Utkomstskydd för företagare och personer som sysselsätter sig i eget arbete

Din arbetslöshetsförmån påverkas av om du är företagare eller sysselsatt i eget arbete. Exempelvis närståendevårdare eller personer som sysselsätter sig med stipendium är sysselsatta i eget arbete. TE-tjänsternas telefonservice om utkomstskydd för arbetslösa berättar på vilket sätt din situation påverkar ditt utkomstskydd.

Då du inleder din jobbsökning, utreder TE-tjänsterna först om du är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om du är en sådan företagare, utreder byrån om du är sysselsatt som företagare på hel- eller deltid. Du är inte berättigad till arbetslöshetsförmån om du sysselsätter dig som företagare på heltid. Om du håller på med företagsverksamhet som bisyssla, kan du ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån. Sysselsättning i eget arbete utreds på motsvarande sätt som företagsverksamhet.

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan även din hemkommun skicka dig en begäran om utredning av företagsverksamhet och sysselsättning i eget arbete.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Om du startar en ny företagsverksamhet eller sysselsätter dig i eget arbete medan du är arbetslös, utreds inte under de fyra första månaderna om din företagsverksamhet eller ditt egna arbete är huvud- eller bisyssla. Efter fyra månader bedöms det om din företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla.

Sidans innehåll:

Företagarställning

TE-tjänsterna utreder först om du är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bedömningen stämmer inte nödvändigtvis överens med till exempel beskattningsbeslut. Även utbetalaren av arbetslöshetsförmånen (Fpa eller arbetslöshetskassan) bedömer skilt för sig förutsättningarna för utbetalning av arbetslöshetsförmån. 

Bedömningen görs i en utredningsbegäran, du kan svara på utredningsbegäran i webbtjänsten Mina e-tjänster eller per brev. Avsikten med utredningsbegäran är att ge kunden en möjlighet att berätta om sin situation och bifoga nödvändiga dokument.

Då din rätt till arbetslöshetsskydd bedöms är följande av betydelse:

  • FöPL- eller LFÖPL-försäkring
  • arbete i företag eller som enskild näringsidkare
  • innehav i företag.

Innehavet omfattar också familjemedlemmars innehav och innehav via ett så kallat mellanliggande bolag.

Företagande eller sysselsättning i eget arbete som huvud- eller bisyssla

TE-byrån utreder först om du är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om du är en sådan företagare, utreder byrån om du är sysselsatt som företagare på hel- eller deltid. Det görs med en utredningsbegäran som du blir tillskickad.

Om du varken är löntagare eller företagare, kan du vara en person som är sysselsatt i eget arbete. TE-byrån utreder om du är sysselsatt i eget arbete på hel- eller deltid.

Du är inte berättigad till arbetslöshetsförmån om du sysselsätter dig som företagare eller eget arbete på heltid. Din sysselsättning betraktas som huvudsyssla om den arbetsmängd som din företagsverksamhet eller eget arbete kräver är så stor att du inte kan ta emot heltidsarbete. Avgörande i bedömningen av om det är fråga om huvudsyssla är bara den arbetsmängd som verksamheten kräver, inte inkomsterna eller vinsten av företagsverksamheten eller det egna arbetet.

Småskalig och kortvarig företagsverksamhet kan utövas med stöd av arbetslöshetsskydd. Om du håller på med företagsverksamhet som bisyssla beaktar utbetalaren av förmånen inkomsterna från företagsverksamheten och jämkar arbetslöshetsförmånen enligt dem. Också inkomster från sysselsättning i eget arbete som bisyssla ska meddelas utbetalaren av arbetslöshetsförmån.

Kortvarig sysselsättning som företagare och i eget arbete

Om du sysselsätter dig med arbete i uppdragsförhållande i högst två veckor bevaras i regel din rätt till arbetslöshetsförmån. Din inkomst från företagsverksamheten anpassas till arbetslöshetsförmånen.

