Työsuhteessa

Tältä sivulta löydät hyödyllistä, työsuhteeseen ja työelämän sääntöihin liittyvää tietoa. Alla olevan linkin kautta pääset myös suoraan aiheeseen, joka sinua kiinnostaa.

Sivun sisältö

Työsopimus ja työsuhde

Jokaiseen työsuhteissa tehtävään työhön sovelletaan työsopimuslakia.

Työsopimuslaki sääntelee

 • työsopimuksen tekemistä
 • työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia
 • työsuhteen vähimmäisehtoja
 • työntekijän oikeutta perhevapaisiin
 • työntekijän lomauttamista
 • työsopimuksen päättämistä, kuten irtisanomisaikoja, irtisanomis- ja purkamisperusteita sekä työsopimuksen päättämismenettelyä
 • vahingonkorvausvelvollisuutta
 • pätemättömien ja kohtuuttomien sopimusehtojen vaikutuksia
 • kansainvälisluonteisia työsopimuksia
 • työntekijöiden edustajien asemaa.

Työsopimuslakia ja muuta työlainsäädäntöä, kuten työaika- ja vuosilomalakia sovelletaan, kun samanaikaisesti täyttyvät seuraavat työsuhteen tunnusmerkit:

 • sopimus
 • työn tekeminen
 • vastikkeellisuus
 • työskentely työnantajan johdon ja valvonnan alaisena eli työnantajan direktio-oikeus.

Nuoret työntekijät

Jos olet alle 18-vuotias, et saa tehdä aivan samoja töitä ja samoilla työehdoilla kuin aikuiset.

Nuorista työntekijöistä annettu laki suojelee liialliselta työn rasitukselta. Työ ei saa

 • vahingoittaa nuoren ruumiillista tai henkistä kehitystä
 • sisältää tehtäviä, jotka ovat liian vastuullisia ikään nähden  
 • vaatia ponnisteluja, jotka ovat nuoren voimille kohtuuttomia.

Lähetetyt työntekijät

Lähetetty työntekijä tarkoittaa työntekijää, jonka toisessa valtiossa toimiva työnantaja on lähettänyt ulkomailta Suomeen työhön rajoitetuksi ajaksi.

Ulkomailta Suomeen lähetetyn työntekijän osalta

 • vähimmäistyöehdot on säädetty lähetetyistä työntekijöistä säädetyssä laissa
 • työsopimuksessa on sovellettava tiettyjä Suomen lain säännöksiä ja määräyksiä, jos ne ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin häneen muuten sovellettavat säännökset.
 • vähimmäispalkka määräytyy kyseisen alan yleissitovan työehtosopimuksen perusteella.

Merityö

Merimiesten työsuhteiden ehdot poikkeavat muista työsuhteista. Niistä säädetään merityösopimuslaissa. Lakia sovelletaan työhön, jota työntekijä sopimuksen perusteella tekee suomalaisessa aluksessa tai työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla. 

Työaika ja vuosiloma

Työaikalaissa ovat säännökset työajoista, esimerkiksi

 • työajan käsitteestä
 • säännöllisestä työajasta
 • lisätyöstä ja ylityöstä
 • ylityötuntien enimmäismääristä
 • lepoajoista ja työajan tasoittumisjärjestelmästätyövuoroluettelosta ja työnantajan velvollisuudesta pitää työaikakirjanpitoa
 • lisä-, yli- ja sunnuntaityökorvauksista
 • viikkolepokorvauksesta.

Vuosilomalaissa säädetään vuosilomaoikeuksista, kuten

 • vuosiloman pituudesta
 • vuosilomapalkasta
 • lomakorvauksesta
 • vuosiloman antamisesta.

Vuosilomalakia sovelletaan tietyin rajoituksin sekä työ- että virkasuhteessa tehtävään työhön. 

Etätyö

Etätyössä työtä tehdään joko osittain tai kokonaan kotona tai muussa työntekijän valitsemassa paikassa.

Etätyö tarjoaa mahdollisuuden

 • parantaa työn tuottavuutta ja työelämän laatua
 • sovittaa yhteen työn ja perheen
 • jaksaa työssä paremmin
 • sijoittaa työ- ja asuinpaikka joustavammin
 • vähentää työmatkakustannuksia sekä työmatkoihin käytettävää aikaa.

Yksityisyyden suoja työelämässä

Yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki sääntelee yksityiselämän suojaa työelämän alueella.

Työnantaja kerää usein työntekijöiden henkilötietoja omiin tarpeisiinsa. Työnhakijalla, työntekijällä ja virkamiehellä on kuitenkin yksityisyyden suojan perusteella mahdollisimman suuri oikeus

 • tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä
 • tulla arvioiduksi oikeiden henkilötietojen perusteella.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Yhdenvertaisuuslaki turvaa ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri alueilla.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän, joka perustuu

 • ikään
 • etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen tai kieleen
 • uskontoon, vakaumukseen tai mielipiteeseen
 • terveydentilaan tai vammaisuuteen
 • sukupuoliseen suuntautumiseen
 • muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Lisäksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetään tasa-arvolaissa.

Työsyrjintä on rangaistavaa palvelussuhteen aikana sekä silloin, kun työnantaja ilmoittaa työpaikasta ja valitsee työntekijää.

Työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti. Tasapuolinen kohtelu on huomioitava työsuhteen aikana ja silloin, kun työnantaja

 • myöntää työntekijöille työsuhteeseen perustuvia etuja
 • asettaa työntekijöille velvollisuuksia
 • palkkaa työntekijöitä
 • päättää työsuhteita.

Yhteistoiminta yrityksissä

Yhteistoiminnan tarkoituksena on kehittää yhteisymmärryksessä

 • yrityksen toimintaa ja työolosuhteita
 • henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia heidän työtään ja asemaansa koskeviin päätöksiin.

Ennen kuin työnantaja päättää asioista, jotka vaikuttavat henkilöstön asemaan, hänen on neuvoteltava työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Yhteistoimintaa yrityksissä sääntelee yhteistoimintalaki.

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

Työehtosopimus on työnantajan tai työnantajien järjestön ja työntekijöiden järjestön välinen sopimus ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa tulee noudattaa.

Työelämään liittyvien eturiitojen käsittelyyn on luotu työriitojen sovittelujärjestelmä, jotta työmarkkinaosapuolten välillä saavutettaisiin neuvotteluratkaisu. Työriitasovitteluissa neuvottelukumppaneita avustavat valtakunnansovittelija ja sovittelijat.

Sovittelu perustuu lakiin työriitojen sovittelusta.​​​​​​

Your Europe logo

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)