Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter

Är du under 25 år gammal och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som ger yrkesfärdigheter? För dig gäller lite annorlunda regler för arbetslöshetsförmåner än för andra. Situationen förändras när du skaffat dig yrkesutbildning eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service.

Sysselsättningsfrämjande tjänster utgörs av:

 • jobbsökar- och karriärträning
 • utbildnings- och arbetsprövning
 • arbetskraftsutbildning
 • invandrares frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
 • frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Du kan tidigast påbörja frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån när du fyllt 25 år.

Arbetsmarknadsstöd för 17- åringar

En ung person under 18 år som efter grundskolan eller gymnasiet inte har genomgått någon utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter har inte rätt till arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet.

Lagändringen från 1.8.2021 betyder att om du är 17-årig kan du vara berättigad

 • till utkomstskydd för arbetslösa under arbetslöshet eller sysselsättningfrämjande service ifall du har genomgått en utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter
 • till arbetsmarknadstöd under arbetslöshet eller sysselsättningsfrämjande service ifall din läroplikt har upphört via studentexamen och du har en yrkesutbildning efter gymnasiet
 • till arbetsmarknadsstöd under sysselsättningsfrämjande service om du har tagit studentexamen fastän du inte skulle ha yrkesutbildning.

Du kan också ha rätt till arbetsmarknadsstöd om din läroplikt är avbruten enligt skäl i läropliktslagen, t.ex. långvarig sjukdom, familjeledighet, tillfällig vistelse utomlands eller andra vägande skäl.

Under 25 år gamla personer är skyldiga att söka utbildning

Gör så här om du är under 25 år och inte har slutfört utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gymnasiet:

 • Sök alltid på våren till en utbildning som börjar på hösten och som leder till examen och ger yrkesfärdigheter
 • Utbildningen behöver inte ingå i gemensam ansökan. Du kan t.ex. också söka till universitet eller yrkeshögskola
 • Om du bara slutfört grundskolan kan du också söka studieplatser i gymnasier avsedda för unga, dvs. gymnasieundervisning som omfattar minst 150 studiepoäng
 • Sök minst två studieplatser
 • Delta till exempel i inträdesprov och andra tillfällen för ansökan till utbildning
 • Om du får en studieplats, ta emot den och inled studierna.

Om orsaker i anslutning till exempelvis ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper är ett hinder för ansökan ska du diskutera ärendet med en sakkunnig på TE-byrån. Du kan avtala om andra sätt att uppfylla ansökningsskyldigheten än vad som anges ovan. Du kan också ersätta ansökan om utbildning helt genom att avtala om att delta i annan service.

Se till att du inte förlorar din arbetslöshetsförmån

Om du i början av höstterminen fortfarande är arbetslös ska du informera TE-byrån om vart du sökt. Om du utan giltig orsak har låtit bli att ansöka om utbildning förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare från början av höstterminen, dvs. 1.9.

Du förlorar också arbetslöshetsförmånen tills vidare om du utan giltig orsak vägrar ta emot en utbildningsplats eller inte inleder utbildningen, eller avbryter en utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter.

För att få arbetslöshetsförmån krävs det inte att du på hösten söker till utbildning som börjar på våren. Om du söker till utbildning på hösten och får en studieplats, men utan giltig orsak låter bli att inleda utbildningen på våren, förlorar du rätten till arbetslöshetsförmånen tills vidare.

Du får tillbaka din rätt till arbetslöshetsförmånen när någon av följande punkter uppfylls:

 • du har avlagt yrkesexamen
 • du har haft arbete som räknas in i arbetsvillkoret, du har deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster, studerat på heltid eller sysselsatt dig som företagare eller i eget arbete minst 21 kalenderveckor
 • du fyller 25 år.

Om du förlorat rätten till en förmån för arbetslöshetstiden på ovan nämnda sätt får du under tjänsten ändå arbetslöshetsförmån om du deltar i:

 • arbetsprövning
 • någon annan sysselsättningsfrämjande tjänst.

Du kan också få en väntetid för arbetsmarknadsstödet, varefter du först får arbetsmarknadsstöd. Väntetiden är högst 21 veckor. Väntetiden avgörs av FPA.

Väntetid för personer som saknar utbildning (kela.fi)

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är under 25 år och inte har genomgått en utbildning som leder till examen eller ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gymnasiet, omfattas du av skyldigheten att söka till en utbildning.  

Bekanta dig med anvisningarna om den gemensamma ansökan på den här sidan. Om orsaker som har att göra med till exempel ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper hindrar dig från att söka till en utbildning ska du diskutera med en expert i din hemkommun om åtgärder som ersätter ansökningsskyldigheten.  

Om du är en 17- eller 18-årig kund i kommunförsöket, gäller de förutsättningar för att få arbetsmarknadsstöd som anges på den här sidan även dina ärenden. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning