Alterneringsledighet

Alterneringsledigheten gagnar flera parter. 

 • Den hjälper arbetstagaren att orka. 
 • En arbetslös arbetssökande får möjlighet att med hjälp av ett visstidsarbete skaffa sig arbetserfarenhet. 
 • Arbetsgivaren kan å sin sida få nytt kunnande till arbetsgemenskapen.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer tillsammans överens om arbetstagarens alterneringsledighet. I stället för den arbetstagare som tar ut alterneringsledighet ska en arbetslös arbetstagare anställas, men inte nödvändigtvis för samma uppgifter.

Den som tar ut alterneringsledighet kan använda ledigheten efter eget tycke. Det är skäl för arbetstagaren att i god tid före alterneringsledighetens början utreda  tillsammans med arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten (FPA) att arbetshistorien är tillräcklig.

 • Ledigheten varar i minst 100 och högst 180 kalenderdagar.
 • Den som påbörjar alterneringsledighet måste ha minst 20 års arbetshistoria.
 • Den övre åldersgränsen för den som tar ut alterneringsledighet är den nedre åldersgränsen för hans eller hennes ålderspension, minskad med tre år. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Som alterneringsvikarie ska i första hand anställas en personsom är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Som vikarie kan anställas en person som

 • varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregått vikariatet eller
 • en person som inte fyllt 30 år och som nyligen avlagt yrkes- eller högskoleexamen eller
 • en person som är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar.

Alterneringsersättning och fastställande av den

Under ledigheten har du rätt till alterneringsersättning. Rätten till alterneringsersättning fortgår även om vikariens anställningsförhållande upphör innan ledigheten upphör.

Alterneringsersättningen är

 • 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du skulle ha rätt till om du blev arbetslös (vid beräkningen av ersättningen beaktas inte barnförhöjningar)
 • skattepliktig inkomst.

Den arbetslöshetsdagpenning som ligger till grund för ersättningen beräknas undantagsvis på basis av löneinkomsterna under de 52 veckor som föregått alterneringsledigheten.

Om du har varit medlem av en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor omedelbart före alterneringsledighetens början

 • beräknas ersättningen utifrån den inkomstrelaterade dagpenningen
 • betalas ersättningen ut av arbetslöshetskassan.

I övriga fall beräknas ersättningen utifrån grunddagpenningen och betalas ut av Folkpensionsanstalten.

Arbete och andra inkomster under alterneringsledigheten

Avsikten med alterneringsledigheten är att stöda orken i arbetet och för en viss tid erbjuda en arbetslös en ledig arbetsplats och sålunda minska arbetslösheten. Att utföra annat arbete under alterneringsledigheten står därför i strid med systemets syfte. Det är dock inte förbjudet att arbeta under ledigheten.

Löne- och andra arbetsinkomster som erhålls under ledigheten minskar alterneringsersättningen. Därmed utgör en så kallad jämkad dagpenning grunden för ersättningen. 

Över två veckors heltidsarbete ger inte rätt till ersättning.

Alterneringsersättningen påverkas emellertid inte av ersättningar som intjänats före alterneringsledigheten och som betalas ut under ledigheten och som du inte kan ta ut i ledig tid. Därmed påverkas inte alterneringsersättningen av till exempel

 • semesterpenning som utbetalats under alterneringsledigheten
 • olika vinst- och resultatpremier.

Lagstadgade förmåner som minskar utkomstskyddet för arbetslösa, såsom stöd för hemvård av barn, minskar också alteneringsersättningen. Detta beror på att alterneringsersättningen fastställs på basis av arbetslöshetsdagpenningen.

Alterneringsersättningen påverkas däremot inte av bl.a.

 • familjepensioner
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • utkomststöd
 • stöd för närståendevård.

Begränsningar i rätten till ersättning

Du har inte rätt till alterneringsersättning för den tid du

 • av din arbetsgivare får lön eller semesterlön eller andra ersättningar eller vederlag som du kan ta ut i ledig tid – se specificeringen efter förteckningen
 • fullgör beväringstjänst eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor
 • avtjänar frihetsstraff i en straffanstalt
 • är heltidsanställd över två veckor hos någon annan än din arbetsgivare
 • bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla
 • får en förmån som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, såsom sjukdagpenning, moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, specialvårdspenning eller utbildningsstöd – följ länken till höger för mer information

Som lön enligt punkt 1 ovan anses inte

 • utbildning som arbetsgivaren bekostar, om förmånen inte betraktas som skattepliktig inkomst för den anställda
 • de naturaförmåner som du erhåller även under alterneringsledigheten.

Ansökan om ersättning

När du tänker bli ledig ska du innan ledigheten börjar lämna in en redogörelse över att förutsättningarna för ledigheten uppfylls till arbets- och näringsbyrån. 

Förutsättningarna är att du har varit i heltidsarbete under föregående år, vilket du kan bevisa till exempel med en kopia av löneintyget.

Ansök om alterneringsersättning från din arbetslöshetskassa eller hos Folkpensionsanstalten.

 • Ansökningsblanketter fås på Arbetslöshetskassornas Samarbetsorganisations webbplats eller från arbets- och näringsbyrån.
 • Bifoga intyg över löneinkomster för minst 52 veckor under de hela lönebetalningsperioder som föregår alterneringsledigheten och en kopia av alterneringsavtalet.  

Den retroaktiva ansökningstiden för alterneringsersättning är tre månader.

Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av alterneringsersättning till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten. Dessa fattar beslut om ersättningen och har hand om utbetalningen av den. Ersättningen betalas ut minst en gång i månaden i efterskott.

Till den arbets- och näringsbyrå inom vars område den alterneringsledigas arbetsplats ligger ska skickas:

 • ett av arbetsgivaren och arbetstagaren undertecknat alterneringsavtal i god tid innan alterneringsledigheten börjar och
 • en tillförlitlig utredning om anställandet av en arbetslös för alterneringsledigheten, dvs. gärna en kopia av arbetsavtalet eller förordnandet innan ledigheten börjat eller så snart som möjligt efter att ledigheten börjat.

Mer information

Anmälningsskyldighet

När du får alterneringsersättning ska du omedelbart underrätta betalaren om arbete, företagsverksamhet och andra omständigheter som inverkar på betalningen av ersättning. Ersättning som har betalts till ett för stort belopp återkrävs.

Arbetsgivaren ska omedelbart underrätta arbets- och näringsbyrån om väsentliga förändringar gällande anställningsförhållandet för vikarien för den alterneringslediga, t.ex. att anställningsförhållandet har upphört före alterneringsledigheten är slut.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta arbets- och näringsbyrån i din region i frågor som gäller alterneringsledighet. Du får kontakt med arbets- och näringsbyrån genom att lämna en kontaktbegäran i Mina e-tjänster. Din kontaktbegäran hänvisas till arbets- och näringsbyrån när den gäller alterneringsledighet. Du kan också använda arbets- och näringsbyråns tjänst för krypterad e-post och personkundens telefontjänst.  

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning