Uutisia 2020

null Förlängd arbetslöshet formar arbetsmarknaden medan pandemin fortsätter

Arbets- och näringsministeriet publicerade sin arbetsmarknadsprognos 17.11.2020 och den sträcker sig till år 2022. Prognosen avspeglar osäkerheten över hur coronavirusepidemin och ekonomin utvecklar sig.

Den osäkerhet som coronakrisen ger upphov till fortsätter i ekonomin och på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens återhämtning börjar i slutet av 2021, men ganska svagt. Det finns också en risk för att konsekvenserna för arbetsmarknaden kan bli långvariga.

Antalet sysselsatta minskar med tio tusentals – dämpad tillväxt förväntas 2022

Enligt arbetsmarknadsprognosen sjunker sysselsättningsgraden fram till 2021 varefter den börjar stiga igen. Enligt prognosen kommer sysselsättningsgraden 2022 att vara 71,6 procent, dvs. klart lägre än före krisen.

Sysselsättningsgraden bedöms stiga till 8,2 procent år 2021 och sedan sjunka till 7,8 procent år 2022. Ökningen av arbetslöshetsgraden dämpas av att antalet personer som står utanför arbetskraften, dold arbetslöshet och långtidsarbetslöshet ökar.

Arbetskraften minskar, men befolkningen i arbetsför ålder börjar återgå till arbetsmarknaden som återhämtar sig från coronakrisen

Arbetsmarknadsprognosen granskar också det sammanlagda utbudet av arbetskraft, dvs. det sammanlagda antalet sysselsatta och arbetslösa. Antalet personer i arbetsför ålder i Finland, dvs. 15–74-åringar, väntas minska betydligt 2021, vilket på lång sikt medför utmaningar för den finländska arbetsmarknaden. Invandringen stöder antalet 25–54-åringar i bästa arbetsföra ålder och därmed också utbudet av arbetskraft.

Coronakrisen har minskat utbudet av arbetskraft, minskat arbetskraftsandelen bland befolkningen i åldern 15–74 år och ökat den dolda arbetslösheten. Förlängda permitteringar syns som dold arbetslöshet, vilket minskar utbudet av arbetskraft. Det verkar dock som om befolkningen i arbetsför ålder till vissa delar har börjat gå tillbaka till arbetskraften och arbetsmarknaden jämfört med våren 2020 och början av coronakrisen.

Antalet permitterade jämnas ut, långtidsarbetslösheten ökar kraftigt

Antalet arbetslösa arbetssökande i arbetsförmedlingsstatistiken, till vilket också räknas heltidspermitterade, sjunker måttligt under de kommande åren. Antalet permitterade beräknas förbli högt åtminstone fram till sommaren 2021, även om det inte finns någon ny permitteringsvåg i sikte som liknar den i våras.

Långtidsarbetslösheten förutspås dock öka kraftigt under de kommande åren. Bakgrunden till detta är att arbetslöshetsperioderna förlängs under coronapandemin samt att de som blivit arbetslösa under coronavåren delvis övergår till långtidsarbetslöshet nästa vår.
Läs mera

Arbetsmarknadsprognos: Förlängd arbetslöshet formar arbetsmarknaden medan pandemin fortsätter (ANM:s meddelande 17.11.2020)