null Regeringen föreslår tillägg i lagen om kommunförsök

Regeringen föreslår att det görs ändringar i lagen som gäller kommunförsök med sysselsättning, vilket riksdagen förutsatte i december 2020. I lagen ska det läggas till bestämmelser som gör det möjligt att överföra en kund från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån eller till en annan försökskommun. Det ska också läggas till bestämmelser om en större överföring av de uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa från arbets- och näringsbyrån till försökskommunerna.

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes den 1 mars 2021. Nästan 230 000 av arbets- och näringsbyråns kunder överfördes till kommunförsöken.

– De lagändringar som föreslås förtydligar vissa bestämmelser som gäller kommunförsöken. Förslaget främjar särskilt behandlingen av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och att de behandlas friktionsfritt och utan fördröjningar. Förslaget gör det också möjligt att beakta om en kunds situation förändras under försökets gång, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2021. Bestämmelserna om överföringen av uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa träder emellertid i kraft först den 2 oktober 2021 för att de nödvändiga ändringarna i informationssystemet ska hinna göras.

Läs mer