I början av anställningsförhållandet

På den här sidan hittar du nyttig information om du blivit anställd. Via länken nedan kommer du också direkt till det tema som du är intresserad av.

Sidans innehåll

Ingående av arbetsavtal

Arbetsavtal har inga formkrav, så du kan ingå det muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Men det lönar sig att alltid ingå skriftligt avtal.

Arbetsavtal gäller tills vidare eller för viss tid. Arbetsavtal kan på arbetsgivarens initiativ ingås för viss tid bara om det kan motiveras.

Om du har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott de senaste 12 månaderna behöver ingående av arbetsavtal för viss tid inte motiveras.

 • Då är ett år den maximala längden för ett arbetsavtal för viss tid.
 • Avtalet kan förnyas högst två gånger inom ett år från att det första arbetsavtalet på viss tid har inletts.

Avtalens sammanlagda längd får dock vara högst ett år.

Läs mer

Ingående av arbetsavtal (tem.fi)

Centrala arbetsvillkor

Arbetsgivaren ska skriftligt reda ut de centrala arbetsvillkoren, såvida de inte fastställts i ett skriftligt arbetsavtal.

Utredningen ska ges under den första löneperioden eller senast inom en månad från början av anställningsförhållandet. 

En utredning ska lämnas om anställningsförhållanden som gäller tills vidare eller är över en månad långa.

Utredningen ska åtminstone innehålla

 • arbetsgivarens och arbetstagarens hem- eller affärsort
 • tidpunkt då arbetet börjar
 • längd eller uppskattad längd på arbetsavtal för viss tid och grund för visstidsanställning
 • provtid
 • plats där arbetet utförs eller principer enligt vilka arbetstagaren arbetar på olika arbetsplatser
 • arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter
 • kollektivavtal som tillämpas på arbetet, om branschen har ett allmänt bindande kollektivavtal
 • grunder enligt vilka lönen och andra vederlag fastställs samt lönebetalningsperiod
 • regelbunden arbetstid
 • grunder enligt vilka semestern fastställs
 • uppsägningstid eller grund genom vilken den fastställs.

När det handlar om jobb utomlands som pågår minst en månad ska utredningen också innehålla arbetets längd, valuta i vilken penninglönen betalas, penningersättningar och naturaförmåner för utlandskommendering samt villkoren för hemförlovningen av arbetstagaren.

Arbetsavtal (tem.fi)

Minimilöner

Finland har ingen särskild lag om minimilöner. Den lön som ska betalas till en arbetstagare fastställs inte heller i arbetsavtalslagen, utan lönerna fastställs i allmänhet i branschvisa kollektivavtal.

Mer information om kollektivavtal i webbtjänsten Finlex (finlex.fi)

Provtid

När du ingår arbetsavtal kan du komma överens med arbetsgivaren om att jobbet inleds med en provtid. Den kan vara högst sex månader lång. 

 • I anställningsförhållanden för viss tid får prövotiden vara högst hälften av arbetsavtalstiden och högst sex månader.
 • Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad per 30 kalenderdagar arbetsoförmåga eller familjeledighet. Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om förlängning av prövotiden innan prövotiden tar slut.

Under provtiden kan bägge parter häva arbetsavtalet. Inte ens under provtiden får arbetsavtal hävas på grund av diskriminerande eller osakliga orsaker.

I undantagsfall kan provtid anslutas till arbetsavtalet senare om arbetsuppgifterna förändras väsentligt.

Arbete med barn

Om arbetet inbegriper nära växelverkan med barn ska brottsbakgrunden hos den som anställs redas ut enligt lagstadgat förfarande.

Arbete med barn (tem.fi)

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)