Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

Omställningsskyddet vid uppsägningar syftar till att de uppsagda snabbare och lättare ska få ett nytt arbete.

I åtgärdsmodellen för omställningsskyddet ingår

 • effektiviserad information från arbetsgivarens sida
 • en sysselsättningsfrämjande handlingsplan som arbetsgivaren gör upp i samarbete med personalen
 • en sysselsättningsplan för den uppsagda personen görs upp vid TE-byrån
 • avlönad ledighet för den som blivit uppsagd så att han eller hon kan söka nytt arbete
 • utbildning för den uppsagda personen under uppsägningstiden eller i början av arbetslösheten, antingen ordnad av arbetsgivaren eller genom deltagande i kostnaderna för övriga studier
 • företagshälsovård för den uppsagda personen under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde.

 

Arbetsgivarens skyldigheter

Meddelande om inledandet av samarbetsförhandlingar till arbets- och näringsbyrån

En arbetsgivare som omfattas av samarbetslagen ska alltid underrätta arbets- och näringsbyrån skriftligen om inledande av samarbetsförhandlingar senast när förhandlingarna inleds, ifall de kan leda till att arbetstagare permitteras eller till personalminskningar – oberoende av det uppskattade antalet anställda som berörs.

Då minst tio anställda sägs upp

Då minst tio anställda sägs upp ska en sysselsättningsfrämjande handlingsplan göras upp i samarbete med personalen. Den ska beredas då samarbetsförfarandet inleds.

Av handlingsplanen ska framgå

 • den planerade tidtabellen för förhandlingarna
 • förfaringssätten vid förhandlingarna
 • de handlingsprinciper som man har för avsikt att iaktta under uppsägningstiden då arbets- och näringsbyråns arbetskraftsservice utnyttjas
 • handlingsprinciperna för att främja jobbsökning och utbildning

Arbetsgivare ska meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp. Av meddelandet till arbets- och näringsbyrån ska framgå antalet arbetstagare som sägs upp, deras yrken eller arbetsuppgifter samt tidpunkterna för när anställningsförhållandena upphör. Utöver meddelandet till arbets- och näringsbyrån ska arbetsgivaren i de ovannämnda situationerna informera uppsagda arbetstagare om deras rätt till sysselsättningsplan.

Då färre än tio personer sägs upp

Då färre än tio personer sägs upp ska de handlingsprinciper framföras med vilka man under uppsägningstiden stöder att arbetstagarna söker sig till annat arbete, till utbildning och utnyttjar arbets- och näringstjänsterna.

Träning eller utbildning bekostad av arbetsgivaren

Om du regelbundet har minst 30 anställda ska uppsagda personer som varit anställda hos dig i minst fem år utan avbrott erbjudas tillfälle att antingen under uppsägningstiden eller i början av arbetslösheten delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren.

 • Du kan även komma överens med arbetstagaren om att du bekostar en utbildning eller träning som arbetstagaren skaffar sig själv.
 • Principerna för anordnande av utbildning eller träning skrivs in i personalens utbildningsplan.
 • Om du inte följer skyldigheten att erbjuda träning eller utbildning är du skyldig att ge arbetstagaren en engångsersättning på en summa som motsvarar värdet på träning eller utbildning.

Företagshälsovård ordnad av arbetsgivaren

Arbetsgivaren har skyldighet att ordna företagshälsovård för den uppsagda personen under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde. Arbetstagaren får under denna tid ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Skyldigheten gäller arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda. Ett ytterligare villkor är att anställningen har fortgått i minst 5 år.

Fråga råd vid TE-tjänsterna

Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller omställningsskydd.

 • Telefontjänsten för privatkunder ger råd i ärenden som gäller omställningsskydd.
 • Vid TE-byråerna jobbar sakkunniga i omställningsskyddsärenden, de ansvarar för arbets- och näringstjänster vid omställningssituationer.

Arbets- och näringsbyrån erbjuder arbetsgivare omställningsskydd även i områden som ingår i kommunförsöket för sysselsättning. Dessutom ansvarar arbets- och näringsbyrån för utarbetandet av en sysselsättningsplan för arbetssökande som hör till kommunförsöket när en arbetssökande som omfattas av omställningsskyddet ännu inte har blivit kund hos kommunförsöket. 

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsök med sysselsättning