När du anländer till Finland

Se till att dina registreringar och tillstånd är i ordning är du anländer till Finland. Red ut anställningsvillkoren och ingå arbetsavtal. Se till att sköta praktiska ärenden och bekanta dig med din nya omgivning i lugn och ro. Börja studera finska.

Sidans innehåll

Ordna med nödvändiga registreringar

Medborgare i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Island) registrerar sin vistelse vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz ska du registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket, när du vistas i Finland en längre tid än tre månader. 

Om du är medborgare i något annat än ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare innan du lämnar ditt hemland. Om du inte har gjort det ska du lämna ansökan till Migrationsverket nu.

Registrera dig och gör flyttningsanmälan hos magistraten, om du har för avsikt att vistas i Finland i minst ett år.

Ingå arbetsavtal

Ingå ett arbetsavtal med din arbetsgivare. Ett arbetsavtal gäller tills vidare eller ingås för en viss tid. För att förebygga svart ekonomi krävs alltid ett skriftligt arbetsavtal. En avtalsmall finns på arbetarskyddsmyndigheternas webbplats.

Anställningsvillkoren fastställs i kollektivavtalet. De överenskomna villkoren är minimivillkor som din arbetsgivare måste följa. Lönerna är minimilöner som inte får underskridas.

I arbetsavtalet antecknas 

  • avtalets giltighetstid
  • arbetsuppgifter
  • lön
  • arbetstid
  • vilket kollektivavtal som tillämpas
  • hur semestern fastställs
  • en eventuell prövotid
  • uppsägning och hur den fastställs

Öppna bankkonto

Öppna ett bankkonto, eftersom du behöver ett konto för att få lön. För att öppna ett konto behöver du ha med dig ditt pass eller någon annan officiell identitetshandling. Ditt personnummer gör processen enklare.

I Finland finns många banker att välja mellan.

Red ut frågor kring beskattningen

Beskattningen av dina inkomster i Finland beror på hur länge du arbetar i vårt land. 

  • Om du arbetar här i mindre än sex månader, betalar du källskatt på 35 procent på din lön. 
  • Om du arbetar i mer än sex månader, betalar du skatt på lönen som normalt i Finland.

Beställ ett skattekort från skattekontoret. För att få ett skattekort behöver du ett finskt personnummer. Om du arbetar i Finland tillfälligt, kan du ansöka om personnummer på skattekontoret samtidigt som du beställer skattekortet. Om du arbetar mer än ett år ska du ansöka om personnummer hos magistraten.

Lämna ditt skattekort till arbetsgivaren, som från din lön drar av den förskottsinnehållning (preliminärskatteavdrag) som finns antecknad på skattekortet. För att förebygga svart ekonomi ska du arbeta endast med skattekort och alltid kräva en lönespecifikation för ditt arbete.

Om du kommer till Finland som hyrd arbetstagare finns det särskilda anvisningar på skattemyndigheternas webbplats.

Kom ihåg arbetarskyddet

Din arbetsgivare ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och i arbetsmiljön. Till arbetsgivarens skyldigheter hör att göra arbetstagarna insatta i de rätta arbetsmetoderna och säkerhetsföreskrifterna. Arbetsgivaren är också skyldig att ordna företagshälsovård för sina arbetstagare och teckna en försäkring för olycksfall i arbetet.

Även om arbetsgivaren har det primära ansvaret för arbetarskyddet, har även arbetstagaren vissa skyldigheter. Arbetarskyddet grundar sig på samarbete och gäller alla som arbetar på en arbetsplats. 

Var och en är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som har gjorts upp för arbetsplatsen, beakta riskfaktorer och anmäla brister som upptäckts i arbetsmiljön till sin chef eller till skyddsombudet.

I arbetarskyddsärenden kan du vid behov kontakta det skyddsombud som representerar personalen på din arbetsplats eller den skyddschef som representerar arbetsgivaren.

Komplettera dina språkkunskaper

Kunskaper i finska eller svenska är nyckeln till anpassning. Komplettera dina språkkunskaper i finska och använd språket i vardagliga situationer såsom i affären eller när du pratar med dina kolleger. Ju snabbare du tar mod till dig och börjar tala finska, desto lättare lär du dig språket.

Det finns många sätt att studera finska. Ta reda på vilket sätt som passar dig bäst och var det ordnas lämpliga kurser eller om arbetsgivaren stöder dina studier. 

Kurser ordnas av olika skolor och medborgarinstitut (MBI, kommunal vuxenutbildning). Du kan också utnyttja möjligheterna att studera språket på egen hand på webben.

I myndighetsärenden kan du begära tolktjänster om ett ärende hänför sig till ett myndighetsbeslut som gäller dig själv eller om ärendet behandlas på myndighetens initiativ.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)