Jobb eller studier utomlands

 • Lediga jobb i EU- och EES-länder hittar du i portalen EURES för Europeisk yrkesmobilitet. Jobbannonserna kommer från EURES:s medlemmar och samarbetspartner, i synnerhet från offentliga arbetsförmedlingsbyråer i Europa. Du känner igen dem på förkortningen EPES.

  I portalen annonserar arbetsgivare jobb till vilka de är intresserade av att anställa arbetstagare från andra europeiska länder. De här "EURES-jobben" är försedda med en blå flagga.

  I EURES-portalen får du också hjälp med att göra upp CV. Förutom i portalen hittar du också tips och länkar för jobbsökning på arbets- och näringstjänsternas webbplats. Använd sökmenyn Utlandet i sökningen Lediga jobb.

 • Fråga först om din arbetsgivare kan hjälpa dig att hitta bostad. I EURES-jobbannonser kan det finnas information om arbetsgivaren kan erbjuda bostad.

  Ofta måste du själv söka bostad på den privata marknaden på samma sätt som i Finland.

 • Din arbetsgivare avgör vilka språkkunskaper jobbet kräver. För att söka jobb måste du i allmänhet ha goda kunskaper i destinationslandets språk. I internationella företag kan arbetsspråket vara engelska oberoende av destinationsland. I det dagliga livet är det i allmänhet bra att kunna det lokala språket.

 • Det framgår i allmänhet av jobbannonsen vad arbetsgivaren kräver av ansökan. Innehållet i ansökan och CV liknar det som gäller i Finland.

  Det gäller dock att komma ihåg att det finns skillnader mellan praxis i olika länder. I till exempel Storbritannien ska man bifoga rekommendationsgivarnas kontaktuppgifter till ansökan, och i Tyskland även kopior av betyg.

  Inom EU gäller en enhetlig europeisk CV-mall. Den kan användas av personer som avlagt yrkes- eller högskoleexamen. Denna så kallade Europass-meritförteckning ger en klar bild av din behörighet och kompetens.

  Anteckna följande uppgifter i Europass

  • personuppgifter
  • utbildning
  • tidigare arbetserfarenhet
  • kunskaper och färdigheter som du samlat under karriären och livet och över vilka du inte nödvändigtvis har betyg.

  Du kan ladda ner meritförteckningsmallen i EURES-portalen under CV online eller på Europass webbplats. Den finns på flera språk.

 • Det lönar sig inte att skicka kopior av betyg, om de inte uttryckligen krävs i jobbannonsen. Beakta dock att olika länder har olika praxis – i till exempel Tyskland kan de behövas. I allmänhet kommer du dock i gång genom att skicka jobbansökan och CV.

  Om du inte har betyg på destinationslandets språk ska du överväga att översätta dem. Du kan ha nytta av betyg som du själv översatt.

  Officiella översättningar kostar och behövs främst om du söker auktoriserade yrken. Sådana är till exempel läkare eller sjukskötare för vilka landets lagstiftning eller andra författningar ställer vissa behörighetskrav.

 • Det går inte att ange någon exakt tid hur länge jobbsökningsprocessen tar när du söker jobb i Finland eller utomlands. Om det råder arbetskraftsbrist i branschen kan processen löpa snabbt. Det kan hända att arbetsgivaren önskar sig att du börjar jobba på mycket kort varsel.

  Om du söker jobb utomlands ska du reservera mer tid för ansökningsprocessen, till exempel 3–4 månader. Att flytta utomlands involverar många praktiska arrangemang som tar tid.

 • Den skatt du betalar på arbete du utför utomlands beror på om din lön betalas av en utländsk eller finländsk arbetsgivare.

  Om lönen betalas av en utländsk arbetsgivare

  • du betalar skatt i det land där du jobbar
  • du behöver inget finsk skattekort
  • din skatteprocent fastställs enligt lagstiftningen i destinationslandet.

  Lönen är skattepliktig inkomst även i Finland, men skatteavtal förhindrar dubbel beskattning i praktiken. Besök en lokal skattebyrå genast under de första arbetsdagarna.

