Rekrytering av utländska arbetstagare

När behövs uppehållstillstånd för arbetstagare

Utlänningars rätt till arbete i Finland fastställs enligt deras medborgarskap.

EU-medborgare såväl som medborgare av Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Uppehåll som varar längre än tre månader ska anmälas till Migrationsverket. Medborgare av de nordiska länderna ska registrera sig till magistraten. Den sökande bär själv ansvaret för att registrera sitt uppehåll. Ett uppehållstillstånd eller visum som beviljats i ett Schengen-land berättigar inte arbete i Finland, förutom de yrken som nämns i 79 § i utlänningslagen.

En arbetstagare som inte är en medborgare av de ovannämnda länderna, det vill säga är en tredjelandsmedborgare, bör i allmänhet ha antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett uppehållstillstånd för annat förvärvsarbete för att arbeta i Finland

Uppehållstillstånd för arbetstagare ska sökas då arbetstagaren inte har andra uppehållstillstånd för förvärvsarbete och man inte kan beviljas ett uppehållstillstånd för annat förvärvsarbete för arbetet eller om arbetet inte kan utföras utan uppehållstillstånd.

Rätt att arbeta (migri.fi)

Arbetsgivaren skyldig att säkerställa rätten att arbeta

Arbetsgivaren är ansvarig för att säkerställa att den utländska arbetstagaren har rätt att arbeta i Finland. Rätten att arbeta kan kontrolleras på uppehållstillståndskortet. Om arbetstagaren inte har ett giltigt uppehållstillstånd eller rätten att arbeta är begränsad till t.ex. arbete inom ett annat yrkesområde kan arbetsgivaren inte anställa honom/henne förrän arbetstagaren har beviljats ett lämpligt uppehållstillstånd.

Migrationsverket har information om utländska arbetares rätt att arbeta, vilken typ av uppehållstillstånd krävs för arbetet eller om arbetet kan utföras utan uppehållstillstånd.

Migrationsverket (migri.fi)

Rätt att arbeta med uppehållstillstånd för arbetstagare

Om ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare är arbetstagarens första ansökan om uppehållstillstånd eller om ansökan gäller arbete inom en annan bransch än det tidigare uppehållstillståndet, måste det beviljas förrän arbetstagaren kan börja arbetet.

Uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas enligt yrkesområde. I vissa fall kan tillståndet begränsas till arbete hos endast en arbetsgivare inom ett yrkesområde. På arbetstagarens uppehållstillståndskort ser man inom vilka yrkesområden utlänningen kan arbeta. Om uppehållstillståndskortet anger ett namn på ett företag kan utlänningen endast arbeta hos denna arbetsgivare.

Arbetet kan fortsätta under behandlingen av fortsatt uppehållstillstånd om ansökan om fortsatt tillstånd har gjorts före det tidigare tillståndets slutdatum och arbetet fortsätter hos samma arbetsgivare eller inom samma yrkesområde.

Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd (migri.fi)

Arbetsgivaren skyldig att meddela om utländsk arbetskraft

Arbetsgivare som anställt tredjelandsmedborgare bör genast skicka en utredning till TE-byrån gällande villkor för arbetsförhållandet och en försäkran om att villkoren är förenliga med gällande regler och kollektivavtal, eller om man inte kan tillämpa ett tillämpligt kollektivavtal ska arbetsgivaren vara ansvarig för att man följer de villkor som gäller för arbetstagare i motsvarande uppgifter. Om den anställda är EU-medborgare eller därmed jämförbar familjemedlem behöver man inte skicka en utredning eller försäkran.

För att uppfylla sin skyldighet måste arbetsgivaren skicka till TE-byrån:

  • Villkor för arbetsförhållandet och en försäkran om att villkoren är förenliga med gällande regler och kollektivavtal
    (TEM054-bilageblankett)
  • En kopia av arbetstagarens pass eller uppehållstillståndskort

Skyldigheten att skicka informationen gäller oberoende av typen av uppehållstillstånd och gäller också för arbete med eller utan visum. Arbetsskyddsmyndigheten bevakar att skyldigheten följs.

Arbetstillståndstjänsternas kontaktuppgifter

Anmälan kan även göras elektroniskt på arbetsgivarens Enter Finland.

EnterFinland.fi

Därtill ska arbetsgivaren meddela utlänningens namn till arbetsplatsens förtroendeman samt förtroendeombud och arbetarskyddsfullmäktiga och tillämpa kollektivavtalet. För att göra detta kan man till exempel använda blanketten som hittas på Regionförvaltningsverkets webbsidor. Arbetsgivaren ska förvara informationen i fyra år från och med att utlänningens anställning avslutats.

Utländsk arbetstagare (tyosuojelu.fi)

Om arbetstagaren arbetar som entreprenör, underentreprenör eller som inhyrd personal, anpassas skyldigheterna enligt den finska huvudentreprenören eller den huvudsakliga beställaren av arbetet. Uppdragsgivaren omfattas av beställaransvaret för både finländsk och utländsk arbetskraft.