Frivilligarbete och talkoarbete

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa har arbetssökande rätt till arbetslöshetsförmåner den tid han eller hon utan lön deltar i frivilligarbete eller talkoarbete. Syftet är att göra det möjligt för dig att delta i frivillig- och talkoarbete på motsvarande sätt som till exempel en arbetande person.

Du kan utföra frivillig- och talkoarbete utan att förlora din arbetslöshetsförmån när arbetet i enlighet med lagen för utkomstskydd för arbetslösa är oavlönat, sedvanligt allmännyttigt frivillig- och talkoarbete.

Kännetecken för frivillig- och talkoarbete

Det centrala kännetecknet för frivillig- eller talkoarbete är att det är oavlönat.

  • Måltider eller annan vanlig servering i samband med frivilligarbete och i synnerhet talkoarbete är inte lön.
  • Arbetet är också oavlönat när du ersätts för kostnaderna för till exempel en kollektivtrafikbiljett, kilometerersättning för användning av egen bil eller kostnader för att ha använt din egen telefon i arbetet.

Talkoarbete är sedvanlig grannhjälp eller motsvarande verksamhet, då du till exempel hjälper släktingar eller andra bekanta.

Frivilligarbete är arbete som främjar allmännyttiga mål eller stöder ett icke vinstdrivande samfunds verksamhet, såsom:

  • frivillig- eller talkoarbete i samband med sport- eller andra publikevenemang
  • kamratstöd i olika kamratstödgrupper
  • verksamhet som sker genom olika föreningar
  • deltagande i samhällsverksamhet.

Det är även karaktäristiskt för frivilligarbete att du deltar i det när du har tid och kan sluta när du vill. Hur mycket du arbetar med frivillig- eller talkoarbete varje dag eller vecka inverkar inte på arbetslöshetsförmånen.

Sök och ta emot jobb även då du deltar i frivilligarbete

Om du meddelar att du på grund av frivillig- eller talkoarbete inte söker eller kan ta emot heltidsarbete, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.

  • Under tiden du arbetar med frivillig- eller talkoarbete ger vi dig arbetserbjudanden och erbjuder offentliga arbetskrafts- och företagstjänster liksom vi gör för våra andra klienter.
  • Frivillig- eller talkoarbete är inte heller ett giltigt skäl att tacka nej till ett arbetserbjudande eller överenskommen service som främjar sysselsättning eller att avbryta servicen.

Jobb utan lön

Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån om du arbetar vid ett företag utan avlöning eller i sådana uppgifter som i allmänhet genomförs i arbetsförhållande eller som företagsverksamhet.

  • Om den som ordnar talko- och frivilligarbete sporadiskt har arbetare som är anställda med lönesubvention i samma eller liknande uppgifter, är det inte fråga om uppgifter som i allmänhet genomförs i arbetsförhållande.
  • Till exempel vid sport- eller kulturevenemang eller andra publikevenemang kan det finnas både avlönade arbetare och frivillig- eller talkoarbetare utan att det är fråga om uppgifter som i allmänhet genomförs i arbetsförhållande.

Frivilligarbete kan också utföras i ett allmännyttigt samfund, fast arbetet i allmänhet skulle genomföras i arbetsförhållande, om det inte gäller näringsverksamhet. Inkomstskattelagen innehåller särskilda bestämmelser om verksamhet som inte ses som  näringsverksamhet i ett allmännyttigt samfund.

Anmälan om frivillig- och talkoarbete till TE-byrån

I regel räcker det för oss att du muntligen informerar oss om att du utför frivillig- eller talkoarbete. Om det inte är helt klart att det är fråga om oavlönat, sedvanligt allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skickar vi en begäran om utredning som du kan använda för att ge ytterligare information om arbetet.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom kommunförsöket ska du meddela din hemkommun om frivillig- eller talkoarbete. Om det inte är helt klart att det är fråga om oavlönat, sedvanligt allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skickar din hemkommun dig en begäran om utredning som du kan besvara. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning