Lönesubvention kan beviljas

 • företag
 • andra sammanslutningar, såsom föreningar, stiftelser, registrerade religiösa samfund och församlingar
 • kommuner och samkommuner
 • hushåll

Arbetsgivaren ska förbinda sig vid att betala ut en lön i enlighet med kollektivavtalet som tillämpas på arbetsförhållandet i fråga, eller om inget tillämpligt kollektivavtal finns ska lönen vara sedvanlig och rimlig för arbetet i fråga.

Statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas inte lönesubvention, men de kan få anslag för att anställa arbetslösa arbetssökande.

För andra arbetsgivare än privathushåll är lönesubventionen beskattningsbar inkomst.

Begränsningar för beviljande av lönesubventiont

Lönesubvention kan inte beviljas arbetsgivare, om:

 • Det anställningsförhållande för vilket subventionen avsetts har inletts innan beslut om beviljande av subvention fattats.  
 • Ett undantag till detta är att beviljandet av en ny lönesubventionsperiod när den nya perioden börjar omedelbart efter den föregående periodens slut.
 • Arbetsförhållandet som inletts utgör inte heller ett hinder när den som anställts med subventionen övergår i en annan arbetsgivares tjänst i samband med företagsöverlåtelse eller motsvarande.
 • Lönen för den som ska anställas med subventionen enbart baserar sig på arbetsresultatet, till exempel om lönen är enbart försäljningsprovision utan grundlön.
 • Subventionen snedvrider konkurrensen med andra aktörer som tillhandahåller samma produkter eller tjänster.
 • Arbetsgivaren i väsentlig omfattning har försummat sin lönebetalningsskyldighet eller sina skyldigheter att betala skatt eller lagstadgade avgifter.
 • En arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet är ett företag i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd, eller om arbetsgivaren är föremål för oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.
 • Lönesubventionen får inte försvaga ställningen för arbetstagare som är i arbetsgivarens tjänst.
 • Det är möjligt att få lönesubvention trots uppsägningar och permitteringar om, arbetsgivaren före ansökan om lönesubvention har återanställt den arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker. Granskningsperioden är tolv månader från utgången av uppsägningstiden.

Läs mer

Syftet med lönesubvention