Tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsprövning

Genom arbetsprövning som utförs på en arbetsplats kan du få in en fot på arbetsplatsen när du återvänder till arbetsmarknaden eller inleder din yrkeskarriär.  Du bör själv söka en prövningsplats, men arbets- och näringsbyrån kan ge dig information om vilka arbetsgivare som kan ta emot dig för arbetsprövning.

Under arbetsprövningen kan du visa arbetsgivaren din kompetens och motivation. När du prövar olika arbetsuppgifter kan du också tillsammans med anordnaren av arbetsprövningen och TE-byrån reda ut hurdana andra stödformer du har behov av för att återvända till arbetslivet.

Vad händer efter arbetsprövningen?  

Din egen bedömning av arbetsprövningen är viktig med tanke på planeringen av fortsättningen med TE-byrån. Även anordnaren av arbetsprövningen ger respons på prövningen och rekommenderar fortsatta åtgärder.  

Efter arbetsprövningen kan man stödja återinträdet på arbetsmarknaden genom till exempel lönesubventionerat arbete, utbildning eller jobbcoachning.

Utkomst och ersättning för kostnader

Under arbetsprövningen får du samma förmåner som du får som arbetslös. Om du avtalat om arbetsprövning i sysselsättningsplanen eller en ersättande plan kan du beviljas förhöjd arbetslöshetsförmån. Beslut om utbetalning av den förhöjda delen fattas av den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

För de dagar då du deltar i träningen kan du beviljas kostnadsersättning för kostnader som tjänsten orsakat.  Om du inte får ersättning från den som betalar arbetslöshetsförmånen kan TE-byrån betala kostnadsersättning enligt prövning.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kommer du överens om deltagande i arbetsprövning med din hemkommun. Av din hemkommun får du information om arbetsgivare som kan ta dig på arbetsprövning om du inte själv hittar en plats för arbetsprövning. Din hemkommun kommer också överens med dig om planerna efter arbetsprövningen.  

Om du inte får kostnadsersättning för dagarna för deltagande i arbetsprövningen av betalaren, kan din hemkommun betala kostnadsersättning enligt prövning.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning