Ansökan om lönesubvention

Sidans innehåll

Det räcker inte att arbetssökanden visar ett lönesubventionskort i samband med att personen söker arbete, utan du som arbetsgivaren måste därtill fylla i en ansökan om lönesubvention.

Ansök om lönesubvention i god tid innan arbetsförhållandet börjar via E-tjänster för företag och arbetsgivare. Där kan du också följa upp handläggningsprocessen. Observera att du som arbetsgivare bör få ett positivt beslut av TE-byrån angående lönesubvention, innan arbetstagaren kan inleda ett lönesubventionerat jobb.

Anvisningar till arbetsgivaren under det kommunala sysselsättningsförsöket  

Vid ansökan om lönesubvention under kommunförsöket lönar det sig att beakta att en person som rekryteras med lönesubvention kan vara kund antingen hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket i samma område. Om du till exempel rekryterar två personer med lönesubvention, kan den ena vara kund hos arbets- och näringsbyrån och den andra kund inom kommunförsöket.   

Om personen som ska rekryteras är kund i kommunförsöket för sysselsättning, beviljar arbetssökandens hemkommun lönesubvention till arbetsgivaren i stället för arbets- och näringsbyrån.  

Ansök också om lönesubvention för kommunförsökskundens lönekostnader via Mina e-tjänster. Om du inte kan ansöka om lönesubvention elektroniskt, skicka en ansökan om lönesubvention i pappersform (KK320) per post till den arbetssökandes hemkommun.

Kontaktinformation på Kommunförbundets sidor

Ifyllande av ansökan om lönesubvention 

När du fyller i ansökan om lönesubvention måste du veta om personen som ska rekryteras är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom ett kommunförsök. Du ansöker om lönesubvention på basis av denna information antingen från arbets- och näringsbyrån eller från den rekryterade personens hemkommun. Om personen är kund inom kommunförsöket måste du i ansökan meddela vilken personens hemkommun är. 

Enklast får du reda på det genom att fråga den person som rekryteras med lönesubvention var han eller hon är kund. Om kunden har fått ett lönesubventionskort har rätt myndighet måst registreras i kortet. I oklara fall lönar det sig att be personen som rekryteras att utreda ärendet till exempel via personkundens telefontjänst.  

På grund av dataskyddslagstiftningen kan telefontjänsten inte ge arbetsgivaren några uppgifter om den arbetssökande eller bekräfta kundrelationen. 

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket för sysselsättning 

Elektronisk ansökan

Sök lönesubvention i första hand via webbtjänsten Mina e-tjänster. Det går snabbt och enkelt att söka via tjänsten. Du får hjälp i frågor som gäller elektronisk ärendehantering bl.a. av Företagsfinlands telefontjänst på numret 0295 020 501.

E-tjänster för företag och arbetsgivare

Ansökan med blankett

Om du inte kan göra en elektronisk ansökan ska du skicka in ansökningsblanketten till den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatsen ligger eller där den person som anställs är bosatt.

 • Ansökan om lönesubvention (TEM320) (pdf)

 •  
 • Det behövs inte bilagor till ansökan, eftersom arbets- och näringsbyrån kontrollerar villkoren för beviljande av lönesuvbention och uppgifterna om beskattningen samt begär vid behov mer information innan beslut.
 • Ett undantag utgörs av föreningar eller stiftelser som bedriver näringsverksamhet. De ska till ansökan bifoga kopior av den senaste skattedeklarationen, det senaste beslutet om beskattning av näringsinkomst och ett eventuellt beslut om skattelättnad.

Ansökan om fortsättning på lönesubvention

Om du ansöker om fortsättning på lönesubvention, lämna in ansökan om fortsatt subvention innan subventionsperioden går ut. Anställningsförhållandet måste fortsätta omedelbart efter att förgående period med lönesubvention upphört.

Om den som anställts med subvention övergår i en annan arbetsgivares tjänst på grund av företagsöverlåtelse eller motsvarande, ska det mottagande samfundet lämna in en ansökan om lönesubvention till arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att den anställda övergått i förvärvarens eller mottagande samfunds tjänst.

Anställningsförhållandet kan inledas, när arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention.

Ansökan om utbetalning av lönesubvention

Ansök om utbetalning av lönesubvention i efterskott hos NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Ansök om utbetalning (keha-keskus.fi)

 • Ansök om utbetalning inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut.
 • Ansök om utbetalning enligt den utbetalningsperiod som fastställts i beslutet om lönesubvention – perioden är antingen en månad, två månader eller tre månader. Iaktta den fastställda utbetalningsperioden under hela subventionsperioden.
 • En månad kan vara antingen en kalendermånad (t.ex. 1.1–31.) eller en annan tidsperiod som är en månad lång (t.ex. 15.1–14.2.), om det är motiverat exempelvis p.g.a. lönebetalningsperioden.
 • Ifall subventionsperioden börjar eller slutar mitt i en kalendermånad eller lönebetalningsperiod, kan den första och den sista perioden vara kortare än vad som fastställts i beslutet
 • Till första utbetalningsansökan ska bifogas en kopia av arbetsavtalet. I fall lönesubventionen har beviljats för läroavtalsutbildning, bifoga en kopia av läroavtalet.

Elektronisk utbetalningsansökan

Ansök om utbetalning av lönesubvention elektroniskt i webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare.

 • E-tjänster för företag och arbetsgivare
 • Det arbets- eller läroavtal som behövs för den första utbetalningsansökan kan skickas elektroniskt via E-tjänster för företag och arbetsgivare.
 • Tilläggsuppgifter eller begäran om komplettering av den elektroniska ansökan visas i Mina e-tjänster så följ regelbundet upp behandlingen av ansökan.
 • Om du har ansökt om lönesubvention med en utskrivbar blankett, kan du ansöka om utbetalning elektroniskt genom att avtala om det med arbets- och näringsbyrån.

Utbetalningsansökan med blankett

Om du inte kan göra en elektronisk ansökan ska du skicka in utbetalningsansökan med bilagor till KEHA-centralen per post.

Lönesubvention kan inte betalas ut, om

 • arbetsgivaren inte följer villkoren i lönesubventionsbeslutet.
 • det efter beviljandet av subventionen framgår att villkoren för beviljande av lönesubvention inte uppfylls.
 • lönesubvention har beviljats felaktigt, till ett för stort belopp eller utan grund.