Päivittäinen matka palvelun järjestämispaikalle ylittää keskimäärin kolme tuntia.
 • Palvelun järjestäjä olennaisesti laiminlyö vastuutaan palveluun osallistuvan työturvallisuudesta tai palvelun järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä tai palvelusta tehdyn sopimuksen ehtoja.
 • Palvelu poikkeaa olennaisesti työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa sovitusta.
 • Työvoimakoulutuksesta voi kieltäytyä tai sen voi keskeyttää, jos ammattialan työ ei ole terveydentilasi ja työkykysi huomioon ottaen sinulle sopivaa tai sinun ja huollettaviesi toimeentulo ei ole kohtuullisesti turvattu koulutuksen aikana. Kohtuullinen toimeentulo on oikeutesi työttömyysetuuden tasoisiin etuuksiin.

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Työvoimapoliitisesti moitittava menettely tarkoittaa tilannetta, jossa esimerkiksi kieltäydyt työstä tai koulutuksesta. Jos kuuden kuukauden aikana ilman pätevää syytä toistuvasti menettelet työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavasti, sinulle asetetaan työssäolovelvoite. 

Työssäolovelvoite tarkoittaa, että oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu vasta, kun olet ollut vähintään 12 kalenteriviikkoa

 • työssäoloehtoon luettavassa työssä
 • työvoimakoulutuksessa
 • työllistymistä edistävässä palvelussa, joita ovat työnhaku- tai uravalmennus, työ- tai koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta
 • päätoiminen opiskelija tai
 • päätoiminen yrittäjä tai työllistynyt omassa työssä

Mikäli sinulla heräsi kysyttävää, ota yhteyttä työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun. 

Työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelu

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)