Arbetsintervju- eller jobbsökningsresa i EU- och EES-området samt Schweiz

Arbetsintervjuresa

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och övernattningskostnader som uppstår i samband med arbetsintervjuresor från och till ett annat EU- eller EES-land, om arbetet varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt minst 18 timmar i veckan.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket ska du kontakta din egen hemkommun i frågor som gäller ersättningar för rese- och övernattningskostnader för arbetsintervjuresor. Om du har varit kund inom kommunförsöket före din resa kan du omedelbart efter resan också anmäla dig till kommunen. Alternativt kan du omedelbart inleda din arbetssökning till exempel i Mina e-tjänster eller i personkundens telefontjänst. 

Jobbsökningsresa med arbetslöshetsdagpenning

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning från Finland.

Under jobbsökningsresan kan du endast få inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning. Du kan inte få arbetsmarknadsstöd under resan.

Beviljande av arbetslöshetsskydd i utlandet förutsätter att du före avresan varit arbetslös minst fyra veckor. TE-byrån kan enligt egen prövning förkorta denna period av särskilda orsaker, till exempel om du kommit överens om en arbetsintervju. Även den tid under vilken du anlitat sysselsättningsfrämjande tjänster kan räknas in i arbetslöshetstiden.

Sök arbetslöshetsförmån i tid

Meddela resdagen i god tid före avresan till TE-byrån som

  • undersöker att förutsättningarna att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt dess behörighet uppfylls
  • underrättar utbetalaren av arbetslöshetsförmånen om att du reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka jobb.

Beställ också en U2-blankett från FPA eller din arbetslöshetskassa i god tid före avresan. Blanketten ska du lämna till arbetskraftsbyrån i destinationslandet. FPA eller arbetslöshetskassan avgör om förutsättningarna för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt deras behörighet uppfylls.

Anmäl dig hos arbetskraftsbyrån i destinationslandet

Anmäl dig som arbetssökande hos den lokala arbetskraftsbyrån i destinationslandet inom sju dagar. Då får du dagpenning också för restiden. Om du anmäler dig senare börjar utbetalningen från anmälningsdagen.

Medan du söker jobb ska du iaktta de skyldigheter och tillsynsförfaranden som arbetskraftsmyndigheterna i destinationslandet tillämpar.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas av FPA eller arbetslöshetskassan. Under jobbsökningsresan söker du arbetslöshetsdagpenning på normalt sätt på internet eller genom att posta anmälan om arbetslöshetstiden till utbetalaren.

Anmäl dig hos TE-byrån efter resan

När du återvänder till Finland ska du omedelbart anmäla dig hos TE-byrån.

Din arbetslöshetsdagpenning påverkas av om du inte återvänder till Finland och anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den återresedag som angetts på U2-blanketten. Då får du inte arbetslöshetsdagpenning innan du arbetat eller deltagit i arbetskraftsutbildning i fyra veckor i Finland. Du kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du får mer detaljerade anvisningar av TE-byrån, FPA och arbetslöshetskassorna.

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du kontakta TE-byrån och utbetalaren av arbetslöshetsskyddet.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)