Anvisningar och bilagor

Sysselsättningspolitiskt understöd är en finansieringsform som arbets- och näringsbyråerna kan använda för att skaffa sina kunder tjänster i projektform. Innehållet i projekten kan variera. Arbets- och näringsbyrån fastställer vid varje ansökningsomgång vilken typ av verksamhet eller vilken målgrupps behov som beviljas understöd. Utgångspunkten ska vara att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande.

Understöd kan beviljas föreningar, stiftelser, kommuner eller samkommuner.

Understödet söks via e-tjänsten

Understödet söks via regionförvaltningens e-tjänst. När ansökan görs elektroniskt kan man snabbt och säkert sköta sitt ärende, göra kompletteringar, ta emot beslut, göra ändringsansökningar samt ta ut rapporter. Alla behandlingsskeden och dokument som har med ansökan att göra finns på ett och samma ställe i tjänsten.

Regionförvaltningens e-tjänst fungerar bäst med webbläsarna Mozilla Firefox (version 52 eller nyare) eller Google Chrome (version 70 eller nyare).

Logga in i regionförvaltningens e-tjänst

Den som uträttar ärenden för en sammanslutnings räkning loggar in i e-tjänsten via Suomi.fi med personliga bankkoder, med mobilcertifikat eller certifikatkort.

Företags- eller samfundskunder måste ha FO-nummer för att använda tjänsten, samt tillgång till Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten i Suomi.fi är till för att försäkra att den person som bereder och skickar ansökan om understöd har rätt att företräda samfundet.

Suomi.fi-fullmakter administreras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering heter Ansökan om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, näringsverksamhet och trafik. Fullmakten preciseras med koden TYPO.

Vid fullmaktsärenden följs aktuella anvisningar för Suomi.fi-tjänsten.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

Registreringen av Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman är avsedd för organisationer som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter. Det kan till exempel vara fråga om kommuner, församlingar och läroanstalter. Organisationens representant kan ansöka om registrering av fullmakter genom att göra en ansökan om fullmakt i webbtjänsten Suomi.fi.

Anvisningar för att fylla i formuläret för ansökan om understöd

En noggrant ifylld ansökan och korrekta bilagor påskyndar behandlingen av ansökan.

FO-nummer eller sammanslutningens registernummer

FO-numret anges i fältet. Om FO-nummer saknas anges sammanslutningens föreningsregister- eller stiftelseregisternummer.

Maximal tid för projektet

Understöd kan beviljas för högst tre år. Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beviljat understödsbelopp för ett kalenderår i sänder. I fråga om kostnader för att inleda och etablera företagsverksamhet i ett socialt företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att inleda och etablera företagsverksamheten.

Beskrivning av verksamheten

Till ansökan bifogas en projektbeskrivning som ska innehålla bland annat följande: verksamhetens innehåll (inkl. utbildning, lönesubventionerat arbete, arbetsprövning, andra tjänster) och mål, projektets genomförandetid och verksamhetsområde, projektets målgrupp och antalet personer som hör till målgruppen samt eventuella samarbetspartner. Av projektbeskrivningen ska det också framgå hur tjänsterna och verksamhetsmodellerna utvecklas inom projektet. Projektbeskrivningen ska ytterligare beskriva arbetsuppgifterna för den som ansvarar för projektgenomförandet och för dem som deltar i projektgenomförandet.

Utöver projektbeskrivningen ska ett sammandrag som kort beskriver verksamheten fogas till ansökan. Åtminstone följande punkter ska ingå i sammandraget: verksamhetens målgrupp och antalet personer som hör till målgruppen, målen för verksamheten, åtgärder som ska genomföras, tjänster och verksamhetsmodeller som ska utvecklas samt uppskattade resultat och effekter av verksamheten. Sammanfattningstexten kan publiceras på webben.

Sökandens mervärdesskatteskyldighet

I punkten anges om den sökande är mervärdesskatteskyldig och om verksamheten i den organisation som ansvarar för genomförandet av projektet omfattas av mervärdesskatt. Om verksamheten till sitt innehåll eller sin omfattning avviker från organisationens normala verksamhet, ansöker man vid behov om förhandsavgörande eller skriftlig handledning om mervärdesskatteskyldighet hos Skatteförvaltningen.

Kostnadskalkyl

En kostnadskalkyl, specificerad enligt kostnadsslag, anges för projektet kalenderårsvis. Till ansökan fogas även en separat utredning med kostnadsspecifikation och beräkningsgrunderna för kostnaderna. Kostnaderna anges inklusive mervärdesskatt. Om mervärdesskatten inte är en slutlig kostnad för sökanden, anges det skattefria beloppet och mervärdesskatten skilt för sig i en separat bilaga.

Mervärdesskatten kan godkännas i kostnadskalkylen. Mervärdesskatt kan godkännas som stödberättigande utgifter i kostnadskalkylen endast om mervärdesskatten är en slutlig kostnad för sökanden. Mervärdesskatt som sökanden har rätt att dra av betraktas inte som stödberättigande kostnad och kan således inte inkluderas i kostnadsberäkningarna. Om stödtagaren inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga, är mervärdesskatten en stödberättigande kostnad.

En kommuns eller samkommuns anskaffningar kan hänföra sig till den mervärdesskattepliktiga affärsverksamhet som de bedriver (avdragsrätt) eller den egentliga förvaltningsverksamheten dvs. myndighetsverksamheten (återbärningsrätt). Om anskaffningen hänför sig till kommunens eller samkommunens egentliga administrativa verksamhet är skatteutgiften en slutlig kostnad för den och mervärdesskatten är således en stödberättigande utgift.

Om det sker förändringar i sökandens verksamhet och i anskaffningarnas mervärdesskattebehandling, ska sökanden underrätta finansiären om detta.

Lönekostnader för den som ansvarar för projektgenomförandet och för dem som deltar i projektgenomförandet

I punkten anges lönekostnaderna per kalenderår för både den som ansvarar för projektgenomförandet och för dem som deltar i projektgenomförandet. En separat utredning med beräkningsgrunderna för lönekostnaderna, specificerade per person, ska bifogas ansökan.

Med lönekostnader avses den lön som betalas till arbetstagaren före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter (bruttolön) och dessutom arbetsgivarens lagstadgade socialskyddsavgift, arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie samt obligatorisk grupplivförsäkringsavgift. I punkten anges bruttolönen och arbetsgivarens bikostnader sammanlagt i euro.

Övriga kostnader

Övriga kostnader i anslutning till projektgenomförandet kan exempelvis vara: telefon- och postkostnader, bokföring och revision, kostnader för kortvarig utbildning som har att göra med arbetsuppgifter för projektets målgrupp, sysselsättningsfrämjande tjänster som köps in för målgruppen samt projektpersonalens resekostnader. En detaljerad redogörelse för övriga kostnader i anslutning till projektgenomförandet jämte användningsgrunder ska bifogas ansökan.

Finansieringsplan

Den sökande ska presentera projektets finansieringsplan samt övriga finansieringsbeslut som hör samman med den. ”Offentlig finansiering” i finansieringsplanen avser

  • statsandel, dvs. den lagstadgade andelen av en sammanslutnings kostnader för uppgifter som den sköter som betalas av statliga medel
  • sysselsättningspolitiskt understöd (TE-byrån), dvs statsunderstöd som betalas med sysselsättningsanslag
  • annat statsunderstöd, dvs. statsandel och statsunderstöd som betalas med andra anslag än sysselsättningsanslag från statsbudgeten eller ur statligt förvaltade fonder utanför statsbudgeten
  • kommunalt understöd, dvs. anslag som beviljats av en kommun eller samkommun för främjande av sysselsättning
  • räntestöd, dvs. ränteförmån som enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ingår i ett beviljat lån med lägre ränta, samt annat räntestöd för ränta på ett lån

Uppskattning av projektets inkomster

Inkomsterna från den understödda verksamheten kan beaktas i understödsbeloppet om arbetsinsatsen av dem som anställts med hjälp av understödet eller dem som deltar i arbetsprövning hämtar inkomster som inte används för att främja sysselsättningen i projektets målgrupp eller för allmännyttig verksamhet. Om det sker en väsentlig förändring i inkomsterna, ska understödstagaren underrätta arbets- och näringsbyrån om detta.

Understödsbelopp som söks

Här anges det ansökta understödsbeloppet för lönekostnader och övriga kostnader, separat för verksamhetens första år samt en uppskattning för hela projektperioden.

Förskott på understödet

Högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive betalningsperiod kan betalas i förskott. Till en registrerad förening som grundats av arbetslösa kan hela understödet för varje understödsperiod betalas i förskott.

Handlingar som bifogas ansökan

  • intyg över betalda skatter eller intyg över skatteskuld, som inte får vara äldre än tre månader (gäller inte kommuner och samkommuner)
  • företag: de två senaste balansräkningarna och resultaträkningarna samt bolagsordningen
  • förening: senaste bokslutsuppgifter samt föreningens stadgar
  • stiftelse: senaste bokslutsuppgifter
  • andelslag: stiftelseurkund

Utbetalning av understöd

Understödet betalas i regel i efterhand som delbetalningar, på basis av faktiska och godkända kostnader. Förskott och utbetalning av understödet ansöks genom att logga in på regionförvaltningens e-tjänst. Fyll i ansökan om utbetalning och förskott via fliken Utbetalningar.

Mer information om ansökan om utbetalning av understöd finns på UF-centrets webbplats.