Personalutveckling och omställningar

Gemensam anskaffning av utbildning

Företag eller andra arbetsgivare kan utbilda sina nuvarande eller nya arbetstagare i samarbete med TE-tjänsterna. Arbets- och näringstjänsterna planerar och anordnar utbildning ofta i samarbete med arbetsgivare.

Genom gemensam anskaffning av utbildning kan företag

  • söka kompetenta arbetstagare när annan utbildning av kompetent arbetskraft saknas
  • få skräddarsydd grund- eller påbyggnadsutbildning för sin personal, till exempel under permittering för viss tid
  • hjälpa anställda som sagts upp på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att hitta nytt yrke eller jobb eller stödja anställda som permitterats tills vidare.

Arbets- och näringsbyrån erbjuder också företag hjälp med att ordna utbildning. I gemensamt anskaffad utbildning deltar arbetsgivaren i finansieringen av utbildningen och valet av studerande. Även personer som planerar att bli företagare kan delta, liksom också företagare tillsammans med sina anställda samt hyrd arbetskraft i företaget.

Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar

Meddelande om inledandet av omställningsförhandlingar till arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyrån ger företag råd i situationer med personalnedskärningar. Rådgivningen kan också ordnas som infomöten i arbetsgivarens utrymmen. Information ges om frågor kring omställningsskydd, utkomstskydd för arbetslösa (arbetslöshetsskydd), jobbsökning och andra därtill anknutna frågor. Rådgivningen är avgiftsfri.

En arbetsgivare som omfattas av samarbetslagen ska alltid underrätta arbets- och näringsbyrån skriftligen om inledande av omställningsförhandlingar senast när förhandlingarna inleds, ifall de kan leda till att arbetstagare permitteras eller till personalminskningar – oberoende av det uppskattade antalet anställda som berörs.

Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

Arbetslöshetsskydd för företagare

Företagare och arbetslöshetsskydd