Arbetslöshetsförmån - för vem och på vilka villkor?

På denna sida hittar du information om förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån.

Förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån

För att du kan beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts att:

 • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande
 • din jobbsökning är giltig
 • du söker arbete på heltid.  

Om du får delinvalidpension har du rätt till arbetslöshetsförmån även om du inte söker arbete på heltid.

Arbetslöshetsförmåner är tjänster mot vederlag. Det innebär att du är beredd att:

 • ta emot arbete eller utbildning som du blir erbjuden
 • delta i tjänster som främjar dina sysselsättningsmöjligheter.

Du får rimlig tid för att sköta barnvård och transporter.

Säkerställ att din rätt till arbetslöshetsförmånen bevaras:

 • Håll din jobbsökning i kraft
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter
 • Följ de anvisningar du fått i Mina e-tjänster eller i samband med ett personligt besök.
 • Delta i intervjuer av arbetssökande samt i utarbetandet av en sysselsättningsplan
 • Följ din sysselsättningsplan på överenskommet sätt.
 • Svara när TE-byrån försöker kontakta dig.

Du kan inte beviljas arbetslöshetsförmån om du till exempel fullgör värnplikt eller civiltjänst eller vårdas på sjukhus. Utbetalningen av arbetslöshetsförmånen avgörs av den som betalar ut förmånen.

Under utrikesresor kan du få arbetslöshetsförmån om:

 • TE-byrån kan få kontakt med dig
 • du deltar i tjänster enligt överenskommelse
 • du tar emot erbjudet arbete utan dröjsmål.

Beviljande av arbetslöshetsförmån kan förutsätta att du bor i Finland. Detta utreds och fastställs av den som betalar arbetslöshetsförmånen.

Var beredd att lämna uppgifter som gäller din rätt till arbetslöshetsförmån

I samband med att du anmäler dig som arbetslös arbetssökande ger vi ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån utifrån de uppgifter du lämnat.

De uppgifter du lämnade i samband med anmälningen kan vara tillräckliga för ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som vi skickar till din arbetslöshetskassa eller FPA.

Om vi behöver ytterligare upplysningar för vårt utlåtande, kontaktar vi dig.

 • Du behöver inte lämna exempelvis intyg till arbets- och näringsbyrån, om sådana inte särskilt begärs
 • I ett meddelande om mottagande i Mina e-tjänster ser du om ett arbetskraftspolitiskt utlåtande har lämnats eller om arbets- och näringsbyrån kommer att kontakta dig för ytterligare upplysningar.

För det arbetskraftspolitiska utlåtandet kan arbets- och näringsbyrån till exempel begära:

 • de senaste arbetsintygen eller arbetsavtalet, om du fortfarande arbetar
 • meddelandet om permittering eller intyget över permittering, om du är permitterad
 • avgångsbetyg och examensbetyg
 • skiljebetyg eller ett intyg över avbrutna studier, om du har sagt upp din studieplats vid en läroanstalt eller avbrutit dina studier
 • en redogörelse för när studierna inleddes och studiernas omfattning, om du fortfarande studerar
 • eventuella resultat av ansökan till utbildning, om du är under 25 år
 • ett intyg över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst
 • pass eller intyg över tillfälligt omhändertagande av pass samt arbets- och uppehållstillstånd, om du är invandrare.

Är du missnöjd med ett arbetskraftspolitiskt utlåtande?

TE-byrån ger arbetslöshetskassan eller FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån. Utlåtandet kan inte överklagas separat.

 • Om du vill veta vad utlåtandet grundar sig på får du hjälp på TE-byrån eller på telefonservicen om utkomstskydd för arbetslösa.

Betalaren av arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, kan inte ändra TE-byråns utlåtande. 

 • Om du vill överklaga kan du överklaga utbetalarens beslut. Du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Besvärsanvisningen har bifogats beslutet av utbetalaren av arbetslöshetsförmånen
 • Du kan överklaga ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet hos försäkringsdomstolen.

Anmäl förändringar

När du anmälde dig som arbetssökande blev du tillfrågad om sådana omständigheter som påverkar erhållandet av arbetslöshetsförmån. Som mottagare av arbetslöshetsförmån har du skyldighet att underrätta arbets- och näringsbyrån om förändringar i din situation.

Underrätta arbets- och näringsbyrån om:

 • du börjar arbeta, arbetet upphör och förändringar i arbetstiden
 • företagsverksamhet som pågår i mer än två veckor. Som företagsverksamhet kan utöver din egen företagsverksamhet betraktas även arbete i ett familjeföretag
 • arbete på annat sätt än som löntagare eller företagare, till exempel som närståendevårdare
 • inledande av studier
 • du bytt medborgarskap och ändringar i uppehållstillståndet
 • avbrytande av sysselsättningsfrämjande service. Enstaka frånvarofall anmäls bara till arbetslöshetskassan eller FPA i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Exemplen ovan är de mest typiska förändringarna som ska anmälas. Om du är osäker på hur förändringen påverkar din rätt till arbetslöshetsförmån, kontakta TE-byrån eller utkomstskyddsrådgivningens telefonservice. TE-byrån ger närmare instruktioner om hur påbörjande och upphörande av arbete ska anmälas till exempel till dem som regelbundet har korttidsjobb. 

Kontaktuppgifter

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket ska du anmäla ändringarna till din hemkommun eller vid behov till arbets- och näringsbyrån. Din hemkommun ger dig de arbetskraftspolitiska utlåtanden som hör till dess uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Din hemkommun berättar för dig vad kommunens arbetskraftspolitiska utlåtanden grundar sig på. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)