Anvisningar för ifyllning av TEM054-blanketten

Arbetsgivaren ska fylla i TEM054-blanketten noggrant. En bristfälligt ifylld blankett gör behandlingen av ansökan långsammare!

Observera att de arbetsvillkor enligt utlänningslagen som ni försäkrat på TEM054-blanketten är minimivillkor för att en arbetsgivare och arbetstagare kan ingå ett arbetsavtal.

Blankettens undertecknare ska vara företagets ansvarsperson med firmateckningsrätt. Om arbetsgivaren vill utvidga antalet personer med firmateckningsrätt, ska företagets ansvarsperson sända TE-byrån en förteckning över personer som kan underteckna blanketten eller en fullmakt att företräda företaget.

Den noggrant ifyllda TEM054-blanketten kan bifogas via Enter Finland till ansökan, eller så kan arbetstagaren lämna in blanketten som fyllts i av arbetsgivaren när han lämnar in ansökan till Migrationsverket eller Finlands beskickning. 

Observera att vi sänder eventuella begäran om utredning till post-och/eller e-postadressen som angetts i TEM054-blanketten.

Centrala anställningsvillkor (punkt 4)

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ange den sökandes arbetsuppgifter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna ska vara tydligt angivna (t.ex. kock eller städare). Om arbetstagaren har flera huvudsakliga arbetsuppgifter (t.ex. städning och matlagning), meddela hur arbetsuppgifterna fördelar sig (t.ex. i procent).

Arbetsförhållandets längd och natur

Ange om arbetsförhållandet är en tillsvidare-eller visstidsanställning. Ange noggrant arbetsförhållandets begynnelsedatum samt visstidsanställningens slutdatum.

Grund för visstidsanställning

Om arbetsförhållandet är på viss tid, ange alltid motiverad orsak till visstidsanställningen.

Prövotid

Ange om prövotid tillämpas på arbetsförhållandet och om det tillämpas, ange prövotidens längd i månader.

Huvudsaklig arbetsort

Ange orten där arbetstagaren huvudsakligen kommer att arbeta. Om det inte finns någon huvudsaklig arbetsort eller om det finns flera arbetsorter, ange alla arbetsorter och uppskatta hur arbetstiden fördelar sig mellan de olika orterna i procent. 

Kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet

Ange det officiella namnet på det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetsförhållandet i sin helhet.

Lön

Ange det exakta lönebeloppet i euro och om det t.ex. är fråga om tim-eller månadslön. Ange även grunden för bestämning av lönen(t.ex. tid eller prestation) ochlöneperioden. Säkerställ att lönen ni angett motsvarar lönebestämmelserna för branschens kollektivavtal. 

Naturaförmåner

Specificera naturaförmånerna och ange deras exakta värde. Meddela också om förmånerna utgör en del av lönen eller om de tillkommer utöver lönen. Kontrollera naturaförmånernas värde av skattemyndigheten.

Regelbunden arbetstid

Ange arbetsförhållandets regelbundna arbetstid per vecka, månad eller period. Om det inte är fråga om heltidsarbete, ange minimitimantal.

Bestämning av semester

Ange om semestern bestäms enligt kollektivavtalet eller semesterlagen.

Uppsägningstid

Ange arbetsförhållandets uppsägningstid eller grunden till hur den bestäms.

Utredning över uppsägningar

Ange om arbetstagaren sagt upp arbetstagare under de senaste fyra eller sex månaderna från likadana eller liknande uppgifter på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl eller i samband med saneringsförfarande. Arbetsgivaren ska även lämna utredning över uppfyllande av återanställningsskyldigheten.

Bilagor till arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd

Behandlingen av ansökan går snabbare om nödvändiga bilagor bifogats ansökan. Om den ursprungliga bilagan inte är på finska, svenska eller engelska, ska bilagan översättas av en auktoriserad översättare till något av ovan nämnda språk. 

Bilagorna kan sändas elektroniskt till ansökan via Enter Finland-tjänsten, om arbetstagaren gett arbetsgivaren samtycke till användningen av tjänsten. 

Observera att vi sänder eventuella begäran om utredning till post-och/eller e-postadressen som angetts i TEM054-blanketten.

Fritt formulerad utredning om rekrytering av arbetskraft 

En fritt formulerad utredning om rekrytering av arbetskraft från arbetsmarknaderna i Finland och på EU-/EES-området (när det är fråga om arbetstagarens första ansökan om uppehållstillstånd).  Ur utredningen ska framgå antalet personer som tagit kontakt och orsaken till varför de inte valts till uppgiften.  

Utredning över arbetstagarens yrkeskompetens 

Av arbetstagarna förutsätts i regel yrkeskompetens för de försäkrade arbetsuppgifterna. För att utreda sökandens yrkeskompetens uppvisa sökandens arbets-och/eller skolbetyg som översatts av en auktoriserad översättare till engelska, svenska eller finska från branschen i fråga.

Hälsointyg 

Salmonellaintyg, ifall personen utför sådana uppgifter som avses i 56 § i lagen om smittsamma sjukdomar och/eller tuberkulosintyg av andningsorganen, ifall personen utför sådana uppgifter som avses i 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Försäkringsbolagets intyg över arbetsgivarens lagstadgade försäkringspremier 

Högst tre månader gamla intyg från försäkringsbolaget över betalning av arbetsgivarens lagstadgade försäkringspremier (arbetspensionsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt arbetstagarens grupplivförsäkring då kollektivavtalet förpliktar till den) samt intyg från Sysselsättningsfonden över betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie samt eventuell betalningsplan som upprättats med försäkringsbolaget för att sköta förpliktelserna. 

Intyg över ordnande av lagstadgad företagshälsovård

Intyg eller gällande avtal om ordnande av lagstadgad företagshälsovård. 

Utredning över arbetsgivarens förmåga att sköta om sina förpliktelser 

Bokförarens eller revisorns utlåtande om företagets förmåga att sköta om sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare, ifall det är fråga om ett företag som grundats föregående år. Ur utlåtandet ska det framgå bokförings-eller revisionsbyråns namn, datum och FO-numret för det företag som gjort utlåtandet.

Utredningar om arbetsobjekt 

En detaljerad utredning över pågående arbetsobjekt och entreprenader och sådana arbetsobjekt och entreprenader man har kännedom om och för vilka man behöver utländsk arbetskraft.  Ur entreprenadavtalen ska det framgå entreprenadens eller arbetsobjektets namn, adress, längd och arbetsuppgifter.

Utredning över antal arbetstagare i företaget 

Ur utredningen ska det framgå antalet arbetstagare samt om företaget har deltidsanställda arbetstagare i uppgifter som motsvarar ansökan om uppehållstillstånd och om de erbjudits heltidsarbete.

Löneutdrag per löneperiod 

För att säkerställa att arbetstagaren får en regelbunden utkomst ska löneutdrag per löneperiod lämnas in för betalda löner och övriga eventuella förmåner eller ersättningar som betalats till arbetstagaren. Löneutdragen bör inlämnas från tidsperioden för det tidigare uppehållstillståndet.