Arbets- och näringsbyråns delbeslut

Alla ansökningar om uppehållstillstånd behandlas från fall till fall.

Det delbeslut arbets- och näringsbyrån fattar baserar sig på en helhetsbedömning som innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren samt arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Man måste även försäkra sig om arbetstagarens utkomster av förvärvsarbete.

Utredning av tillgång till arbetskraft och bedömning av lämplighet

TE-byrån gör en utredning gällande arbetsuppgiften, om det är möjligt att hitta lämplig arbetskraft för uppgiften inom rimlig tid från arbetsmarknaden i Finland och EU/ETA-området. I utredningen av tillgång till arbetskraft kan TE-byrån begära att arbetsgivaren öppnar arbetsplatsen i deras förmedlingstjänster (te-palvelut.fi) och i det europeiska samarbetsnätverket EURES tjänster. Om lämplig arbetskraft hittas inom rimlig tid på arbetsmarknaderna, finns det ingen grund för beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare.

Villkor för arbetsförhållandet

TE-byrån försäkrar att arbetsförhållandets villkor motsvarar arbetslagstiftningen i Finland. Detta avgör TE-byrån genom att granska vad arbetsgivaren meddelat gällande villkoren för arbetsförhållandet i bilagorna som bifogats till TEM054-blanketten.

Den utländska arbetstagarens arbetsförhållande måste tillämpa arbetslagstiftningen i Finland och de allmänt bindande kollektivavtalen för finländska medborgare inom sektorn. Villkoren för arbetsförhållanden till utlänningar måste motsvara de villkor som gäller för finländska arbetstagare inom samma område, även gällande lönen. För utländska arbetstagare som utstationerats till Finland av en utländsk arbetsgivare skall man i arbetet som sker i Finland tillämpa åtminstone Finlands arbetslagstiftning och branschens lönenivå. 

Information gällande arbetsförhållanden, samt information om bestämmelser i kollektivavtal i olika yrkesområden fås från regionförvaltningsverkets arbetarskydd och från arbetsmarknadsorganisationer.

Arbetsgivarens förmåga att fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare

TE-byrån uppskattar arbetsgivarens förutsättningar för att fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare.  För att utreda dessa ärenden kan byrån begära ytterligare uppgifter av arbetsgivaren, som till exempel skatteskuldsintyg, intyg av lagstadgade försäkringspremier, lönespecifikationer, information om arbetsgivarens arbetsplatser i Finland och revisorn eller bokförarens utlåtande om företagets förmåga att betala löner.

I och med utredningen av arbetsgivarens förutsättningar försäkrar sig byrån om att arbetstagaren har utbildning och tillstånd som möjligen krävs för att utföra arbetet (till exempel utredningar av särskild kompetens och en godkänd utredning av hälsotillstånd).

Försörjningsförutsättning för uppehållstillstånd för arbetstagare

TE-byrån försäkrar att arbetstagarens utkomster i Finland är tryggade med inkomsterna från förvärvsarbete.  För heltidsarbete uppfylls försörjningsförutsättningen då lönen motsvarar åtminstone den som anges i det tillämpade kollektivavtalet. Om det inte finns ett tillämpligt kollektivavtal uppfylls försörjningsförutsättningen då lönen motsvarar den för löneklassen för liknande arbete.

I deltidsarbete bedöms uppfyllningen av försörjningsförutsättningarna från fall till fall. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 5 kap. 4 §, ska den sökande förtjäna minst 1252 euro i månaden år 2021.

Begäran om påskyndande behandling

Begäran om påskyndande behandling av ansökan kan endast göras med motiverad orsak. Begäran om påskyndande behandling ska göras skriftligen (per e-post eller brev) Om en ansökan behandlas i förtur, fördröjer det de andra ansökningarnas behandling, vilket inte är rättvist mot de andra sökandena. På grund av detta leder en begäran om påskyndande behandling sällan till en snabbare handläggning. Ett stort antal begäranden om påskyndande behandling kan fördröja behandlingen av ansökningar, då alla begäranden läses igenom och behandlas.

Förhandsbesked gällande förutsättningar för beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare

Arbetstagare kan kostnadsfritt begära om förhandsbesked gällande förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare. Förhandsbesked kan ansökas med TEM054-blanketten vid punkten ”ansökan om förhandsbesked”. TE-byrån måste skicka förhandsbeskedet snarast möjligt. På arbetsgivarens begäran ska TE-byrån vid ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare följa förhandsbeskedets uppgifter fram till det datumet som hittas på förhandsbeskedet.