Arbetslöshetsförmån - för vem och på vilka villkor

Förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån

För att du kan beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts att

 • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande
 • din jobbsökning är giltig
 • du söker arbete på heltid.  

Om du jobbar deltid ska du söka arbete på heltid för att få rätt till jämkad dagpenning. Om du får delinvalidpension har du rätt till arbetslöshetsförmån även om du inte söker arbete på heltid.

Arbetslöshetsförmåner är tjänster mot vederlag. Det innebär att du är beredd att

 • ta emot arbete eller utbildning som du blir erbjuden
 • delta i tjänster som främjar dina sysselsättningsmöjligheter.

Säkerställ att din rätt till arbetslöshetsförmånen bevaras:

 • håll din jobbsökning i kraft
 • uppdatera dina kontaktuppgifter
 • följ de anvisningar du fått i Mina e-tjänster eller i samband med ett personligt besök
 • delta i intervjuer av arbetssökande samt i utarbetandet av en sysselsättningsplan
 • följ din sysselsättningsplan på överenskommet sätt
 • svara när TE-byrån försöker kontakta dig

Du kan inte beviljas arbetslöshetsförmån om du till exempel fullgör värnplikt eller civiltjänst eller vårdas på sjukhus. Utbetalningen av arbetslöshetsförmånen avgörs av den som betalar ut förmånen.

Under utrikesresor kan du få arbetslöshetsförmån om

 • TE-byrån kan få kontakt med dig
 • du deltar i tjänster enligt överenskommelse
 • du tar emot erbjudet arbete utan dröjsmål.

Beviljande av arbetslöshetsförmån kan förutsätta att du bor i Finland. Detta utreds och fastställs av den som betalar arbetslöshetsförmånen.

Anmäl förändringar

När du anmälde dig som arbetssökande blev du tillfrågad om sådana omständigheter som påverkar erhållandet av arbetslöshetsförmån. Som mottagare av arbetslöshetsförmån har du skyldighet att underrätta arbets- och näringsbyrån om förändringar i din situation.

Underrätta arbets- och näringsbyrån om

 • du börjar arbeta, arbetet upphör och förändringar i arbetstiden
 • företagsverksamhet som pågår i mer än två veckor. Som företagsverksamhet kan utöver din egen företagsverksamhet betraktas även arbete i ett familjeföretag.
 • arbete på annat sätt än som löntagare eller företagare, till exempel som närståendevårdare
 • inledande av studier
 • du bytt medborgarskap och ändringar i uppehållstillståndet
 • avbrytande av sysselsättningsfrämjande service. Enstaka frånvarofall anmäls bara till arbetslöshetskassan eller FPA i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Exemplen ovan är de mest typiska förändringarna som ska anmälas. Om du är osäker på hur förändringen påverkar din rätt till arbetslöshetsförmån, kontakta TE-byrån eller utkomstskyddsrådgivningens telefonservice. TE-byrån ger närmare instruktioner om hur påbörjande och upphörande av arbete ska anmälas till exempel till dem som regelbundet har korttidsjobb. 

Kontaktuppgifter

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket ska du anmäla ändringarna till din hemkommun eller vid behov till arbets- och näringsbyrån. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)