null Ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi öppnas 1.3

Arbets- och näringsministeriet beviljar företag understöd för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi. En miljon euro har reserverats för understöden. Målet är att skapa nya arbetsplatser och främja klimatmålen. Ansökan om understöd öppnas 1.3.2021, och understöd kan sökas fram till torsdagen 15.4.2021 kl. 16.15.

Understödet är avsett för antingen investeringar eller utvecklingsprojekt som syftar till investeringar. Investeringar som främjar cirkulär ekonomi kan hänföra sig till teknik eller stödja nya verksamhetssätt eller tjänster. Utvecklingsprojekt kan vara utredningar som krävs för betydande investeringar eller skapande av nätverk och samverkan som behövs för genomförandet av investeringar.

Understöd kan också sökas för genomförande av innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen. Då kan också aktörer inom tredje sektorn få understöd.

Projektet ska genomföras senast 30.6.2023. Stödbeloppet är högst 200 000 euro per företag. Det är fråga om s.k. de minimis-stöd, som regleras genom en förordning av Europeiska kommissionen.

Läs mera: