Anvisningar för att fylla i blanketten TEM054

Arbetsgivaren ska fylla i blanketten TEM054 då när arbetstagaren söker uppehållstillstånd. Blanketten är obligatorisk.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Ansökan behandlas snabbare om du lämnar in de bilagor som behövs för ansökan. Blanketten ska fyllas i och undertecknas av en person som har firmateckningsrätt för företaget.

Använd arbetsgivarens Enter Finland e-tjänst

Du kan komplettera uppgifterna om arbetet och om ditt företag i ansökan i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare.

När du använder e-tjänsten att komplettera arbetstagarens ansökan förkortas behandlingstiden. Fyll i informationen om arbetsvillkoren.

Du kan också skicka bilagor via tjänsten.

Mer information om Enter Finland för arbetsgivare (migri.fi)

Om du inte kan använda Enter Finlands e-tjänst

Fyll i pappersblanketten TEM054 och skicka blanketten med bilagorna till arbetstagaren som bifogar dem till sin ansökan.

Arbets- och näringsbyrån skickar eventuella begäranden om utredning till den post- och/eller e-postadress som angetts på TEM054-blanketten. E-post skickas krypterad.

Så här fyller du i TEM054-blanketten

  • Ange arbetstagarens personuppgifter i dessa fält.

  • Ange arbetsgivarens namn- och kontaktuppgifter i dessa fält.

    Om arbetsgivaren inte har ett FO-nummer (personarbetsgivare), ange arbetsgivarens personbeteckning.

  • Ange uppdragsgivarens namn- och kontaktuppgifter i dessa fält, om ditt företag inte har ett verksamhetsställe i Finland. Uppdragsgivaren är det företag där din arbetstagare arbetar i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft.

  • När du anställer en arbetstagare måste ditt företag följa den finländska arbetslagstiftningen.

    Arbetarskyddsmyndigheten ger vid behov råd i frågor som gäller arbetsavtal, lön, arbetstid, semestrar och andra anställningsvillkor. Du får också information om anställningslagstiftningen och de centrala kollektivavtalen från din egen arbetsmarknadsorganisation.

    Telefonrådgivning (tyosuojelu.fi)

  • Ange i det här fältet vilka arbetsuppgifter arbetstagaren kommer att utföra i ditt företag.

    Om arbetstagaren har många arbetsuppgifter, ange dessutom hur arbetstagarens arbetstid fördelas mellan de olika arbetsuppgifterna. Exempel: ”Städning 50 % och barnskötsel 50 %”.

    • Om anställningsförhållandet gäller tills vidare, ange när anställningsförhållandet inleds.
    • Om anställningsförhållandet är tidsbundet, ange när anställningsförhållandet inleds och när det upphör. Ange varför anställningen är tidsbunden. Det ska finnas en motiverad orsak till att den är tidsbunden.
  • Ange här arbetstagarens ordinarie arbetstid, det vill säga antalet arbetstimmar. Ange timmarna på samma sätt som i kollektivavtalet.

    Om arbetstagaren arbetar deltid, ange här det minimiantal timmar du kan lova arbetstagaren. Arbetstagaren måste få minst 1 283 euro i lön per månad före avdrag (brutto) 2022.

  • Ange om anställningsförhållandet inbegriper en prövotid och ange dess längd.

  • Ange om arbetstagarens semester följer kollektivavtalet eller semesterlagen. Du kan kontrollera semesterns längd och andra semesterrelaterade frågor (till exempel semesterpenning) i semesterlagen och kollektivavtalet.

  • Kontrollera att arbetstagarens lön motsvarar branschens kollektivavtal. Ange arbetstagarens lönebelopp.

    Vissa branscher har inget kollektivavtal. Om det inte finns något kollektivavtal ska arbetstagaren få minst 1 252 euro i lön per månad före avdrag (brutto) 2021. Mer information finns i Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

    Lön (tyosuojelu.fi)

    Lönegrund

    Ange om arbetstagarens lön betalas enligt arbetstid (tidlön) eller ackord (ackordslön).

    Lönebetalningsperiod

    Ange hur ofta lön betalas till arbetstagaren.

    Naturaförmånernas beskattningsvärde

    Ange naturaförmånernas beskattningsvärde. Naturaförmåner är till exempel förmån med fritt uppehälle eller kostförmån. Naturaförmåner kan ingå i arbetstagarens penninglön eller vara ett tillägg till penninglönen. Mer information finns på Skatteförvaltningens webbplats.

    Anställningsförmåner (vero.fi)

  • Ange det officiella namnet på det kollektivavtal som iakttas i anställningsförhållandet. Kollektivavtalen finns på Finlex webbplats.

    Kollektivavtal (finlex.fi)

  • Ange här den ort där arbetstagaren huvudsakligen arbetar. Om det inte finns någon huvudsaklig arbetsort, ange alla orter där arbetstagaren arbetar.

  • Ange om arbetstagarens uppsägningstid bestäms enligt kollektivavtalet eller arbetsavtalslagen. Om du har avtalat om en annan uppsägningstid med arbetstagaren, ange uppsägningstidens längd.

  • Ange om arbetsgivaren under den tid som fastställts i arbetsavtalslagen sagt upp arbetstagare med samma eller liknande uppgifter på ekonomiska eller produktionsrelaterade grunder eller i anslutning till saneringsförfarande. Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att återanställa arbetstagaren under vissa förutsättningar. Mer information finns i Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

    Ekonomiska och produktionsrelaterade grunder (tyosuojelu.fi)

     

Bilagor till arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd

  • När du behöver en arbetstagare till ditt företag måste du ta reda på om ditt företag kan hitta en arbetstagare som lämpar sig för arbetsuppgiften i Finland eller i ett EU/EES-land.
     
    NTM-centralerna har regionala riktlinjer för anlitande av utländsk arbetskraft. I riktlinjerna berättas om yrken där en arbetsplatsannons inte behöver läggas ut på arbets- och näringstjänsternas webbplats. Mer information finns på NTM-centralens webbplats.

    Arbetskraftsinvandring (ely-keskus.fi)

    Lägg ut jobbet på arbets- och näringstjänsternas webbplats för två veckor. Jobbet ska anges med samma arbetsvillkor som du anger i ansökan.

    Anmäl ett ledigt jobb

    • När ansökningstiden har löpt ut, skriv en utredning över hur många personer som kontaktat dig och om du valt någon av dem. Om du inte valde någon, skriv varför.
    • Om ditt företag under de senaste tre månaderna har sökt en arbetstagare för samma arbete på arbets- och näringstjänsternas webbplats, skriv en utredning om hur många personer som kontaktat dig och om du valde någon av dem. Om du inte valde någon, skriv varför.
    • Om det i arbetsplatsannonsen krävs yrkesfärdigheter och/eller utbildning ska du bifoga arbetstagarens examensbetyg och/eller arbetsintyg.
  • Om arbetsuppgiften kräver lagstadgad behörighet ska du bifoga ett intyg över arbetstagarens behörighet, till exempel yrkeskompetensbevis för förare.

    1. Bifoga till ansökan ett intyg av vilket framgår att arbetstagaren inte har salmonellasmitta. Ett salmonellaintyg behövs om arbetstagaren hanterar oförpackade livsmedel som inte värms upp före servering.
    2. Bifoga till ansökan ett intyg av vilket framgår att arbetstagaren inte lider av tuberkulos.  Ett tuberkulosintyg behövs om arbetstagaren arbetar vid en verksamhetsenhet inom socialvården eller hälso- och sjukvården eller i uppgifter som inbegriper vård av barn under skolåldern.
  • Arbets- och näringsbyrån kontrollerar uppgifterna om företagets skatter och försäkringspremier i olika myndighetssystem.

