Vad avses med karens

Karens innebär att den arbetssökande förlorar arbetslöshetsförmånen för viss tid på grund av att han eller hon handlat på ett klandervärt sätt arbetskraftspolitiskt sett. I lagstiftningen används termen tid utan ersättning för karens. Längden på karensen varierar från 15 till 90 dagar beroende på grunden. På den här sidan hittar du information om de vanligaste orsakerna till karens.

Observera att man med karens inte avser samma som med självrisktid. Självrisktiden är de fem första dagarna i början av arbetslösheten för vilken tid utbetalaren (Fpa eller arbetslöshetskassan) inte betalar dagpeng.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om en kund inom kommunförsöket handlar på ett arbetskraftspolitiskt klandervärt sätt är följden karens, dvs. en tidsfrist utan ersättning. Bekanta dig med texten om karens och följ den arbetssökandes skyldigheter. 

Din hemkommun kan ge dig förpliktande arbetserbjudanden. Som kund i kommunförsöket gör du tillsammans med en expert i din hemkommun upp en plan, om vars genomförande du meddelar kommunen. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Grunder för karens

Uppsägning av anställningsförhållande

 • Om du lämnar ditt arbete utan giltig orsak är tiden utan ersättning dvs. karensen 90 dagar efter att anställningsförhållandet har upphört.
 • Om du med ditt eget klandervärda förfarande orsakar att anställningsförhållandet upphör är karensen 60 dagar.
 • Om arbetet hade pågått i högst fem dagar, är karensen 30 dagar.

Giltiga orsaker till uppsägning

 • Om din dagliga arbetsresa i heltidsarbete tar cirka tre timmar och i deltidsarbete cirka två timmar kan du säga upp dig inom tre månader från att anställningsförhållandet inletts.
 • Flytt inom en vecka efter uppsägningen till en annan ort där din make/maka har ett stadigvarande arbete med en säker utkomst eller företagsverksamhet om den dagliga arbetsresan efter flytten tar cirka tre timmar i heltidsarbete och cirka två timmar i deltidsarbete.
 • Platsen där arbetet utförs ändras under anställningsförhållandet om den dagliga arbetsresan till den nya arbetsplatsen tar cirka tre timmar i heltidsarbete och cirka två timmar i deltidsarbete.

Giltiga orsaker till uppsägning av anställningsförhållandet är också grunder enligt arbetsavtalslagen såsom försummelse att betala lön och äventyrande av arbetarskyddet. Försök ändå först lösa konflikter till exempel med hjälp av fackförbund eller  arbetarskyddsmyndigheter. Arbetarskyddsmyndigheter kan hjälpa dig i vissa ärenden.

Vägran att ta emot arbete

Arbets- och näringsbyrån  erbjuder dig jobb genom att förmedla ett arbetserbjudande. Det är också möjligt att arbetsgivaren direkt erbjuder dig jobb. Vägran att ta emot arbete kan leda till att du förlorar din rätt till arbetslöshetsförmån för en viss tid.

Om ditt handlande leder till att ett anställningsförhållande inte uppstår motsvarar det vägran att ta emot arbete. Bestämmelserna om vägran att ta emot arbete i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, tillämpas endast på arbete som utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Karensen till följd av vägran att ta emot arbete inleds 30 dagar efter tidpunkten för vägran. Den ekonomiska olägenheten som orsakas av karensen kan undvikas genom att söka ett nytt arbete före tiden utan ersättning inleds.

 • Du utan giltig orsak vägrar ta emot arbete eller om arbetsavtalet omintetgörs på grund av ditt handlande är karensen 90 dagar.
 • Om du vägrar ta emot arbete som TE-byrån erbjuder eller som erbjuds på något annat sätt är karensen 60 dagar.
 • Om arbetet pågår i högst två veckor är karensen 30 dagar.

Giltiga orsaker att vägra ta emot arbete

 • Deltidsarbete där din inkomst skulle vara mindre än ditt utkomstskydd som helt arbetslös: När lönen för arbetet och eventuell arbetslöshetsförmån räknas ihop och man från summan avdrar kostnaderna för anställningsförhållandet.
 • Arbete som utförs som företagare.
 • Om du vägrar att ta emot en arbetsplats som du blivit vald till Arbete där den dagliga arbetsresan tar i heltidsarbete cirka tre timmar och i deltidsarbete cirka två timmar. När arbetstiden granskas beaktas användningen av kollektivtrafik, cykel eller egen bil samt möjligheten att promenera till jobbet. Du förutsätts inte skaffa egen bil.
 • Skydd för yrkesskicklighet: Under de tre första arbetslöshetsmånaderna kan du vägra ta emot arbete som inte motsvarar din utbildning eller arbetserfarenhet.
 • Du har inte fått skälig tid att ordna vård för barn samt att undanröja svårigheter som beror på arbetsväg och andra motsvarande begränsningar.
 • Arbetet står i konflikt med din religiösa eller etiska övertygelse.
 • Arbetet förutsätter utövande av sådana uppgifter som är uppenbart osedliga eller strider mot god sed.
 • Arbetet är förenat med ett uppenbart hot om våld.
 • Det i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande som medför olägenhet eller risker för arbetstagarens hälsa.

