Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Arbets- och näringsbyrån kan främja partiellt arbetsföras möjligheter att arbeta genom stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare kan du beviljas stöd för specialarrangemang om en skada eller sjukdom hos den som ska anställas eller redan är anställd förutsätter

  • nya arbetsredskap eller möbler
  • ändringsarbeten på arbetsplatsen
  • hjälp i arbetet av andra arbetstagare

Stöd för anskaffning av arbetsredskap eller ändringsarbeten på arbetsplatsen

Stödet som beviljas för anskaffning av arbetsredskap eller ändringsarbeten på arbetsplatsen är högst 4 000 euro per person. Det ska sökas inom en månad från att arbetsredskapen anskaffats eller ändringsarbetena gjorts. Stödet kan också beviljas på förhand.

Ersättning för hjälp av en annan arbetstagare

Den som anställs kan också behöva hjälp med arbetsuppgifterna på grund av skada eller sjukdom. En arbetstränare kan hjälpa med bedömningen av hjälpbehovet.

Ersättning för hjälp av en annan arbetstagare beviljas för högst 20 arbetstimmar i månaden under högst 18 månader. Stödet på 20 euro i timmen betalas månatligen i efterskott enligt de realiserade arbetstimmarna. Ansökan om utbetalning av stöd för hjälp av en annan arbetstagare ska lämnas till TE-byrån inom två månader från utgången av utbetalningsperioden.

Ansökan om stöd

Sök stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen hos den TE-byrå inom vars behörighetsområde arbetsplatsen är belägen. Vid bedömningen av stödbehovet beaktar TE-byrån de konsekvenser som skadan eller sjukdomen medför samt arbetsgivarens ekonomiska ställning.

Om stödet söks för anskaffningar eller ändringsarbeten för en arbetstagare ska arbetsgivaren delta i kostnaderna med ett rimligt belopp. Stödet är inte avsett för sedvanliga ergonomiska lösningar på arbetsplatsen.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen söks hos arbets- och näringsbyrån också när den som anställs är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket.