Ansökningsprocessen för uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

1. Arbetstagaren inleder ansökan. 2. Arbets oc näringsbyråns delbeslut. 3. Migrationsverkets beslut. 4. Delgivning av beslutet på beskickningen eller på Migrationsverket. 5. Besvärsrätt.

Att inleda ansökan

Endast arbetstagaren kan inleda ansökan om uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan ansökas elektroniskt från Enter Finland-tjänsten eller på en pappersansökan som lämnas till Finlands beskickning utomlands. Om arbetstagaren är i Finland kan ansökan lämnas till Migrationsverkets serviceställe. Om ansökan gjordes vid en elektronisk tjänst bör den sökande besöka Finlands beskickning eller Migrationsverkets serviceställe i Finland för att styrka sin identitet och visa originalbilagorna som bifogats till ansökan. Om man gjort ansökan om fortsatt uppehållstillstånd i Enter Finland-tjänsten, måste den sökande inte styrka sin identitet eller lämna sina fingeravtryck på servicestället om man använt stark elektronisk autentisering i ansökningen.

Mer information om Enter Finland för arbetsgivare (migri.fi)

TE-byråns bilageblankett TEM054 ska bifogas till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare med arbetsgivarens underskrift och försäkran om att arbetsavtalet uppfyller utlänningslagens krav gällande arbetsförhållanden. Den bifogade TEM054-bilageblanketten finns i TE-byråns förfogande och måste inte lämnas in skiljt till TE-byrån. I TEM054-bilageblanketten anges de bilagor som oftast krävs i ansökan om uppehållstillstånd. Bifogande av bilagorna förkortar behandlingstiden av ansökan på TE-byrån.

Arbets- och näringsbyråns delbeslut

Uppehållstillståndet för arbetstagare behandlas i två faser. Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut i ärendet och sedan fattas det slutliga beslutet av Migrationsverket.

Behandlingstiden för ansökningarna på TE-byråerna är olika beroende på områdets arbetssituation och möjliga ytterligare utredningar från arbetsgivaren eller den sökande. Behandlingstiden för ansökan avbryts om TE-byrån ber om ytterligare utredning, så försäkra er om att alla bilagor som nämns i TEM054-blanketten har skickats in.

Det delbeslut arbets- och näringsbyrån fattar baserar sig på en helhetsbedömning som innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren samt arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Arbetstagarens försörjningsförutsättningar ska också vara tryggade.

Mer information om TE-byråns delbeslut

Migrationsverkets beslut och delgivning av beslut

Migrationsverket delger av beslutet. Beslutet om uppehållstillstånd och arbets- och näringsenhetens delbeslut skickas till den sökande. Beslutet skickas även till arbetsgivaren. Arbetsgivaren får alltid åtminstone delbeslutet.

Besvärsrätt

Ändring i Migrationsverkets beslut kan sökas hos förvaltningsdomstolen. Överklagandet kan göras antingen av den sökande eller arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan endast söka om ändring i delbeslutet. Om arbetsgivaren vill överklaga beslutet om en arbetstagares uppehållstillstånd, ska arbetsgivaren ha en fullmakt från arbetstagaren.

Anvisningar om hur man överklagar, det vill säga besvärsanvisning, bifogas till beslutet. I besvärsanvisningen framgår var besväret ska anföras, inom vilken tid, vilka bilagor krävs och hur besväret ska skickas till förvaltningsdomstolen.

Mer information om överklagande på Migrationsverkets sidor (migri.fi)