Intervju och sysselsättningsplan eller ersättande plan

Arbetslösa arbetssökande intervjuas alltid om arbetslösheten varat i minst tre månader utan avbrott. Samtidigt görs din sysselsättningsplan eller ersättande aktiverings- och integrationsplan upp eller revideras.

 • Om du inte är närvarande eller anträffbar på överenskommet sätt, förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmånen för minst 15 dagar.
 • Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån för minst 30 dagar om du vägrar delta i intervjun eller uppgörandet eller revideringen av planen eller i övrigt orsakar att intervjun inte kan genomföras eller planen inte kan göras upp eller revideras.
 • I bägge fallen får du tillbaka dina rättigheter först när planen har gjorts upp eller du bett om att få planen uppgjord, om den inte kan göras upp genast på grund av orsaker som beror på TE-byrån.

Meddela alltid om förhinder på förhand. Om du inte kan vara på plats på grund av sjukdom, olycksfall eller någon annan orsak som inte beror på dig hamnar du inte i karens.

En arbetslös person är skyldig att följa planen och meddela TE-byrån om dess framskridande på avtalat sätt.

 • Om du inte följer den avtalade planen kan följden bli 60 dagars karens eller också kan din arbetslöshetsförmån förvägras tills vidare.

Vägran att delta i eller avbrytande av service

Om ditt handlande leder till att sysselsättningsfrämjande service inte kan ordnas motsvarar det vägran att delta i service.

 • Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån för 60 dagar om du utan giltig orsak vägrar delta i arbets- eller utbildningsprövning eller annan service som främjar sysselsättningen.Servicen ingår nödvändigtvis inte i din sysselsättningsplan eller planen som ersätter den.
 • Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån för 60 dagar om du avbryter deltagandet i servicen eller säger upp den utan giltig orsak. Vägran motsvarar en situation där du själv orsakar att du inte blir vald till utbildningen.
 • Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån för 60 dagar om du inte under integrationstiden deltar i en första kartläggning eller integrationsutbildning (inkl. frivilliga studier med arbetslöshetsförmån).

Giltiga orsaker att vägra delta i service

 • Servicen lämpar sig inte för dig med beaktande av ditt hälsotillstånd eller arbets- och funktionsförmåga.
 • De dagliga resorna till platsen där servicen ordnas överstiger i genomsnitt tre timmar.
 • Serviceanordnaren väsentligen försummar sitt ansvar för arbetarskyddet för deltagaren eller försummar att iaktta lagstiftningen om anordnande av service eller villkoren i det avtal som ingåtts om servicen.
 • Servicen väsentligen avviker från det som man kommit överens om i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen.
 • Du har giltig orsak att vägra delta i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och att avbryta utbildningen även när ett arbete inom branschen i fråga inte är lämpligt för dig med beaktande av ditt hälsotillstånd och arbetsförmåga, eller när försörjningen för dig och dem du ska försörja inte tryggas skäligen under tiden för utbildningen. Försörjningen tryggas skäligen, om den arbetssökande har rätt till förmåner på samma nivå som arbetslöshetsförmån.

Upprepade förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda

Arbetskraftspolitiskt klandervärda förfaranden syftar på situationer där du till exempel vägrar ta emot arbete eller utbildning. Om du under sex månaders tid utan giltig orsak upprepade gånger beter dig arbetskraftspolitiskt klandervärdigt föreläggs du en skyldighet att vara i arbete.

Skyldigheten att vara i arbete innebär att du får tillbaka din rätt till arbetslöshetsförmån efter att du i minst 12 kalenderveckor

 • varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret
 • deltagit i arbetskraftsutbildning
 • deltagit i sysselsättningsfrämjande service, såsom jobbsökar- eller karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • studerat på heltid
 • varit sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete.

Om du vill ställa frågor, så ta kontakt med telefonservicen för personkunder.

Telefonservice för personkunder

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)