  Red ut basfakta om beskattningen i destinationslandet med din arbetsgivare redan innan du tar emot arbetet. Det är också bra att kontakta din skattebyrå i Finland före avresan.

 • Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och övernattningskostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar i veckan.

  Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland.

  Du kan få resebidrag för kostnaderna som orsakas av att du mottar ett arbete. Ersättningen betalas av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.

  Du kan ansöka om stöd via TMS-projekten

  Läs mer

  Mer info om TMS

  Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket ska du kontakta din egen hemkommun i frågor som gäller ersättningar för rese- och övernattningskostnader för arbetsintervjuresor.

  Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

 • Med hjälp av uppgifterna på blanketterna fastställs dina socialförmåner när du flyttar från ett land till ett annat.

  Med blankett U2 kan du överföra ditt arbetslöshetsskydd till ett annat land för högst tre månader om du söker jobb utomlands. Mer detaljerad information finns på sidan Jobbsökningsresa i EU- och EES-området med arbetslöshetsdagpenning.

  På blanketten U1 intygar du dina försäkrings- och arbetsperioder. Om du arbetat i ett EU-land och blir arbetslös innan den arbetstid som berättigar till arbetslöshetsförmåner uppfylls kan du utnyttja din försäkrings- och arbetsperiod i andra EU-länder.

  Om du som EU-medborgare rör dig mellan medlemsländer fastställs ditt socialskydd enligt EU:s förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen dvs. den så kallade grundförordningen. Den tillämpas i EU- och EES-medlemsländerna.

  Socialskyddsförordningen tillämpas vidare på medborgare i så kallade tredje länder – dvs. medborgare i andra länder än i EU- och EES-länder samt Schweiz – om utrese- eller jobbsökningslandet är Förenade kungadömet eller Danmark. Denna förordning omfattar blanketterna E303 och E301, som motsvarar U-blanketterna som används i EU-länderna.

  Mer information och blanketter får du från FPA och arbetslöshetskassorna.

 • Innan du återvänder från utlandsarbete tillbaka till Finland ska du be om vissa intyg för arbetslöshetsskyddet och arbetslöshetsförsäkringen i utlandet. Det kan vara svårt att få dem i efterhand.

  • Be att inlednings- och avslutningsdagen samt orsaken till arbetsförhållandets upphörande antecknas i arbetsintyget med tanke på eventuell ansökan om arbetslöshetsskydd.
  • Du kan be om U1-intyg – eller E301-intyg – över arbets- och försäkringsperioder av den myndighet som sköter arbetslöshetsförsäkringarna i landet.
  • Be också om intyg över annat än lönearbete, om du till exemplet studerat eller varit arbetssökande.
  • Även löneintyg kan ibland behövas för arbetslöshetsförsäkringsärenden.
 • Arbets- och näringsbyrån har inga listor över finländska företag som har verksamhet utomlands. På TE-byrån hittar du bara de jobb som arbetsgivare ledigförklarat.

  Om ett finländskt företag ledigförklarar ett jobb utomlands hittar du annonsen på sidan Lediga jobb. Välj "utlandet" som sökkriterium.

 • Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare, som skickats på jobb till en annan stat av sin arbetsgivare.

  För en arbetstagares del som utstationerats till utlandet från Finland

  • tillämpas Finlands lagstiftning och kollektivavtal på anställningsförhållandet, men även bestämmelser i destinationslandet beaktas
  • betalar arbetsgivaren arbetstagarens resor och bostad.

  Jobbsökning utomlands innebär att arbetstagaren reser utomlands på eget initiativ för att söka jobb.

  I sådana fall

  • tillämpas destinationslandets arbetslagstiftning, socialskydd och kollektivavtal på anställningsförhållandet
  • måste den sökande i allmänhet själv betala för resor och bostad, om inget annat separat avtalats.

  Med tanke på beskattning, försäkringar och socialskydd finns det en väsentlig skillnad mellan en person som åker på utlandskommendering och en person som söker jobb i utlandet på eget initiativ. Se till exempel FPA:s webbplats 

  Utsända arbetstagare (fpa.fi)

   

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)