Om du blir uppsagd - omställningsskydd

Genom åtgärdsmodellen för omställningsskydd får du stöd och hjälp om du blir uppsagd eller permitterad från jobbet. Håll fast vid dina rättigheter och fullgör dina skyldigheter i exceptionella situationer i anställningsförhållandet.

Omställningsskyddet:

 • ökar arbetstagarnas trygghet i situationer med omställningar
 • stöder jobbsökningen och bidrar till att hitta nytt jobb så snabbt som möjligt
 • ökar möjligheterna att delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder
 • förbättrar och upprätthåller arbetssökandenas kompetens.

Tjänster vid omställningar

Vid omställningar erbjuder arbets- och näringstjänsterna bland annat:

 • information för anställda
 • jobbsökningstjänster och arbetsförmedling
 • arbetskraftsutbildning
 • arbetsprövning
 • rådgivning om företagande och stöd för nya företagare
 • andra tjänster som utvecklar yrkesfärdigheter.

Dessutom kan arbetssökandenas regionala rörlighet stödas bland annat genom ersättning av kostnader som uppstår i samband med jobbsökning och mottagande av arbete.

Arbetsgivaren:

 • erbjuder den uppsagde tillfälle att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren om arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda och om arbetstagaren när anställningsförhållandet upphör har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år utan avbrott. Träningen eller utbildningen kan ordnas antingen under uppsägningstiden eller i början av arbetslösheten
 • ordnar företagshälsovård för den uppsagda personen under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde om arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda och om arbetstagaren när anställningsförhållandet upphör har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år utan avbrott.

Den uppsagdas rättigheter

Under uppsägningstiden har du rätt till avlönad ledighet när du söker jobb, deltar i uppgörandet av en sysselsättningsplan eller däri avtalade åtgärder.

Längden på ledigheten är 5-20 dagar och fastställs utifrån uppsägningstidens längd. Den får inte medföra betydande problem för företaget. Underrätta arbetsgivaren om ledigheten så snabbt som möjligt.

Som uppsagd har du rätt att få en personlig sysselsättningsplan, som du gör upp med TE-byrån.

I sysselsättningsplanen kommer du överens om:

 • jobbsökning på eget initiativ och stöd för den
 • åtgärder som bäst främjar dina möjligheter att snabbt hitta nytt fast jobb.

Arbetsgivarens skyldigheter

Om antalet uppsagda är minst tio ska arbetsgivaren tillsammans med personalen göra upp en handlingsplan. Om antalet uppsagda är mindre än tio ska arbetsgivaren informera dem om hur stödtjänsterna under uppsägningstiden fungerar.

Om arbetsgivaren inom fyra månader efter uppsägningarna anställer ny personal har denne skyldighet att först erbjuda arbetet till den uppsagda arbetstagaren. Om den uppsagda personens anställningsförhållande har varat 12 år är tiden för återanställande 6 månader. För arbetstagare som har blivit uppsagda under 1.4.2020-31.12.2020 på grund av ekonomiska och produktionsrelaterade skäl är tiden för återanställande undantagsvis nio månader.

Fråga råd vid TE-tjänsterna

Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller omställningsskydd.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun dig råd i frågor som gäller omställningsskydd. Dessutom hjälper arbets- och näringsbyråns experter på omställningsskydd dig i omställningsskyddssituationer. Du har också tillgång till arbets- och näringsbyråns telefontjänster. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)