Sysselsättningspolitiskt understöd

Sysselsättningspolitiskt understöd är en finansieringsform som arbets- och näringsbyråerna kan använda för att skaffa sina kunder tjänster i projektform. Innehållet i projekten kan variera. Arbets- och näringsbyrån fastställer vid varje ansökningsomgång för vilken typ av verksamhet eller för vilken målgrupps behov man beviljar understöd. Utgångspunkten ska vara att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande.

Understöd kan beviljas föreningar, stiftelser, kommuner eller samkommuner.

Det maximala understödet för föreningar och stiftelser är 100 procent av de totala kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt. Det maximala understödet för kommuner och samkommuner är 50 procent av de totala godkända kostnaderna. Sociala företag och andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag (med undantag för kommuner och samkommuner), kan beviljas understöd till högst 75 procent av de totala kostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån.

Inkomsterna från verksamheten kan beaktas i understödsbeloppet. Understödet får inte överstiga de totala kostnader som arbets- och näringsbyrån godkänt tillsammans med annat statligt finansieringsstöd som betalats för samma kostnader.

Stödnivån och stödbeloppet påverkas av 

 • vad projektets verksamhet innefattar, 
 • antalet kunder som omfattas av servicen inom projektet och 
 • kundernas behov av personligt stöd och personlig handledning.

Beviljandet av understöd regleras av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt av arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Verksamhet som kan finansieras med sysselsättningspolitiskt understöd

Verksamhet som finansieras genom understödet kan exempelvis omfatta 

 • ordnande av arbetsmöjligheter för arbetslösa arbetssökande, 
 • stödåtgärder för främjande av sysselsättning, såsom småskalig utbildning, jobbsökning, verksamhet av arbetsträningstyp samt 
 • utveckling av koncept och tjänster i samband med ovan nämnda innehåll. 

Den understödda verksamheten är förenad med offentlig arbetskraftsservice, för vilken lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice iakttas. Exempelvis söks och finansieras lönesubventionen separat, fastän den utgör en del av den helhet som bildar ett sysselsättningsprojekt.

Verksamheten kan bedrivas inom flera arbets- och näringsbyråers verksamhetsområden, och då beviljas finansiering av en eller flera arbets- och näringsbyråer. Förutsättningen är att de arbets- och näringsbyråer inom vilkas områden verksamheten huvudsakligen bedrivs förordar att understöd beviljas.

Arbets- och näringsbyrån fastställer vid varje ansökningsomgång vilken typ av verksamhet eller vilken målgrupps behov som beviljas understöd. Ansökningstider och prioriteringar som tillämpas vid beslut om vilken verksamhet som ska stödas finns på webbplatserna för de lokala arbets- och näringsbyråerna.

 • Understöd kan beviljas för högst tre år.
 • Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beviljat understödsbelopp för ett kalenderår i sänder. 
 • För kommande år förutsätter beviljad finansiering att verksamheten är förenlig med understödsbeslutet. 
 • Understödstagaren är rapporteringsskyldig.

Understöd kan inte beviljas för näringsverksamhet eller främjande av affärsverksamhet. Sysselsättningspolitiskt understöd kan dock beviljas sammanslutningar för grundande av sociala företag och etablering av deras verksamhet samt för sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.

Understöd kan inte beviljas för sådana projekt som inte har något samband med de arbets- och näringstjänster som erbjuds personkunder. Sysselsättningspolitiskt understöd beviljas inte för tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Understödet får inte heller användas för produktion eller anskaffning av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag är skyldig att ordna. Kommunerna som deltar i kommunförsöket sköter arbets- och näringsbyråns lagstadgade uppgifter i stället för arbets- och näringsbyrån. En kommun som deltar i kommunförsöket kan inte beviljas sysselsättningspolitiskt understöd.

Understöd beviljas inte för investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar eller hyreskostnader.

Ansökande om och beviljande av sysselsättningspolitiskt understöd

Utgångspunkten för att starta och finansiera projekt är 

 • servicebehoven hos arbets- och näringsbyråernas personkunder, 
 • arbetslöshetens struktur inom arbets- och näringsbyråns verksamhetsområde samt 
 • de regionala riktlinjerna för användning av understödet.  

Möjligheterna att utlysa ansökningsomgångar för inledning av nya projekt har att göra med anslagssituationen för området.

Arbets- och näringsbyrån utlyser det sysselsättningspolitiska understödet för  offentlig ansökan  via valda informationskanaler. Ansökningstider och prioriteringar som tillämpas vid beslut om vilken verksamhet som ska stödas finns på webbplatserna för de lokala arbets- och näringsbyråerna.

Det sysselsättningspolitiska understödet beviljas av arbets- och näringsbyrån. Understödet beviljas som de minimis-stöd.

Understödet söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst

Man ansöker om det sysselsättningspolitiska understödet elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. När man använder e-tjänsten loggar man in via Suomi.fi med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort.

Den som ansöker om understödet behöver en Suomi.fi-fullmakt. Fullmakten i Suomi.fi är till för att försäkra att den person som bereder och skickar ansökan om understöd har rätt att företräda samfundet.

 • Fullmakten som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering heter Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Fullmakten preciseras med koden TYPO.
 • Med hjälp av den kan den befullmäktigade bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder i anslutning till understöd, lämna in dem för handläggning samt återkalla ansökan på fullmaktsgivarens vägnar.

En separat Suomi.fi-fullmakt behövs inte om användaren enligt uppgifterna i e-tjänsten har firmateckningsrätt för företaget eller samfundet och rollen har fastställts som berättigad att uträtta ärenden i e-tjänsten.

Endast personer som i handelsregistret i Finland, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet FODS har en roll som berättigar till att ensam representera organisationen kan uträtta ärenden på organisationens vägnar utan separat fullmakt. I e-tjänsten måste denna roll vara definierad som berättigad att uträtta ärenden.

Ärendefullmakt för en person söks i registren och datasystemet YTJ. Fullmakter i tjänsten suomi.fi för regionförvaltningens e-tjänst söks vid inloggning. Under Mina uppgifter i e-tjänsten kan du se för vilka företag och sammanslutningar du har fullmakter att uträtta ärenden.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

Fullmaktsrätten kan också beviljas via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Registreringen av Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman är avsedd för organisationer som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter. Det kan till exempel vara fråga om kommuner, församlingar och läroanstalter.

Organisationens representant kan ansöka om registrering av fullmakter genom att göra en ansökan om fullmakt i webbtjänsten Suomi.fi.

Så här ansöker du om understöd i e-tjänsten

 • Ansök om sysselsättningspolitiskt understöd elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Logga in i e-tjänsten via Suomi.fi.
 • Fyll i ansökan omsorgsfullt. Bristfälliga ansökningar förlänger behandlingen av ärendet. Du kan också spara ansökan som halvfärdig och fortsätta fylla i den senare. E-tjänstens anvisningar hjälper dig att använda tjänsten och att fylla i ansökan.
 • Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan.
 • När du har fyllt i ansökan, skicka den för handläggning. När ansökan har mottagits får du ett meddelande till ansökans status-sida och till din e-postadress. Din ansökan styrs automatiskt till arbets- och näringsbyrån för handläggning.
 • Arbets- och näringsbyrån granskar din ansökan och ber om kompletterande uppgifter om det behövs. Begäran om komplettering visas i e-tjänsten och skickas också till din e-post. Lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om tilläggstid med arbets- och näringsbyrån.
 • På ansökans status-sida ser du all information och alla dokument som gäller behandlingen av ditt ärende, även understödsbeslutet när ärendet har avgjorts. Du kan ladda ner och spara besluten och andra dokument på din egen dator.
 • Anvisningar och bilagor för ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd
 • Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)
 • Mer information om regionförvaltningens e-tjänst (suomi.fi)

Ansökan om utbetalning

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) ansvarar för utbetalningen av det sysselsättningspolitiska understödet. Förskott och utbetalning enligt understödsbeslutet ansöks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Utbetalningen av beslut 2020 ansöks med blankett.

Så här ansöker du om förskott och utbetalning av understöd i e-tjänsten

 • Ansök om förskott och utbetalning av understödet i enlighet med understödsbeslutet.
 • Fyll i och skicka in ansökan om utbetalning via fliken Utbetalningar i regionförvaltningens e-tjänst.
 • Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan om utbetalning.

Mer information om ansökan om utbetalning av understöd finns på UF-centrets webbplats.

​​​