RekryteringsUtbildning för företag

RekryteringsUtbildning är ett bra alternativ om du inte hittar kompetenta medarbetare eller om det råder brist på nyutexaminerade personer.

RekryteringsUtbildning

 • skräddarsys för företagets behov
 • pågår normalt 3–9 månader men omfattar minst tio utbildningsdagar
 • ger studerande yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov
 • kan även planeras i samarbete med flera arbetsgivare

De som klarar utbildningen får jobb i företaget. Deltagare kan få jobb till exempel på bemanningsföretag eller bli underleverantörer till arbetsgivaren som företagare.

RekryteringsUtbildning är arbetslivsnära. Målet kan vara tilläggsutbildning, eller kompletterande utbildning, eller utbildning som syftar till byte av yrke. Den omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik.

I RekryteringsUtbildningen avläggs inte examina eller delexamina.

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren och TE-tjänsterna

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivarens andel är 30 procent av totalpriset enligt upphandlingskontraktet.

Normal introduktions- och personalutbildning finansieras inte som RekryteringsUtbildning utan sådan utbildning betalas av arbetsgivaren.

Arbets- och näringsförvaltningen

 • tillhandahåller sakkunnighjälp i planeringen och anordnandet av utbildning
 • deltar i kostnaderna
 • konkurrensutsätter leverantörer av branschvis specialutbildning

Arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen väljer deltagarna tillsammans. Även kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan söka till rekryteringsutbildningar.

RekryteringsUtbildning – hur framskrider processen?

1. Planering av utbildningen

 • Arbetsgivaren kontaktar den lokala arbets- och näringsbyrån och kommer med ett ”förslag till gemensamt anskaffad utbildning” via e-tjänsten
 • Arbetsgivaren och representanten för TE-tjänsterna bedömer utbildningshoven hos de personer som ska rekryteras och gör upp en preliminär utbildningsplan för företaget

Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning (asiointipalvelu.ahtp.fi)

2. Anskaffning av utbildningen

 • Arbets- och näringsförvaltningen ber potentiella utbildare lämna in offerter enligt förfarandena för offentlig upphandling. Parterna väljer utbildaren tillsammans. Parterna ingår upphandlingsavtal om anordnandet av utbildningen.   

3. Marknadsföring och information om utbildningen

 • Parterna avtalar om marknadsföring av utbildningen och om företagets synlighet i kommunikationen.

4. Val av studerande

 • Arbetsgivaren, utbildaren samt arbets- och näringsförvaltningen avtalar om valet av studerande.

5. Genomförande av utbildningen

 • Utbildningens tidsscheman, innehåll och inlärning i arbete fastställs i målen och upphandlingsavtalet.

6. Uppföljning och utvärdering

 • Parterna följer upp och utvärderar genomförandet av utbildningen tillsammans.

7. Anställning

 • Arbetsgivaren ingår anställningsförhållanden med dem som klarat av utbildningen.

Kyllä löytyy! - kampanjvideo om RekryteringsUtbildning