null Mer individuellt stöd för den arbetssökande – utkast till proposition om en nordisk modell för arbetskraftsservice på remiss

Den nordiska modellen för arbetskraftsservice är en av regeringens stora sysselsättningsreformer. Målet är att i Finland i likhet med de övriga nordiska länderna rikta om arbetskraftspolitiken från passiv till aktiv och att rikta tjänsterna effektivare än för närvarande.

I den nordiska modellen för arbetskraftsservice söker den arbetssökande arbete på eget initiativ och får individuellt stöd för sin jobbsökning i ett tidigare skede och intensivare.
Den arbetssökande ska söka ett visst antal arbetsmöjligheter för att rätten till utkomstskydd för arbetslösa ska fortsätta. Den första glömskan eller försummelsen följs av en påminnelse.

Arbets- och näringsministeriet sände utkastet till lagstiftningsändringar på remiss den 7 juni 2021. Remisstiden pågår till den 1 augusti 2021. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021.

Målet är att de ändringar som gäller serviceprocessen för arbetssökande ska träda i kraft i maj 2022.

Läs mer