null Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här

I fall du inte har ett jobb som väntar på dig genast efter att du har fullgjort din beväringstjänst/civiltjänst så anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Du kan anmäla dig redan innan din beväringstjänst/civiltjänst är fullgjord och på förhand meddela din första arbetslöshetsdag.

I fall du anmäler dig som arbetssökande först efter din hemförlovning, börjar din rätt till arbetslöshetsskydd tidigast fr.o.m. anmälningsdagen.

Anmäl dig som arbetssökande

Det är lättast för dig att anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster. Du kommer in på tjänsten, när du klickar på knappen E-tjänster. Du behöver nätbankkoder eller ett chipförsett personkort för att identifiera dig.

Anmäl alla dina anställningsförhållanden under de senaste två åren samt alla betydelsefulla anställningsförhållanden och utbildningsuppgifter som är av betydelse med tanke på din jobbsökning. Din jobbsökning inleds genast då du svarat på frågorna i webbtjänsten och skickat iväg uppgifterna. Efter att du skickat iväg uppgifterna får du instruktioner om vad du ska göra till följande. Var beredd på att uppvisa examens- och arbetsintyg samt intyg över tjänstgöringstiden.

Om du inte har nätbankkoder eller ett chipförsett personkort, så var så snabbt som möjligt i kontakt med din lokala TE-byrå.

Efter anmälan

Vi bedömer ditt servicebehov utifrån de uppgifter du lämnat. Om din situation förutsätter personlig service kontaktar vi dig per telefon eller post inom två veckor från att du blivit arbetssökande. Om du inte har behov av sakkunnigservice kontaktar vi dig inte utan din jobbsökning är i kraft under den tid som webbtjänsten anger.

När vi utrett din rätt till arbetslöshetsförmån skickar vi ett utlåtande till FPA eller arbetslöshetskassan för utbetalning av förmånen.
Sök utkomstskydd

Sök utkomstskydd

Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån antingen från Fpa eller din arbetslöshetskassa. Din jobbsökning måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån. Självrisktiden börjar först när du inlett din jobbsökning. Under självrisktiden utbetalas ingen arbetslöshetsförmån.

Sök arbete självständigt

När du anmält dig som arbetssökande finns du med när vi söker lämpliga personer till de arbeten som anmälts som lediga till TE-byrån. Att vara anmäld som arbetssökande ersätter dock inte eget aktivt arbetssökande. Börja därför söka jobb redan innan tjänstgöringstiden tar slut eller genast när den är slut.

Följ överenskommelsen med TE-byrån medan du är arbetssökande.

Vi gör tillsammans med dig upp en sysselsättningsplan där vi kommer överens om målen för din jobbsökning, dina egna uppgifter och de tjänster du behöver. Genom att göra det som avtalats i planen samt anmäla eventuella förändringar i din situation som arbetssökande ser du till att hitta ett arbete så snart som möjligt och få arbetslöshetsförmånen.