Tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittely

Tallennamme tietojärjestelmämme henkilörekisteriin muun muassa seuraavat asiakastiedot:

 • tunniste- ja yhteystiedot
 • TE-palvelujen asiakkuuteen ja asiointiin liittyvät tiedot
 • koulutusta, työhistoriaa ja ammatillista osaamista koskevat tiedot
 • palvelutarvetta ja suunnitelmia koskevat tiedot
 • tiedot työtarjouksista ja esittelyistä työnantajille
 • TE-palvelujen tarjoamisen edellyttämät terveydentila- ja muut tiedot
 • työvoimapoliittiset lausunnot
 • tiedot työ- ja elinkeinohallinnon palveluista ja etuuksista.

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi, jotka on tallennettu tietojärjestelmään. Jos haluat ne kirjallisena, ne pitää tilata työ- ja elinkeinotoimistosta. Palvelu on maksutonta kerran vuodessa.

Luovutamme asiakastietoja rajoitetusti

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelevällä henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Työnantajille voimme toimittaa vain ne tiedot, joita työpaikan täyttö edellyttää ja joiden luovuttamiseen on asiakkaan kirjallinen suostumus. Tällaisia tietoja ovat:

 • työnhakijan nimi ja yhteystiedot, äidinkieli, muu kielitaito ja kansalaisuus
 • työnhakijan koulutus ja suorittamat ammatilliset tutkinnot sekä tarpeellisin osin niiden sisältö ja arvosanat
 • työhistoria työtodistuksesta ilmenevine tietoineen
 • asevelvollisuuden suorittaminen
 • erityisosaaminen, työ- ja koulutustoiveet samoin kuin työnhakijan itsensä laatima työnhakuesittely työnantajia varten
 • määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytysten selvittämiseksi tieto siitä, että henkilö on ollut yhdenjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan.

Työnantajalla on myös oikeus tietää, onko entinen työntekijä työnhakijana TE-toimistossa, kun hän toteuttaa työsopimuslain mukaista takaisinottovelvollisuuttaan.

TE-toimisto lähettää työttömyysturvan maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon, joka koskee edellytyksiä saada työttömyysetuutta.

Muille viranomaisille asiakastietoja annetaan, jos tietojen antamisesta on säädetty laissa tai asiakkaan suostumuksella.

Emme käsittele yksilöllisiä asioita sähköpostissa

TE-toimisto ei voi vastata sähköpostilla kysymyksiin, jotka liittyvät henkilökohtaiseen tilanteeseen ja vaativat luottamuksellisten tietojen käyttöä. Näin varmistamme, etteivät tiedot joudu vääriin käsiin. Annamme vastauksia sähköpostilla vain yleistasolla tai vastaamme salatulla sähköpostilla.

Asiakaspuheluiden tallennusjärjestelmä

Työ- ja elinkeinotoimistojen puhelut tallentuvat automaattisesti ja tietosisältönä on asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot. Tallenteita ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot.

Edellä mainitut tietojen käsittelyyn liittyvät asiat koskevat yhtäläisesti myös työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvien asiakkaiden tietojen käsittelyä.