Utkomstskydd för utlänningar

Till arbetslösa arbetssökande som beviljats asyl enligt utlänningslagen betalas arbetsmarknadsstöd enligt samma förutsätttningar som åt andra arbetssökande eller alternativt arbetslöshetsdagpenning om arbetsvillkoret uppfylls.

TE-byrån utreder om du anses vara arbetslös arbetssökande och om du är berättigad till arbetslöshetsförmån. Förutsättningar att erhålla stödet är fler än de som nämns här, bl.a. eventuella studier och företagarverksamhet utreds.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du har varit kund inom kommunförsöket och din arbetssökning har avbrutits kan du kontakta din hemkommun eller arbets- och näringsbyrån. Då bedöms om du kan registrera dig som arbetssökande på nytt. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

För att du ska få stöd förutsätts att du är fast bosatt i Finland och anmäler dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Eventuella studier och  och företagarverksamhet inverkar dessutom på möjligheterna att få stödet.

Som arbetssökande kan registreras:

  • medborgare i EU- och EES-länder och i Schweiz
  • efter registrering av uppehållsrätt familjemedlemmar till medborgare i EU- och EES-länder och i Schweiz, fast de inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz
  • medborgare i andra stater och personer utan medborgarskap som har rätt att förvärvsarbeta på basis av ett uppehållstillstånd som beviljats dem och uppehållstillståndet inte är förenat med begränsningar som gäller arbetsgivaren.

Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd

Om du uppfyller arbetsvillkoret när du blir arbetslös kan du få arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten kontrollerar att arbetsvillkoret uppfylls. Om villkoret inte uppfylls eller om du har fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden betalar FPA arbetsmarknadsstöd till dig.

För att du ska få arbetsmarknadsstöd förutsätts att du har rätt att utföra förvärvsarbete i Finland med stöd av något annat uppehållstillstånd än ett tillfälligt uppehållstillstånd.

För att du ska få arbetslöshetsförmån kan det förutsättas att du bor i Finland. Detta utreds och avgörs av den som betalar arbetslöshetsförmånen.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)