Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter

Är du under 25 år gammal och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som ger yrkesfärdigheter? För dig gäller lite annorlunda regler för arbetslöshetsförmåner än för andra. Situationen förändras när du skaffat dig yrkesutbildning eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service.

Sysselsättningsfrämjande tjänster utgörs av:

 • jobbsökar- och karriärträning
 • utbildnings- och arbetsprövning
 • arbetskraftsutbildning
 • invandrares frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
 • frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Du kan tidigast påbörja frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån när du fyllt 25 år.

Arbetsmarknadsstöd för 17- och 18-åringar

Om du inte fyllt 17 år är du inte berättigad till arbetsmarknadsstöd under den tid som du är arbetslös eller deltar i sysselsättningsfrämjande service. Om du fyllt 17 år kan du beviljas arbetsmarknadsstöd för den tid då du deltar i sysselsättningsfrämjande service men inte för arbetslöshetstiden.

Om du fyllt 18 år kan du beviljas arbetsmarknadsstöd också för arbetslöshetstiden om de övriga förutsättningarna för arbetsmarknadsstöd uppfylls.

Om du är berättigad till arbetslöshetsdagpenning från FPA eller en arbetslöshetskassa kan den utbetalas till dig för både arbetslöshetstiden och tiden för sysselsättningsfrämjande service om du fyllt 17 år.

Under 25 år gamla personer är skyldiga att söka utbildning

Gör så här om du är under 25 år och inte har slutfört utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gymnasiet:

 • Sök alltid på våren till en utbildning som börjar på hösten och som leder till examen och ger yrkesfärdigheter
 • Utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan. Du kan t.ex. också söka till universitet eller yrkeshögskola
 • Om du bara slutfört grundskolan kan du också söka studieplatser i gymnasier avsedda för unga, dvs. gymnasieundervisning som omfattar minst 75 kurser
 • Sök minst två studieplatser
 • Delta till exempel i inträdesprov och andra tillfällen för ansökan till utbildning
 • Om du får en studieplats, ta emot den och inled studierna.

Om orsaker i anslutning till exempelvis ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper är ett hinder för ansökan ska du diskutera ärendet med en sakkunnig på TE-byrån. Du kan avtala om andra sätt att uppfylla ansökningsskyldigheten än vad som anges ovan. Du kan också ersätta ansökan om utbildning helt genom att avtala om att delta i annan service.

Se till att du inte förlorar din arbetslöshetsförmån

Om du i början av höstterminen fortfarande är arbetslös ska du informera TE-byrån om vart du sökt. Om du utan giltig orsak har låtit bli att ansöka om utbildning förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare från början av höstterminen, dvs. 1.9.

Du förlorar också arbetslöshetsförmånen tills vidare om du utan giltig orsak vägrar ta emot en utbildningsplats eller inte inleder utbildningen, eller avbryter en utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter.

För att få arbetslöshetsförmån krävs det inte att du på hösten söker till utbildning som börjar på våren. Om du söker till utbildning på hösten och får en studieplats, men utan giltig orsak låter bli att inleda utbildningen på våren, förlorar du rätten till arbetslöshetsförmånen tills vidare.

Du får tillbaka din rätt till arbetslöshetsförmånen när någon av följande punkter uppfylls:

 • du har avlagt yrkesexamen
 • du har haft arbete som räknas in i arbetsvillkoret, du har deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster, studerat på heltid eller sysselsatt dig som företagare eller i eget arbete minst 21 kalenderveckor
 • du fyller 25 år.

Om du förlorat rätten till en förmån för arbetslöshetstiden på ovan nämnda sätt får du under tjänsten ändå arbetslöshetsförmån om du deltar i:

 • arbetsprövning
 • någon annan sysselsättningsfrämjande tjänst.

Du kan också få en väntetid för arbetsmarknadsstödet, varefter du först får arbetsmarknadsstöd. Väntetiden är högst 21 veckor. Väntetiden avgörs av FPA.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är under 25 år och inte har genomgått en utbildning som leder till examen eller ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gymnasiet, omfattas du av skyldigheten att söka till en utbildning.  

Bekanta dig med anvisningarna om den gemensamma ansökan på den här sidan. Om orsaker som har att göra med till exempel ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper hindrar dig från att söka till en utbildning ska du diskutera med en expert i din hemkommun om åtgärder som ersätter ansökningsskyldigheten.  

Om du är en 17- eller 18-årig kund i kommunförsöket, gäller de förutsättningar för att få arbetsmarknadsstöd som anges på den här sidan även dina ärenden.