null Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd överförs till regionförvaltningens e-tjänst

Arbets- och näringstjänsterna blir allt mer elektroniska när man vid ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd övergår till att använda regionförvaltningens e-tjänst. Det sysselsättningspolitiska understödet söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst från och med 18.10.2021.

Sysselsättningspolitiskt understöd är en finansieringsform som arbets- och näringsbyråerna kan använda för att skaffa sina kunder tjänster i projektform. Arbets- och näringsbyrån fastställer vid varje ansökningsomgång vilken typ av verksamhet eller vilken målgrupps behov som beviljas understöd. Utgångspunkten ska vara att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande.

Understödet förblir oförändrat – endast ansökan ändras

Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd fylls i och skickas jämte bilagor till arbets- och näringsbyrån via regionförvaltningens e-tjänst, dit man loggar in med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Ansökan om understöd i e-tjänsten ersätter de ansökningsblanketter som skrivs ut och sparas.

E-tjänsten minskar antalet bristfälliga ansökningar och påskyndar beslutsfattandet. E-tjänsten ger anvisningar för ansökan om understöd och kontrollerar att viktiga uppgifter inte saknas i ansökan. Uppgifter om det inkomna beslutet och eventuella behov av att komplettera ansökan kommer direkt till e-tjänsten.

Fullmakten säkerställer representationsrätten

För att göra ansökan om understöd behövs en Suomi.fi-fullmakt, med hjälp av vilken man säkerställer att den person som bereder och skickar understödsansökan har rätt att företräda sammanslutningen. En separat Suomi.fi-fullmakt behövs inte om användaren enligt uppgifterna i e-tjänsten har firmateckningsrätt för företaget eller samfundet och rollen har fastställts som berättigad att uträtta ärenden i e-tjänsten.

Man loggar in i e-tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation, bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort. Personens befogenheter att uträtta ärenden kontrolleras automatiskt i samband med inloggningen i e-tjänsten.

Mer information om hur man ansöker om sysselsättningspolitiskt understöd

Närmare information och anvisningar om hur man ansöker om sysselsättningspolitiskt understöd finns på vår webbplats.

Ansökningstider och prioriteringar som tillämpas vid beslut om vilken verksamhet som ska stödas finns på de lokala arbets- och näringsbyråernas webbplatser.