Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistot tarjoavat monipuolisesti palveluita, jotka tukevat työllistymistä ja koulutusta ammattiin. 

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

Palvelujen ajalta saat työttömyysturvaa ja kulukorvausta. 
Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Työttömyysetuus työllistymistä edistävän palvelun aikana

Työllistymistä edistävien palveluiden aikana saat samaa työttömyysetuutta kuin saisit työttömänä työnhakijana. Sen edellytyksenä on, että pidät työnhaun voimassa myös palvelun aikana.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa, vaikka sinulla ei olisi työttömänä ollessasi siihen oikeutta, jos se johtuu

  • omavastuuajasta tai työmarkkinatuen odotusajasta
  • korvauksettomasta määräajasta tai työssäolovelvoitteesta  
  • ammatilliseen koulutukseen liittyvästä rajoituksesta
  • työmarkkinatuen tarveharkinnasta.

Korotettu työttömyysetuus

Jos olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosaa voidaan maksaa myös liikkuvuusavustukseen. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Kulukorvaus osallistumispäiviltä

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Huom! Kulukorvausta ei makseta omaehtoisen opiskelun ajalta.

Jos et saa kulukorvausta työttömyyskassasta tai Kelasta, eikä sinulla ole muun lain nojalla oikeutta korvaukseen kuluista, joita palveluun osallistumisesta aiheutuu, voit hakea harkinnanvaraista kulukorvausta. Harkinnanvaraista kulukorvausta on mahdollista saada, jos osallistut työvoimakoulutukseen, työ- tai koulutuskokeiluun ja työnhaku- tai uravalmennukseen.

Kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa päivässä enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Kulukorvaus on 18 euroa myös silloin, kun palvelu järjestetään kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu kustannuksia majoituksesta. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee oma TE-toimistosi.

Jos olet kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi voi myöntää sinulle harkinnanvaraista kulukorvausta samoilla perusteilla, jotka koskevat TE-toimiston myöntämää harkinnanvaraista kulukorvausta.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Poissaolojen vaikutus työttömyysetuuteen ja kulukorvaukseen

Saat työttömyysetuutta poissaolopäiviltä, jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta

  • työkyvyttömyyden takia
  • kerrallaan enintään neljä työpäivää alle 10-vuotiaan lapsen sairauden takia
  • työhaastattelun tai muun työllistymiseen liittyvän seikan vuoksi.

Poissaolopäiviltä ei kuitenkaan makseta kulukorvausta. Poissaolon syyllä ei ole merkitystä.

Työvoimakoulutuksen, tuetun omaehtoisen opiskelun aikana tai maahanmuuttajan tuetun omaehtoisen opiskelun aikana saat työttömyysetuutta koko koulutuksen ajalta. TE-toimisto tai työttömyysetuuden maksaja ei seuraa yksittäisiä poissaoloja. Koulutuksen loma-ajoilta maksetaan työttömyysetuutta, mutta ei kulukorvausta.

Työttömyysturvalain soveltaminen palveluihin

Työllistymistä edistävien palveluiden aikana työttömyysturvalain säännöksiä sovelletaan normaalisti eli sinun tulee esimerkiksi voida hakea ja vastaanottaa työtä. Poikkeuksia on kuitenkin työvoimakoulutuksessa ja tuetussa omaehtoisessa opiskelussa, joiden aikana voi esimerkiksi ilman seuraamuksia kieltäytyä koulutuksen aikana tarjotusta työstä.

Jos saat työllistymistä edistävän palvelun aikana työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia työvoimapoliittisen lausunnon, joka estää työttömyysetuuden maksamisen, et saa etuutta palvelun loppuajalta. Samoin, jos työllistyt palvelun aikana yli kahden viikon kokoaikatyöhön, sinulla ei ole kokoaikatyön ajalta oikeutta työttömyysetuuteen.