null Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024

 

Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn våren 2021 att gå vidare med beredningen av en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Tjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fastställde vid sitt möte den 31 augusti 2021 principer som gäller arbetskraftsunderlaget i kommunerna, samverkan mellan kommunerna och överföringen av personal.

Ministerarbetsgruppen fastställde att servicen ska överföras till en kommun eller ett samarbetsområde vars arbetskraftsbas är minst 20 000 personer. Det motsvarar minimistorleken i de pågående kommunförsöken med sysselsättning. På detta sätt säkerställs att det finns tillräckliga resurser för att ordna arbets- och näringstjänsterna och att de arbetssökande har lika tillgång till tjänsterna överallt i Finland.

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna bereds i samarbete med andra ministerier, arbets- och näringstjänsterna, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret, kommunerna och andra intressentgrupper. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen drar upp riktlinjer i takt med att beredningen framskrider.

Reformen medför ändringar i regionförvaltningen. Till den del arbets- och näringsbyråernas tjänster inte överförs till kommunerna överförs de till närings-, trafik- och miljöcentralerna eller till utvecklings- och förvaltningscentret för närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Närmare riktlinjer om de tjänster som överförs fastställs senare på hösten.

Ministerarbetsgruppen konstaterade vid sitt möte att arbets- och näringsbyråernas personal i enlighet med statstjänstemannalagen övergår till kommunerna genom så kallad överlåtelse av rörelse tillsammans med sina uppgifter och i regel med gällande befattningsbeskrivningar.

Kommunförsöken med sysselsättning, som inleddes den 1 mars 2021, får fortsätta tills arbets- och näringstjänsterna varaktigt överförs på kommunernas organiseringsansvar.

Läs mer

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024 – ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för beredningen, 1.9.2021 (tem.fi)