Startpeng - ett stöd för en blivande företagare

Startpengen främjar ny företagsverksamhet och sysselsättningen. Den tryggar företagarens utkomst under den tid som det uppskattningsvis tar att starta och etablera företagsverksamhet – dock för högst 12 månader. Startpengens belopp är lika stort som grunddagpenningen (34,50 euro per dag) och den betalas för högst fem dagar per kalendervecka.

Du kan beviljas startpeng om

  • du är arbetslös arbetssökande
  • inte är arbetslös men lämnar till exempel lönearbete, studier eller hemarbete för att bli företagare på heltid
  • du har företagandet som bisyssla och planerar att bli företagare på heltid.

TE-byrån beviljar startpeng efter att ha utrett om företagande är ett lämpligt sysselsättningsalternativ för sökanden.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund hos kommunförsöket för sysselsättning ska du ansöka om startpeng från din hemkommun. Din hemkommun avgör om du beviljas startpeng. Din hemkommun ger dig råd i frågor som gäller startpeng. 

Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket 

Förutsättningar för beviljandet av startpeng

Förutsättningar för beviljandet av stödet är bland annat

  • företagande på heltid
  • tillräckliga färdigheter för att bedriva ifrågavarande företagsverksamhet
  • möjlighet att bedriva fortlöpande lönsam företagsverksamhet
  • nödvändighet med tanke på utkomsten
  • inledande av företagsverksamhet först efter att stödet beviljats

Observera, att som arbetslös arbetssökande kan du välja ifall du söker startpeng eller arbetslöshetsförmån för de fyra första månaderna då du verkar som företagare. Om du startar företagsverksamhet medan du är arbetslös, bedöms inte under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten startats om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla. Som arbetslös arbetssökande får du arbetslöshetsförmån för den tiden.

Arbetslöshetsskydd för företagare

Om du får inkomst från företagsverksamhet under dessa fyra månader, får du anpassad arbetslöshetsförmån. Ytterligare information från arbetslöshetsförmånens utbetalare:

Så här söker du startpeng

Då du planerar att inleda företagsverksamhet och söka om startpeng, så kontakta först FöretagsFinlands telefontjänst. Telefontjänstens företagsrådgivare ger dig råd och anvisningar om hur du ska gå tillväga då du vill grunda ett företag och ansöka om startpeng.

FöretagsFinlands telefontjänst (suomi.fi)

Kontakta också arbets- och näringsbyrån redan då du planerar att inleda företagsverksamhet. Startpeng beviljas inte i regel, ifall företagsverksamhet inletts på heltid, innan det fattats beslut om beviljandet av startpeng.

Reservera tid genom att lämna en kontaktbegäran i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder (Tjänster för blivande företagare) eller genom att ringa till arbets- och näringsbyråns telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder. Var beredd att diskutera, den planerade företagsverksamheten och affärsidén, konkurrensläget för ifrågavarande bransch på orten samt dina färdigheter att bli företagare och behovet av stöd då företagsverksamheten inleds, med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån.

Sök startpeng via TE-byråns webbtjänst E-tjänster där du bl.a. redogör för företagets verksamhets- och finansieringsplan.

I fall du inte har en möjlighet att använda webbtjänsten E-tjänster kan du ansöka om startpeng med en blankett,

TE-byrån beslutar om sökanden beviljas startpeng. I beslutet beaktas bland annat konkurrenssituationen mellan företagen i branschen och behovet av ny arbetskraft på orten.

Startpeng utbetalas en gång i månaden i efterskott, utgående från den ansökan om utbetalning som personen gjort. Ansökan om utbetalning ska tillhandahållas NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) senast inom två månader från att perioden gått ut.

Utbildning för att komma i gång med företagsverksamhet

På TE-byrån får du information om utbildningar för personer som planerar att bli företagare. Du kan också flexibelt kombinera startpeng med företagarutbildning.

Du kan till exempel påbörja utbildningen medan du får startpeng. TE-byrån ordnar avgiftsfria kurser för nya företagare som arbetskraftsutbildning. Även Närings-, trafik- och miljöcentralen och många läroanstalter ordnar lämplig utbildning.

Utbilda dig till företagare

Tjänsten Mitt Företagsfinland på webben

Tjänsten Mitt Företagsfinland innehåller information och verktyg för både nystartade och redan verksamma företags behov. Du kan till exempel utarbeta din affärsplan med de verktyg som finns i Mitt Företagsfinland och utnyttja dessa uppgifter vid ansökan om startpeng.

Mitt FöretagsFinland (oma.yrityssuomi.fi)