PrecisionsUtbildning

PrecisionsUtbildning är skräddarsydd utbildning för den nuvarande personalen i situationer där ett företags verksamhet eller den använda teknologin förändras. Utbildningen uppdaterar företagarens eller de anställdas kompetens så att den är i nivå med de nya kraven. Syftet är också att förhindra permitteringar eller uppsägningar. Utbildning kan ordnas under eller i stället för permitteringar för viss tid.

PrecisionsUtbildning ordnas i synnerhet för små och medelstora företag. Även företagare och hyrd arbetskraft i företaget kan delta i utbildningen. PrecisionsUtbildning kan också ordnas för aktörer inom den offentliga sektorn såsom staten, kommuner, samkommuner och församlingar.

Arbets- och näringsförvaltningen kan inte delta i gemensam anskaffning av PrecisionsUtbildning, om det i utbildningen deltar ett företag som är föremål för oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Anskaffning av utbildning kan inte heller göras med företag i svårigheter.

Vad är PrecisionsUtbildning?

PrecisionsUtbildning är skräddarsydd yrkesutbildning utifrån företagets och personalens behov. Syftet är att de som deltagit i utbildningen fortsätter att vara anställda av samma arbetsgivare.

I PrecisionsUtbildningen avläggs inte examina eller delexamina.Normal introduktions- och personalutbildning kan inte finansieras som PrecisionsUtbildning utan sådan utbildning betalas av arbetsgivaren.

Utbildningen

  • utvecklar kompetensen med tanke på framtida arbetsuppgifter
  • omfattar undervisning vid läroanstalter samt inlärning i arbete
  • pågår i minst 10 utbildningsdagar per deltagare

Planering och finansiering av utbildningen

Arbets- och näringsförvaltningen deltar i planeringen av PrecisionsUtbildning och konkurrensutsätter lämpliga leverantörer av utbildningstjänsten. Företaget föreslår de personer som ska delta i utbildningen och motiverar sina val. Därefter fattar myndigheterna beslut om urvalet av studerande.

PrecisionsUtbildning finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen tillsammans. Arbetsgivarens andel är 30–50 procent av det totala priset. Arbetsgivarens betalningsandel beror på företagets storlek och omsättning eller balansomslutning.

Ytterligare information

Mer information om PrecisionsUtbildning i praktiken och finansieringsandelar får du via länkarna till höger.

Du kan också kontakta din lokala TE-byrås företagsrådgivare.

Lokala TE-tjänster