Permittering

Med permittering avses att arbetsgivaren tillfälligt avbryter avtalsbaserat arbete och betalning av avtalsbaserad lön, medan anställningsförhållandet i övrigt består.

Permitteringen kan

 • avbryta arbetstagarens arbete helt och hållet eller förkorta den ordinarie arbetstiden per dag eller per vecka
 • gälla tills vidare eller för en viss tid
 • basera sig på arbetsgivarens ensidiga beslut eller ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren

Grunderna för permittering

Arbetsgivaren får permittera arbetstagaren på två olika grunder

 • arbetsgivaren har ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för att säga upp arbetsavtalet. Om arbetet har minskat väsentligt och varaktigt, och arbetstagaren inte kan erbjudas något annat arbete eller utbildning, får arbetstagaren permitteras tills vidare.
 • arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt – varar högst 90 dagar. En förutsättning är att arbetstagaren inte kan erbjudas annat arbete eller sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

En visstidsanställd arbetstagare får permitteras endast om han eller hon är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren.

Arbetsgivaren och arbetstagaren får sinsemellan endast avtala om permittering för viss tid och enbart i de fall då det är behövligt på grund av arbetsgivarens verksamhet och ekonomiska situation.

Arbetsgivarens meddelande om permittering

Meddelande om inledandet av samarbetsförhandlingar till arbets- och näringsbyrån

En arbetsgivare som omfattas av samarbetslagen ska alltid underrätta arbets- och näringsbyrån skriftligen om inledande av samarbetsförhandlingar senast när förhandlingarna inleds, ifall de kan leda till att arbetstagare permitteras eller till personalminskningar – oberoende av det uppskattade antalet anställda som berörs.

Anmälan är fritt formulerad, men den ska levereras skriftligen. Du kan skicka anmälan till den sakkunniga i omställningsskyddsärenden inom din region. Kontaktuppgiftern finns på sidan länkar.

Meddelande till arbetstagaren om permittering

Arbetsgivaren ska personligen ge arbetstagaren ett meddelande om permittering. Om det inte är möjligt, kan meddelandet skickas per brev eller elektroniskt.

Meddelandet måste ges senast 14 dagar innan permitteringen börjar. I vissa kollektivavtal har det avtalats om längre tidsfrister för meddelande om permittering.

I meddelandet ska nämnas grunden för permitteringen, när permitteringen börjar och hur länge den pågår eller uppskattas pågå. Längden på en permittering för viss tid ska meddelas exakt.

Meddelandet om permittering ska också delges representanterna för de arbetstagare som permitteras.

Skriftligt intyg över permittering

Arbetsgivaren ska på begäran ge arbetstagaren ett skriftligt intyg över permitteringen. I intyget ska åtminstone nämnas grunden för permitteringen, när permitteringen börjar och hur länge den pågår eller uppskattas pågå

Samarbetsförhandlingar ska föras om permitteringen

Vid en permittering ska bestämmelserna i samarbetslagen följas om företaget regelbundet har minst 20 anställda.

Samarbetsförhandlingar ska föras

 • när arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till att en eller flera arbetstagare permitteras, sägs upp eller överförs till anställning på deltid av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker
 • före arbetsgivaren fattar beslut om permittering

Arbets- och näringsbyråns tjänster vid permitteringar

Permitterade har rätt att utnyttja samma offentliga arbetskraftstjänster vid arbets- och näringsbyrån som uppsagda. Dessa omfattar till exempel

 • individuell arbetsförmedling
 • kompetensutvecklingstjänster
 • arbetskraftsutbildning

Arbetsgivaren kan utbilda permitterade anställda genom att utnyttja PrecisionsUtbildning eller OmställningsUtbildning

 • som ordnas i samarbete med arbets- och näringsförvaltningen
 • Arbets- och näringsförvaltningen betalar en del av kostnaderna för utbildningen
 • Man måste alltid på förhand särskilt avtala med arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen om ordnandet av utbildning

Arbets- och näringsbyrån ger vid behov företagsspecifik permitteringsrådgivning vid större permitteringar.

Anmälningar om permitteringar skickas till arbets- och näringsbyrån även inom kommunförsöksområden. Kommunerna som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket erbjuder sina permitterade arbetssökande som hör till kommunförsöket rådgivning och arbetskraftstjänster. 

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsök med sysselsättning