    • Om företaget har förfallna betalningar och det inte har gjorts någon betalningsplan för dem ska du bifoga ett intyg över att de förfallna betalningarna har skötts.
    • Om arbetsgivaren inte har ett FO-nummer (personarbetsgivare), bifoga till ansökan högst tre månader intyg över att ArPL-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringarna är i kraft och har betalats.
    • Be försäkringsbolaget om intyg över att du har en giltig och betald ArPL- och olycksfallsförsäkring samt ett intyg över arbetslöshetsförsäkringspremierna av Sysselsättningsfonden.
    • Om arbetsgivaren har försäkringspremier som förfallit ska du till ansökan bifoga en kopia av det betalningsarrangemang som avtalats med försäkringsbolaget eller ett intyg över att de förfallna avgifterna har skötts.
    • Om arbetsgivaren ännu inte har avlönade arbetstagare, ska försäkringar och företagshälsovård ordnas när den första anställda börjar arbeta.

     

  • Bifoga arbetstagarens A1-intyg till ansökan. Ett A1-intyg behövs om arbetstagaren har skickats från ett EU-/ EES-land och han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i utreselandet.

  • Bifoga till ansökan ett intyg från en producent av företagshälsovårdstjänster om ordnande av företagshälsovård eller ett gällande avtal.

    • Om företaget har verkat i mindre än ett år ska du bifoga bokförarens utlåtande om företagets ekonomiska situation och om huruvida företaget kan fullgöra sina arbetsgivarskyldigheter.
    • Om företaget ännu inte har inlett sin verksamhet ska du bifoga företagets affärsplan till ansökan.
    • Om arbetsgivaren inte har ett FO-nummer (personarbetsgivare) ska du bifoga arbetsgivarens senaste löneintyg eller beskattningsbeslut till ansökan.
    • Om arbetstagarens lön betalas av en kommun ska du bifoga kommunens beslut om personlig assistans till ansökan.
  • Om arbetstagaren utför entreprenad- eller underentreprenadarbete ska du bifoga entreprenadavtalet till ansökan. Av avtalet ska framgå arbetsobjektets namn, adress, längd och arbetsuppgifter.

    Om arbetstagaren utför hyrt arbete ska du bifoga ett avtal om hyrd arbetskraft till ansökan. Av avtalet ska arbetsobjektet och beställningens längd framgå.

  • Om företaget har deltidsanställda arbetstagare som utför samma arbete som ansökan om uppehållstillstånd gäller ska du bifoga en utredning av huruvida de deltidsanställda har erbjudits heltidsarbete.

  • Lönespecifikationer

    Arbetstagarens lönespecifikationer per lönebetalningsperiod för hela tiden för det föregående uppehållstillståndet. Av lönespecifikationerna ska framgå betalarens namn, mottagarens namn, lönebetalningsperiod, lönebetalningsdag, grundlön, övertidsersättning, söndagsersättning och andra tillägg, antalet utförda arbetstimmar, eventuella naturaförmåner, semesterlön och semesterpenning eller semesterersättning samt avdrag från lönen.

    Hygienpass

    Om arbetstagaren i minst tre månader har arbetat i uppgifter som kräver hantering av oförpackade livsmedel som lätt kan förstöras, bifoga arbetstagarens hygienpass till ansökan.

    Hygienpass (ruokavirasto.fi)

  • Kontrollera att du har firmateckningsrätt för företaget, blanketten måste vara underskriven av en person med firmateckningsrätt.
     
    Att lämna en myndighet felaktig eller vilseledande information är straffbart som utlänningsförseelse av arbetsgivaren.  

    Arbets- och näringsbyrån kan besluta att arbetstagaren inte beviljas uppehållstillstånd för ett avtalsförhållande hos en sådan arbetsgivare eller uppdragsgivare som har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till en myndighet. Beslut om att uppehållstillstånd inte beviljas kan fattas för en viss tid på högst sex månader.