Studier och arbetslöshetsförmån

Du kan inte erhålla studiestöd och arbetslöshetsförmån samtidigt. Som studerande på heltid är ditt främsta stöd studiestödet. FPA ansvarar för studiestödet.

Studier med arbetslöshetsförmån

Om du är arbetslös och vill börja studera, lönar det sig för dig att stifta bekantskap med möjligheterna till arbetskraftsutbildning, kortvariga eller deltidsstudier samt frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

Dessa studiesätt möjliggör eventuellt studier med hjälp av arbetslöshetsförmån. Ytterligare info genom att klicka på länkarna till höger.

Yrkesval och utbildning

Studier på heltid

Som studerande på heltid är du inte berättigad till arbetslöshetsförmån – och inte heller under ferier.

Målet med studier på heltid är att avlägga:

 • yrkeshögskoleexamen
 • högre yrkeshögskoleexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet.

Studier på heltid är också gymnasieutbildning, vars omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 150 studiepoäng, dvs. i praktiken gymnasieutbildning för unga och gymnasieutbildning som ordnas i internatskola.

Studier i enlighet med lagen om grundläggande yrkesutbildning bedrivs på heltid, och målet är:

 • yrkesexamen eller del av yrkesexamen
 • förberedande yrkesutbildning eller
 • handledande utbildning inför arbete och ett självständigt liv.

Som studier på heltid betraktas också andra än ovan nämnda studier, om:

 • studiernas omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst fem studiepoäng eller tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad
 • studiernas omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, om den inte fastställts som studiepoäng eller -veckor eller kompetenspoäng.

TE-byrån utreder huruvida dina studier är på hel- eller deltid. Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan även din hemkommun skicka dig en begäran om utredning i anslutning till dina studier. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Slutförande av studierna

Dina studier betraktas som heltidsstudier tills du visar att du slutfört dem. Om du slutför hela lärokursen i gymnasium eller grundläggande utbildning betraktas du alltid som studerande på heltid till slutet av terminen. En högskoleexamen anses slutförd på basen av datumet på examensbetyget.

Du kan vid behov visa att dina studier slutförts till exempel med:

 • examensbetyg
 • skiljebetyg
 • utredning om att den förberedande utbildningen för fristående prov har avslutats.

Att du avslutat studierna påvisas också av att dina studier varit avbrutna i minst ett år. Avbrytande av studierna innebär att du inte fått studieprestationer eller deltagit i undervisningen eller hållit på med till exempel ditt slutarbete under handledning. 

Ta kontakt

Telefonservice för personkunder

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)