Handla så här då du ansöker om arbetslöshetsförmån

Innan du söker

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös.

  • Du kan anmäla dig som arbetslös redan innan arbetslösheten, permitteringen eller den förkortade arbetsveckan börjar.
  • Anmäl dig på nytt som arbetslös arbetssökande även efter en arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention.

Självrisktiden (5 dagar) börjar först när du anmält dig som arbetslös arbetssökande. Under självrisktiden betalas inte arbetslöshetsförmån.

Efter att du har inlett jobbsökningen får du ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån eller en begäran om ytterligare upplysningar för utlåtandet.

Information om förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån, hur du ansöker om den och när den börjar:

Arbetslöshetsförmån - för vem och på vilka villkor?

I samband med att du inleder din jobbsökning får du även anvisningar som gäller framskridandet av din kundrelation med arbets- och näringstjänsterna. Följ de instruktioner och tidsfrister du fått i Mina e-tjänster och från de sakkunniga. Om du inte går till väga på det sätt som TE-byrån förutsätter, avbryts din jobbsökning och du kan gå miste om din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare.

Om du är kund inom kommunförsöket får du anvisningar av kommunen istället för av arbets- och näringsbyrån. En arbetslös arbetssökandes rättigheter och skyldigheter samt villkoren för erhållande av arbetslöshetsförmån gäller också dig. Din hemkommun ger dig de arbetskraftspolitiska utlåtanden som hör till dess uppgift enligt lagen om kommunförsök.
Som kund inom kommunförsöket ansöker du om arbetslöshetsförmån på samma sätt som arbets- och näringsbyråns kunder hos arbetslöshetskassan eller FPA. Faktorer relaterade till när arbetslöshetsförmånen inleds, så som självrisktiden, gäller också dig.

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Sökande av arbetslöshetsförmån

Inkomstrelaterad dagpenning söks i efterhand för perioder på fyra veckor eller en månad. Du kan skicka den första ansökan för en kortare period, följ de anvisningar utbetalaren ger. Fyll i ansökan från och med första arbetslöshetsdagen. Utbetalaren beaktar självriskdagarna och eventuella andra dagar utan ersättning. Utbetalaren ser elektroniskt det arbetskraftspolitiska utlåtandet, så du behöver inte bifoga det till din ansökan.

Sök arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning hos FPA (kela.fi)

  • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning hos den arbetslöshetskassa som du hör till. Praxis varierar mellan olika kassor. Kontakta din arbetslöshetskassa för mer detaljerad information. 

Observera att arbetslöshetskassor och FPA betalar arbetslöshetsförmåner retroaktivt för högst tre månader såvida inga särskilt vägande skäl föreligger.

Arbetslöshetsförmånen börjar

Din rätt till arbetslöshetsförmån börjar tidigast från den tidpunkt då du anmäler dig som arbetslös arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå. Även självrisktiden – dvs. den tid för vilken arbetslöshetsförmån inte betalas – börjar först när du anmält dig på en TE-byrå.

  • Om du är helt utan arbete är självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd fem vardagar.
  • När arbetslöshetsförmånen börjar, kan bland annat bero på om du får en ekonomisk förmån av arbetsgivaren när anställningsförhållandet upphör, såsom ett så kallat gyllene handslag. Arbetslöshetskassan eller FPA avgör ärendet.

Om du inte har genomgått utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter efter gymnasiet eller grundskolan eller om du inte uppfyllt arbetsvillkoret beviljas du arbetsmarknadsstöd efter väntetiden, Väntetiden är 21 veckor. Väntetiden avgörs av arbetslöshetskassan eller FPA.

  • De kalenderveckor då personen varit i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller varit sysselsatt som företagare så att sysselsättningen uppfyller arbetsvillkoret för företagare dras av från väntetiden.
  • Också de kalenderveckor då personen fått arbetslöshetsförmån eller då arbetsmarknadsstöd inte har betalats på grund av väntetid, behovsprövning eller självrisktid dras av från väntetiden. Granskningsperioden är de två åren före väntetidens början.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)