Ledighetssystem för arbetstagare

Som arbetstagare har du möjlighet till ledigheter avsedda för olika livssituationer. Via länken nedan kommer du också direkt till det tema som du är intresserad av.  

Sidans innehåll

Familjeledighet

Du har rätt till ledighet från arbetet för vilken du kan beviljas moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Detta fastställs i arbetsavtalslagen.

Moderskapsledigheten är 105 vardagar.

Faderskapsledigheten är sammanlagt högst 54 vardagar.

  • En far kan ta ledigt under 1–18 vardagar efter barnets födelse under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden i högst fyra perioder.
  • Resten av faderskapspenningsdagarna kan tas ut efter föräldrapenningsperioden i högst två perioder.

Dessutom kan föräldrar ta ut föräldraledighet antingen på hel- eller deltid sammanlagt högst 158 vardagar.

Vårdledighet

Som arbetstagare har du rätt till två vårdledighetsperioder på heltid, under vilka du kan sköta ett barn som är under 3 år.

Föräldrar till adoptivbarn har rätt till vårdledighet till dess två år har förflutit från adoptionen. Vårdledigheten slutar dock när barnet inleder sin skolgång.

Vårdledighetsperioden är minst en månad lång.

Du har rätt till tillfällig vårdledighet om du sköter ett barn som är under 10 år och som insjuknat plötsligt och bor i samma hushåll.  Tillfällig vårdledighet beviljas för högst fyra arbetsdagar åt gången. Så kallade distansföräldrar har samma rätt.

Du har också rätt till tillfällig frånvaro från arbetet om din närvaro är nödvändig på grund av en tvingande familjerelaterad orsak. Dessa orsaker är oförutsägbara händelser i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat din familj.

Meddela arbetsgivaren om familjeledighet i god tid

Familjeledigheter ska meddelas arbetsgivaren senast två månader innan ledigheten börjar.

Beakta följande undantag:

  • Föräldraledighet för vård av adoptivbarn ska meddelas två månader tidigare bara om det är möjligt.
  • Om ledigheten är högst 12 vardagar lång ska den meddelas en månad tidigare.
  • Om anmälningstiden inte kan iakttas på grund av att maken återvänder till arbetet har du rätt att bli föräldraledig med en månads varsel. Det förutsätter dock att arbetsgivaren inte orsakas betydande olägenhet.

Du kan ändra tidpunkten för de angivna ledigheterna av en motiverad orsak, om du gör det en månad tidigare.

Om arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtalar om annat kan familjeldigheten avbrytas eller tidpunkten för den flyttas endast av en motiverad orsak, om möjligheterna att ta hand om ett barn förändras.  

Innan du meddelar om ledigheter ska du beakta de omständigheter som anknyter till användningen och delningen av familjeledigheter.

Alterneringsledighet

Alterneringsledighet

  • främjar arbetstagarens arbetsmotivation
  • ger en arbetslös arbetssökande en chans att få arbetserfarenhet genom visstidsanställning
  • ger arbetsgivaren en chans att få ny kompetens.

Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar sinsemellan om alterneringsledigheten. Arbetstagaren kan använda ledigheten på valfritt sätt.

Studieledighet

Studieledighetssystemet förbättrar dina utbildnings- och studiemöjligheter i arbetslivet.

Studierna

  • behöver inte anknyta till arbetsgivarens verksamhet utan du kan fritt välja studieämne
  • ska omfattas av offentlig tillsyn antingen i Finland eller utomlands.

Studierna kan också bestå av facklig utbildning.

Your Europe logo´

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)