I anställningsförhållande

På den här sidan hittar du nyttig information om anställningsförhållanden och arbetslivets regler. Via länken nedan kommer du också direkt till det tema som du är intresserad av.

Sidans innehåll

Arbetsavtal och anställningsförhållande

Arbetsavtalslagen tillämpas på allt arbete som utförs i anställningsförhållande.

Arbetsavtalslagen reglerar

 • ingående av arbetsavtal
 • arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • minimivillkoren för anställningsförhållandet
 • arbetstagares rätt till familjeledighet
 • permittering av arbetstagare  
 • avslutande av arbetsavtal såsom uppsägningstider, grunder för uppsägning och hävning samt förfarande för avslutande av arbetsavtal
 • skadeståndsskyldighet
 • verkningar av ogiltiga och oskäliga avtalsvillkor
 • arbetsavtal av internationell karaktär
 • arbetstagarrepresentanternas ställning.

Arbetsavtalslagen och annan arbetslagstiftning, såsom arbetstidslagen och semesterlagen, tillämpas när följande kriterier för anställningsförhållandet uppfylls samtidigt:

 • avtal
 • utförande av arbete
 • mot vederlag
 • arbete under arbetsgivarens ledning och översikt, dvs. arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Unga arbetstagare

Om du är under 18 år får du inte utföra precis alla arbeten på samma villkor som vuxna.

Lagen om unga arbetstagare skyddar unga mot arbetspåfrestningar. Arbetet får inte

 • skada den ungas fysiska eller psykiska utveckling
 • omfatta uppgifter som är för krävande med tanke på åldern  
 • kräva ansträngningar som är orimliga för en ung person.  

För en till Finland från utlandet utstationerad arbetstagares del

 • föreskrivs minimiarbetsvillkor i lagen om utstationerade arbetstagare
 • ska i arbetsavtalet vissa bestämmelser och föreskrifter enligt finsk lag tillämpas, om de är fördelaktigare för arbetstagaren än de bestämmelser som annars skulle tillämpas på honom eller henne.
 • ska minimilönen fastställas enligt det allmänt bindande kollektivavtalet för ifrågavarande bransch.

Sjöarbete

Villkoren för sjömäns anställningsförhållanden avviker från andra anställningsförhållanden. Om dem föreskrivs i lagen om sjöarbetsavtal. Lagen tillämpas på arbete som den anställda enligt avtal utför på ett finländskt fartyg eller temporärt på annat ställe på arbetsgivarens kommendering.

Arbetstid och semester

Arbetstidslagen föreskriver om arbetstider, till exempel om

 • begreppet arbetstid
 • regelbunden arbetstid
 • mertidsarbete och övertidsarbete
 • det maximala antalet övertidstimmar
 • vilotider och utjämningsschema för arbetstiden
 • arbetsskiftsförteckning och arbetsgivarens skyldighet att bokföra arbetstiden
 • ersättning för mertidsarbete, övertidsarbete och söndagsarbete
 • ersättning för veckovila.

Semesterlagen föreskriver om semesterrättigheterna, såsom

 • semesterns längd
 • semesterlön
 • semesterersättning
 • beviljande av semester.

Semesterlagen tillämpas med vissa begränsningar på både anställnings- och tjänsteförhållanden.

Distansarbete

Distansarbete utförs delvis eller helt i hemmet eller på ett annat ställe som arbetstagaren väljer.

Distansarbete kan

 • förbättra arbetets produktivitet och arbetslivets kvalitet
 • anpassa jobbet och familjelivet till varandra
 • ge mer ork i jobbet
 • möjliggöra flexiblare val av arbetsplats och boendeort
 • sänka kostnaderna för arbetsresor och den tid som går åt till dem.

Integritetsskydd i arbetslivet

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet reglerar integritetsskyddet i arbetslivet.

Arbetsgivaren samlar ofta personuppgifter om anställda för egna behov. Enligt integritetsskyddet har en arbetssökande, arbetstagare och tjänsteman dock en maximal rätt att

 • känna till och besluta om behandlingen av och innehållet i sina personuppgifter
 • bli bedömd enligt korrekta personuppgifter.

Jämställdhet och jämlikhet i arbetslivet

Lagen om likabehandling tryggar och främjar jämställdheten på olika samhällsområden.

Lagen om likabehandling förbjuder diskriminering på grund av

 • ålder
 • etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet eller språk
 • religion, övertygelse eller opinion
 • hälsotillstånd eller handikapp
 • sexuell läggning
 • annan personrelaterad orsak.

Om jämställdheten mellan män och kvinnor föreskrivs dessutom i jämställdhetslagen.

Arbetsdiskriminering är en straffbar gärning under anställningsförhållandet och då arbetsgivaren utannonserar jobb och väljer arbetstagare.

Arbetsavtalslagen förutsätter att arbetsgivaren behandlar arbetstagarna opartiskt. Att behandlingen är opartisk ska beaktas under anställningsförhållandet och när arbetsgivaren

 • beviljar arbetstagare förmåner som baserar sig på anställningsförhållandet
 • ställer skyldigheter för arbetstagare
 • anställer arbetstagare
 • säger upp anställningsförhållanden

Samarbete inom företag

Syftet med samarbetet är att i samförstånd utveckla

 • företagets verksamhet och arbetsförhållanden
 • anställdas påverkningsmöjligheter i beslut som gäller deras arbete och ställning

Innan arbetsgivaren fattar beslut i ärenden som påverkar anställdas ställning ska den förhandla med personalen eller dess representanter.

Samarbetet inom företag regleras av lagen om samarbete inom företag.  

Kollektivavtal och förlikning i arbetskonflikter

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen om de villkor som ska tillämpas på arbetsavtal eller anställningsförhållanden.

För hantering av intressekonflikter i arbetslivet har man skapat ett förlikningssystem för att ta fram en förhandlingslösning mellan arbetsmarknadsparterna. I förlikningen av arbetskonflikter bistås förhandlingsparterna av riksförlikningsmannen och förlikningsmän.

Förlikningen regleras av lagen om medling i arbetstvister.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)