Lönegaranti

Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller blir insolvent kan du söka dina obetalda löner via lönegarantin. Den är lagstadgad.

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt via NTM-centralens e-tjänst. E-tjänsten är avsedd för privatpersoner och den kräver en stark autentisering vid inloggningen (såsom bankkoder eller mobilcertifikat). Vi rekommenderar att du ansöker om lönegaranti elektroniskt.

Handläggningen av lönegarantiärenden är koncentrerad till Nylands NTM-central. Anvisningar om ansökan av lönegaranti finns på NTM-centralens webbplats.

Info om lönegaranti på NTM-centarlens webbplats (ely-keskus.fi)