Lönesubventionens storlek och varaktighet

Innehållet på sidan

Arbets- och näringsbyrån besluter stödets längd och belopp från fall till fall.

Stödperiodens längd beror på

 • hur länge personen som anställts varit arbetslös, på hur mycket handikappet eller sjukdomen påverkar arbetsprestationen och på arbetsgivaren.
 • Lönesubventionen kan vara högst 30 %, 40 % eller 50 % av dina lönekostnader.
 • Taket för lönesubventionen 2021 är 1 400 € i månaden, dessutom betalas en procentandel av semesterpenningen som inte överstiger beslutet om lönesubventionens belopp.
 • När det gäller arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, beviljas lönesubvention antingen som stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd eller i form av de minimis-stöd.
 • Om arbetsgivaren utöver lönesubvention får annat stöd eller utbildningsersättning som betalas under tiden för läroavtalsutbildning, kan dessa sammanlagt uppgå till högst lönekostnaderna.

Om den person som ska rekryteras är kund hos kommunförsöket för sysselsättning, fattar arbetssökandens hemkommun beslut om beviljande av lönesubvention samt dess längd och belopp i enlighet med lagstiftningen.

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsök med sysselsättning

Arbetslöshetens längd inverkar på lönesubventionens storlek och varaktighet

När du funderar på rekrytering, kan du förutse lönesubventionens storlek och varaktighet enligt hur länge den arbetslösa personen varit arbetslös

Om lönesubvention beviljas på grund av brister i den arbetslösa personens yrkeskompetens, bestäms subventionens storlek och varaktighet utifrån hur länge den som ska anställas har varit arbetslös. Subventionsbeloppet är desto högre och subventionsperioden desto längre, ju längre tid personen varit arbetslös före beviljandet av lönesubventionen.

Arbetslösheten har varat mindre än ett år

 • subventionen är 30 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är högst 6 månader

Arbetslösheten har varat minst ett år (12 månader under 14 månaders tid)

 • subventionen är högst 40 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är högst 12 månader

Arbetslösheten har varat minst 2 år (24 månader under 28 månaders tid)

 • subventionen är högst 50 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är högst 12 månader

Om lönesubvention beviljas för att anställa en person som fyllt 60 år och som varit arbetslös i minst 12 månader omedelbart före beviljandet av subventionen, är

 • subventionen på basis av arbetslöshetens längd högst 40 eller 50 % av lönekostnaderna under de första 12 månaderna, därefter högst 30 % av lönekostnaderna.
 • subventionsperioden högst 24 månader i sänder.

En skada eller sjukdoms inverkar på lönesubventionens storlek och varaktighet

Om lönesubvention beviljas på basis av att en skada eller sjukdom hos den arbetslösa personen väsentligt och varaktigt påverkar personens arbetsprestation i de arbetsuppgifter du erbjuder, utgör

 • subventionen högst 50 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är högst 24 månader i sänder

Arbetsgivarens inverkan på lönesubventionens storlek och varaktighet

Föreningar och stiftelser och registrerade religiösa samfund

När en förening, stiftelse eller registrerat religiöst samfund, som inte bedriver näringsverksamhet, anställer en person som varit arbetslös i minst två år, är

 • lönesubventionen 100 % upp till en arbetstid på 65 %.
  Maximibeloppet är 1800 euro i månaden (år 2020)
 • den maximala längden på subventionsperioden 12 månader

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och den ortodoxa kyrkan i Finland samt deras församlingar är inte  föreningar, stiftelser eller registrerade religiösa samfund, därför kan de inte beviljas 100% lönesubvention.

Sociala företag

Sociala företag kan beviljas lönesubvention på villkor som avviker från andra företag i följande fall:

Den arbetslösa personen har en skada eller sjukdom som väsentligt och varaktigt gör det svårare att klara av arbetet

 • subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är högst 36 månader i sänder

Personen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott i 12 månader eller kan jämställas med sådana personer

 • subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna, dock högst 1300 euro/mån eller 40 % av lönekostnaderna utan maximibelopp (förmånlighetsjämförelse)
 • subventionsperioden är högst 12 månader

Personen har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet under 500 dagar

 • subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är högst 24 månader

Garanterat arbete som kommuner ordnar

När en kommun anställer en person som berörs av sysselsättningsskyldigheten,

 • utgör subventionen högst 50 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är högst sex månader

Lönesubventionen för läroavtalsutbildning

Lönesubvention för läroavtalsutbildning kan beviljas för hela utbildningstiden.

Om subventionen baserar sig på arbetslöshetens längd är

 • den högst 30 %, 40 % eller 50 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden högst 12 månader
 • Under den resterande utbildningstiden är subventionen högst 30 % av lönekostnaderna.

Om subventionen beviljas på basis av en skada eller sjukdom hos den arbetslösa personen,

 • utgör subventionen 50 % av lönekostnaderna
 • subventionsperioden är under hela utbildningen

I fråga om arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas lönesubvention för läroavtalsutbildning i form av de minimis-stöd.