Att starta företagsverksamhet eller sysselsätta sig i eget arbete under arbetslöshet

Om du startar företagsverksamhet eller sysselsätter dig i eget arbete som pågår i över två veckor medan du är arbetslös, bedöms inte under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten eller det egna arbetet startats om din företagsverksamhet eller sysselsättning är huvud- eller bisyssla. Som arbetslös arbetssökande får du arbetslöshetsförmån för den tiden. Om du får inkomst från företagsverksamhet under dessa fyra månader, får du anpassad arbetslöshetsförmån. Också inkomster från eget arbete ska meddelas utbetalaren av arbetslöshetsförmån, som granskar om dina inkomster påverkar arbetslöshetsförmånen.

Fyra månader från att företagsverksamheten startats görs det en bedömning huruvida det är frågan om en huvudsyssla eller bisyssla då det gäller din företagsverksamhet.. Bedömningen görs i allmänhet med en utredningsbegäran. Om din företagsverksamhet bedöms som huvudsyssla, upphör din rätt till arbetslöshetsförmån. Om företagsverksamheten är bisyssla, kan du fortfarande få arbetslöshetsförmån. Avgörandet gäller enbart tiden efter fyra månader, och har ingen retroaktiv verkan. Observera att då det gäller bisysla är det mera frågan om timmar än euron. Olönsam företagsverksamhet  berättigar inte i sig till arbetslöshetsskydd. 

Precis som vid företagsverksamhet görs det också i fråga om eget arbete efter fyra månader en bedömning av huruvida det är fråga om en huvudsyssla eller bisyssla. Om det egna arbetet bedöms som huvudsyssla, upphör din rätt till arbetslöshetsförmån. Om det egna arbetet är en bisyssla, kan du fortfarande få arbetslöshetsförmån.

Bedömningen bygger på information om företagsverksamhetens eller det egna arbetets verkliga arbetsmängd under de fyra första månaderna. Om ingen annan information om arbetsmängden kan fås, kan din egen utredning om arbetsmängden användas som grund.

Om du får arbetslöshetsförmån samtidigt som du bedriver företagsverksamhet eller sysselsätter dig i eget arbete ska du söka heltidsarbete och företagsverksamheten eller det egna arbetet är inte en giltig orsak att neka till arbete som erbjuds eller till tjänster som syftar till att främja sysselsättning. Om du nekar till arbete som erbjuds eller till sysselsättningsfrämjande tjänster, kan följden bli en utsatt tid utan förmån eller så kan skyldighet att vara i arbete åläggas.

Tiden på fyra månader gäller både arbetslöshetsförmån och arbetsmarknadsstöd. Tiden på fyra månader kan börja om från början, om det är fråga om ny företagsverksamhet eller en ny sysselsättning i eget arbete, och:

  • om du fyller arbetsvillkoret som förutsätts för arbetslöshetsdagpenning och
  • maximitiden för arbetslöshetsdagpenning börjar om från början.

För samma företagsverksamhet kan du inte få arbetslöshetsförmån på nytt.

Nedläggning av företagsverksamhet eller avslutande av eget arbete

När du lägger ner företagsverksamheten eller slutar med eget arbete undersöker TE-tjänsterna om du har förutsättningar att få arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningen i företag som huvudsyssla kan upphöra om företagsverksamheten läggs ner eller i vissa fall då en person slutar jobba i företaget. Enskilda näringsidkare kan ha rätt till arbetslöshetsförmån till exempel när ett uppdrag avslutats.

En familjemedlem till en företagare kan beviljas arbetslöshetsförmån i vissa situationer då han eller hon slutar jobba i företaget.

Det kan anses att heltidssysselsättningen i eget arbete har upphört, när TE-byrån av arbetssökanden får en tillförlitlig uppgift om att verksamheten inte längre fortsätter.

Anmäl dig som arbetssökande

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)