Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Med arbetslös arbetssökande avses utöver personer utan arbete även arbetssökande som är permitterade, har förkortad arbetsvecka eller står utanför arbetskraften.

När du anmäler dig som arbetssökande, erbjuder arbets- och näringsbyrån dig arbete, utbildning och arbets- och näringstjänster (TE-tjänster). Eftersom arbetslöshetsförmånen förutsätter motprestationer, har du också skyldigheter utöver rättigheterna. Bekanta dig med de anvisningar och tidsfrister som TE-byrån gett och svara om man tar kontakt med dig, så att det inte uppstår avbrott i ditt arbetslöshetsskydd.

Dina rättigheter som arbetslös arbetssökande

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande, har du rätt till:

 • arbets- och näringstjänster som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller
 • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för det
 • hjälp med att bli sysselsatt.

I samarbete med arbets- och näringsbyrån utarbetar du en plan, där ni antecknar ditt mål för jobbsökningen och de uppgifter som ska utföras för att du ska nå dit. Planen och genomförandet av planen följs upp var tredje månad på ett sätt som du kommit överens om med en sakkunnig vid TE-byrån. 

Om du får arbetslöshetsförmån, kan du:

 • studera på deltid
 • utföra sedvanligt och allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete utan lön
 • ha ett deltidsarbete
 • vara företagare på deltid eller arbeta kortvarigt i uppdragsförhållande.
 • starta företagsverksamhet. Under de fyra första månaderna från att företagsverksamhet startats bedöms inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla. 

Arbets- och näringsbyrån avgör från fall till fall om studier eller företagsverksamhet är på heltid eller deltid samt din rätt till arbetslöshetsförmån. 

Läs mer

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter gäller också kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket. Om du är kund inom kommunförsöket utarbetas sysselsättningsplanen tillsammans med dig i din hemkommun, som också erbjuder dig sysselsättningsfrämjande tjänster. Du ska uträtta ärenden i din hemkommun istället för hos arbets- och näringsbyrån på det sätt som kommunen förutsätter.  

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Skyldigheter i samband med arbetslöshetsförmån

TE-byrån hjälper dig att söka jobb, men kräver också att du söker jobb på det sätt som lagen föreskriver. Om du ansöker om eller får arbetslöshetsförmån, måste du söka heltidsarbete. Dessutom måste du fullgöra följande skyldigheter. Om du försummar dina skyldigheter avbryts din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid, dvs. du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare.

 • Håll din jobbsökning i kraft – det är ett ovillkorligt krav för arbetslöshetsförmån. Din jobbsökning förblir i kraft, när du anlitar service hos arbets- och näringsbyrån på överenskommet sätt och vid överenskomna tidpunkter och du följer de anvisningar och tidsfrister du fått av arbets- och näringsbyrån i Mina e-tjänster eller i samband med ett personligt besök.
 • Var anträffbar för arbets- och näringsbyrån, håll dina kontaktuppgifter uppdaterade genom att anmäla ändringar i webbtjänsten Mina e-tjänster eller genom att ringa till TE-telefonservicen.
 • Anmäl om alla förändringar i din situation helst i förhand eller senast då förändringen sker, t.ex inledning av studier eller företagsverksamhet.
 • Ta emot arbete som arbets- och näringsbyrån eller en arbetsgivare erbjuder. Arbets- och näringsbyråns arbetserbjudanden förpliktar dig att kontakta arbetsgivaren om ansökan av jobb som erbjudits med tidsgränsoch inom den utsatta tiden informera arbets- och näringsbyrån om att du kontaktat arbetsgivaren
 • Ta emot utbildning som arbets- och näringsbyrån erbjuder. Utbildningserbjudanden från arbets- och näringsbyrån förpliktar dig att söka till arbetskraftsutbildningen och inom utsatt tid informera arbets- och näringsbyrån om att du gjort det.
 • Delta i intervjuer samt i utarbetande och revidering av sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplanen.
 • Sök till och delta i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits i planen eller som i övrigt erbjuds av arbets- och näringsbyrån.
 • Utför alla uppgifter ni kommit överens om i planen och meddela när de fullföljts.
 • Är du under 25 år och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och ger yrkesfärdigheter? Sök på våren till minst två studieplatser, vars kriterier du uppfyller, för att få arbetslöshetsförmån.

Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)